Среда, 19 Апрель 2017 17:04

Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт епархием и унэм IутIыж махуэшхуэр щригъэкIуэкIащ

Автор 
Прочитано 52 раз
 

2017 гъэм мэлыжьыхьым и 18-м, тхьэмахуэ нэхум и гъубжым, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт епархием и унэм и Иверскэ члисэм щригъэкIуэкIащ IутIыж гуфIэгъуэр. Щихънагъ нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Псыхуабэ и члисэхэм я унафэщIхэм округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис я пашэу. Къардэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ щоджэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Пастыр нэхъыщхьэм Псыхуабэ епархием щэнхабзэмкIэ и къудамэм и унафэщI Стацюк Михаил къардэн къулыкъур хуигъэфэщащ. Литургие нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэм зэгъусэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ. ИужькIэ фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. ТхьэлъэIум хэта псоми щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт ехъуэхъуащ. А махуэм и пщыхьэщхьэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт пщыхьэщхьэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ щоджэнхэм, Епархием и советым хэтхэр, епархием и къудамэхэм я унафэщIхэр, члисэ округхэм я благочиннэхэр я гъусэу. ТхьэлъэIум хэтащ епархием и щоджэнхэр, абыхэм я унагъуэхэм щыщхэр. Апхуэдэу гуапагъэ зыщIэ шыпхъухэр, епархием и волонтёр, щIалэгъуалэ, узыншагъэр щрагъэфIакIуэ центрхэм я лIыкIуэхэр. Пастыр нэхъыщхьэм фIыщIэ хуищIащ щоджэнхэм клирикхэм зэфIагъэкI лэжьыгъэхэм папщIэ. Абыхэм ягу къагъэкIыжащ епархием и унагъуэм щыщхэм щихънагъ нэхъыщхьэр сыт щыгъуи зэрыдэIэпыкъунур. Пщыхьэщхьэ тхьэлъэIу нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэм щоджэнхэр, епархием и лэжьакIуэхэмрэ абыхэм я унагъуэхэмрэ иригъэблэгъащ гъэ къэс Пастыр нэхъыщхьэм къызэригъэпэщ IутIыж зэхыхьэм.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии