Среда, 19 Апрель 2017 17:03

Исправнэ станицэм дэсхэм IутIыж 1энэр зэдагуэшащ

Автор 
Прочитано 43 раз
 

Исправнэ станицэм и екIуэлIапIэр фIэщхъуныгъэ зиIэхэр зэхэзехуэн щащIами зэхуащIатэкъым. Станицэ члисэр зэхакъутами, фIэщхъуныгъэ зиIэхэр тхьэелъэIупIэ пэшым щызэхуэсырт. Совет зэманым станицэм къулыкъу щызыщIа щоджэнхэм ягу къызэрагъэкIыжымкIэ, абыхэм я дежкIэ члисэ махуэшхуэхэр нэхъыщхьэу къалъытэрт, псом хуэмыдэу – Христос лIахэм къащыхэтэджыкIыжа махуэр. Исправнэ станицэм куэдрэ щахъумащ члисэм и унафэщIыр IутIыж жэщым, тхьэлъэIу литургие нэужьым, станицэ пщIантIэхэр къыщызэхикIухь хабзэр, тхьэлъэIу уэрэдыр жиIэурэ. Абы иужькIэ станицэдэсхэр зэгъусэу шхэрт. Станицэм и члисэм и унафэщI щоджэн Якушев Александррэ Исправнэ щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Брыкинэ Маринэрэ мы гъэм хабзэжьыр къагъэщIэрэщIэжыну иужь ихьащ. Станицэм и ут нэхъыщхьэм Iэнэхэр щагъэуври, тхьэлъэIу лиутургие нэужьым, станицэдэсхэр псори зэгъусэу шхащ, нэхъапэхэм хуэдэу.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии