Пятница, 17 Март 2017 15:28

Минеральные Воды шахарда къазакъ музей ачылды.

Автор 
Прочитано 56 раз
 

Быйыл март айны 16-да Минеральные Воды шахарда, Биринчи Дуния къазауат бла 1917-чи джыл Октябрь революциягъа джораланыб Къазакъ музей ачылды. Аны къуанч ачылыуу бюгюн Минераловод къазакъ джамагъатны Управасында болду. Анга Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Терк къазакъланы къазакъ джамагъатыны атаманы Журавский Александр, къазакъла, эмда Минераловод шахар окргуну администрациясыны келечилери да келгшен эдиле. Бу музейни къураргъа деген оноуну Минераловод белюмню атаманы Губенко Олег этген эди. Кермючде материалланы асламысы аны энчи коллекциясындандыла. Ол джыйырмабеш джылдан асламны джыйгъанды суратланы, дегерротиплени, газетлени,листовкаланы, плакатланы, ол замандагъыланы джазгъан письмоларын, патчах эмда революция замандан темир, къагъыт ачхаланы эмда талай башха затланы. Архиепископ Феофилакт былай чертди, музейни ачылыуу белгили дата , Романов тукъумну патчах тоханадан кетгенине джораланнганды. «Бюгюн этилген ишни, ата-бабаларыбыз джатхан къабырлагъа барсакъ –сынагъат терен сезимибиз ехтемлигибиз бла тенглешдиреме. Биз алагъа барыб бери къайтарыргъа излегенлигибиз тюлдю, аланы обаларыны юсю бла аллыбызда келлик заманны керюргеди. Келлик заманны ол сагъатда ангыларыкъды адам, къайдан чыкъгъанын, ким болгъанын эмда къаллай иннети болгъанын билсе. Ма аны бла чыкъгъанды оюм былайда, къазакъ тарихини, орус халкъны музейин къураргъа, музей, джашауну джарыкъ да мыдах да бетлерин толу кергюзюрюкдю»,-деб чертди Феофилакт. Александр Жуковскийни сезюне кере, биринчи Къазакъ музей эки джылны мындан алгъа Горячеводске стансени алаша клисасыны подвалында ачылгъан эди. Минераловоддагъы музей биринчиди къазакъ Управада ачылгъан. «Бу музейни къуру биринчи кезюуюдю, экинчи да ючюнчю да болуруна мен бек ышанама. Документле бек сейирликдиле. Джаш телюге ол бек магъаналыды, керсюнле, бизни ата- бабаларыбыз къалай джашагъанларын, къаллай ачха джюрюгенди ол къатыш заманлада»,-деб  айтды Журавский джолдаш. Минераловод Къазакъ музей кесини экспозициясын кенгерте барлыкъды энтда деб айтды Губенко Олег да. «Бизни муратыбызда, 1914-чю джылны тарихин къураргъа барды, ол кезюу Эресейни 19-чу емюрде айтхыллыкъ заманы –орус-тюрк, Кърым компания, Кавказ къазауатланы заманыды. Ала бары да ол экспонатланы бизде болгъан бирер кесегидиле, биз аланы салыб кергюзтюрге хазырбыз»,-деб чертди ол.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии