Суббота, 15 Апрель 2017 14:56

Москва бла бютеу Эресейни Сыйлы Париархы Кириллни, пастырлагъа, архипастырлагъа, диаконлагъа, монахлыкъ этгенлеге эмда Орус Православ Клисагъа хакъ джюрекли джамагъатха Пасхагъа ийген алгъышлауу.

Автор 
Прочитано 60 раз
 

Москва бла бютеу Эресейни Сыйлы Париархы Кириллни, пастырлагъа, архипастырлагъа, диаконлагъа, монахлыкъ этгенлеге эмда Орус Православ  Клисагъа хакъ джюрекли джамагъатха Пасхагъа ийген алгъышлауу.

«Аллахны адамланы къутхаргъан шафагъаты ачыкъ болгъанды»

(Тит.2,11)

Аллах сюйген дин къарнашларым, хакъ джюрекли дин къуллукъчула, таза иннетли инокла бла инок тиширыула,багъалы эгечлерим бла къарнашларым! 

Елюмню хорлагъан, дунияны Патчахына рахмат салыннган, Раббийни нюрю тегюлген кече, бизни таймаздан ийнанмакълыгъыбызгъа шагъатлыкъ этген эртделеден келген ауазны эшитдиреме 

ХРИСТОС ТИРИЛДИ! 

Эки минг джылны мындан алда болгъан Раббийни джарыкъ къабырында болгъан затны бир кесегин сезерге емюрледен бери талай эр бла къатын кюрешгенди. Иерусалимни эски къабыргъаларыны къатында дорбунлу къабырда болгъан сейир тахсаны, бизни мардаланнган акъылыбыз ангыларча этерге кюрешгендиле ала. Ол кече, Раббий дуния къуралыуну тамырындан тюрлендиргенин ангыбыз толлу сезерча тюрсюнле излеб кюрешгендиле ала. Златоуст Иоанн шыйых ол ишню юсюнден былай джазады: « Раббийни бизни Масих Иссаны Тирилген Кюню – дунияны къуралыууду, джарашыулукъну аллыды, къаугъалыкъны тохтатыуду, елюмню къоратыуду, ибилисини хорлауду»  

(Сыйлы Пасхагъа Сез) 

Сыйлы абустол Павелни айтхан сезлери, , Къутхарыучу къабырдан туруб, джангы дунияны эмда учунуб джангы адам телюню къурауу. бизге терен магъана береди «Ким Масихде эсе, ол джангы джаратылгъан адамды. Бурунгу озгъанды, энди уа хар не да джангыды» (2 Кор.5,17),- деб окъуйбуз абустол коринфлилеге джазыб ийгенинде. 

Раббий Масихни Тирилгени - христианлыкъны дуниягъа ийгени баш магъаналыды. Къуру Голгофада болгъан къоранчны юсю бла, сыйлы Тирилиу бла таймазадан байланыб, ашхы ишлени Чыкъгъан джерин адам улу талпыб излеую магъана береди. 

Масихни кесин къурман этгени, башха культуралы, адетли адамланы Джаны болгъан Аллахны излеб кюрешгенлерине къаршчылыкъга джуабы болгъанды, Сыйлы Китабда, Раббий « кезге керюнмейди, алай а хар бир халкъда Андан къоркъагъан, тюз атларгъа кюрешген, ол аллахны сюйген къулуду» (Деян. 10,34-35), Ол а, бютеу адамланы къутхарылыуларын эмда хакъ кертини билиуге джетерлерин сюеди (1 Тим.2,4). 

Бу салыннган талпыула, миллионла бла адамланы на тюрлю заманлада да кеслерини къарыусуз халларын онгларча, керти джашау «джашау эмда толу джашау» (Ин.10,10) табарча бошуна мадар излеб айланнгандыла. Емюрю буюрулгъан болду. Энди елюм деген адамгъа бийлик эталмиайды- энди уа « Адам пайхамбарда барыда елгенлери кибик, Масихде бары да джашау табарыкъдыла» (1 Кор. 15,22). Ма аны ючюндю Пасха баш христиан байрам, учузлукъ эмда азаб чекген Назаретден Масих, Аллахны рахматы бла саугъаланнган, « ючюнчю кюн тиргизилди, елгенледен джангыдан тирилирге джол этди, нени да эм аллында Ол кеси болсун» 

(литургияда Василий Великийге окъулгъан зикир) 

Бюгюн Масих бизни барыбызны да ийманны, Патчахлылыкъгны къурманлыгъына, Аны кесин къурман этгенин сынаб керюрге, емюрлюк джашаугъа акъгъан шаудан суудан ичерге чакъырады. (Ин. 4, 14). Алай а бизни Аллах бла бирлигибиз, къуру дин къуллукълагъа къошулуу эмда энчи тилек этиу бла тамаланыб къалыргъа керек тюлдю. Ол бизни джашауубузну не тюрлю джанында да керюнюб турургъа керекди. Биз зауукълу къуанчда болуб туррургъа джарарыкъ тюлдю, тегерегибизде Аллахны рахматын табалмагъанла, кеслери къалыб кетгенле, бушуулары, ауруулары болгъанланы биле тургъанлайыбызгъа. Масихни аты къайда да сыйланырча, адамла, Аллах ючюн этилген ашхы ишлени керюб православ диннге джуукъ болурча, кеслерини джюреклерин Кекледе Атабызгъа бурурча этиу, бизни сыйлы борчубузду. Ай медет, адам зарлыкъ бла иблисге алдатыу бу дунияда энтда тохтамагъанды. Алай а, биз кесибизни такъырлыкъгъа хорлатмазгъа керекбиз, тегерекде бола тургъан зарауатлыкъны, къаршчылыкъны кере тургъанлайыбызгъа да къарамай, биз билебиз, Раббий дунияны хорлагъанды (Ин.16,13), гюнахдан да елюмден да онглу болгъанды. Ол себебеден биз Къутхарыучуну юсю бла ,сезюбюз бла ишибиз бла да шагъатлыкъ этебиз Аны Клисада болгъаныны кючюнден. Инджилде айтылгъан фарызланы толу баджарыргъа кюрешейик, нек дегенде, узакъдагъыла да джуукъдагъыла да бизни юлгюбюзню ала , Кесини сюйген къулларына Аллах берген рахматны къуанчына къошулургъа талпымакълыкълары болурча. Алайды да барыгъызны да сыйлы Пасха байрам бла, Масих Иссаны Тиргизилиу байрамы бла алгъышлайма « Эм тюз шагъат болгъан, елгенледен биринчи болуб тиргизилген, дунияны патчахларыны Бийи Масих Иссадан шапагъан эм рахатлыкъ болсун, Кесини къаны бла бизни гюнахларыбыздан азат этген эмда бизни Кесини Атасы Аллахха къуллукъ этиуде патчахла эм дин къуллукъчула этген Масиххе емюрледен емюрлеге махтау эм къудрет болсун!» 

Амин.

МАСИХНИ ТИРГИЗИЛГЕНИ ХАКЪДЫ! 

МОСКВА БЛА БЮТЕУ ЭРЕСЕЙНИ ПАТРИАРХЫ 

Москва шахар Пасха Христова 2017 дж.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии