Понедельник, 15 Май 2017 07:16

Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт хэкIуэда зауэлIхэм папщIэ Тхьэ елъэIуащ

Автор 
Прочитано 19 раз
 

2017 гъэм накъыгъэм и 9-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ епархием и унэм и Иверскэ члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Псыхуабэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис, Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым и благочиннэ иеромонах Елевферий (Казаков), къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Пастыр нэхъыщхьэр тхьэ елъэIуащ ТекIуэныгъэ Иныр къызэрахьамкIэ икIи хэкIуэда зауэлIхэм я псэр зэгъэну. ТхьэлъэIу нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIынгыъэкIэ захуигъэзащ. Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт а махуэм хэтащ ТекIуэныгъэ иным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм. Псыхуабэ и дзэ къалэкхъэм щекIуэкIащ «Мы из бессмертия» пэкIур. Пастыр нэхъыщхьэм тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ хэкIуэда зауэлIхэм папщIэ икIи къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ, дзэ фэеплъым удз гъэгъахэр трилъхьащ.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии