Вторник, 16 Май 2017 10:50

КъШР-м икIыу щIыналъэ лъапIэм кIуахэр къэкIуэжащ

Автор 
Прочитано 21 раз
 

Накъыгъэм и блэкIа зыгъэпсэхугъуэхэм Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и члисэхэм щыщхэр щIыналъэ лъапIэхэм щыIащ. ЗекIуэр Задонск и цIыхухъу, цIыхубз къулъшырыфхэм щрагъэжьащ. Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и махуэшхуэм ирихьэлIэу тхьэлъэIу литургием хыхьэу Свято-Троицкэ Сергиевэ лаврым, Переславль-Залеесск, Годеновэ, Кострома, Владимир, Боголюбово, Суздаль Тхьэ щелъэIуащ. ЩIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэм я щхьэр лъапIэныгъэхэм хуагъэлъэхъшащ, тхьэлъэIухэм хэтащ, здэщыIа щIыпIэхэм я тхыдэм, щэнхабзэм зыхагъэгъуэзащ. ЩIыналъэ лъапIэм кIуахэр къыщыкIуэжым здэщыIахэр къазэрыщыхъуам теухуа я Iуэху еплъыкIэхэмкIэ зэхъуэжащ, зытрагъэха сурэтхэм, видеонэтынхэм еплъыжащ.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии