Пятница, 17 Март 2017 15:25

Ессентюкде клиса социал къуллукъну юсю бла конференция болуб етдю.

Автор 
Прочитано 99 раз
 

Инвалидлеге аталгъан клиса социал къуллукъну юсю бла 1-чи Шимал Кавказ конференциягъа, суаблыкъ джаныбла Синод белюмню тамадасы епископ Пантелеймон да къошулду. Хар приходда, тиллери селешмегенле ангыларча, сокъурла танырча иконала, коляскалада инвалидле тыйгъычсыз дин къуллукъгъа келирча не азында бир клиса болургъа керекди, деб чертди суаблыкъ дажны бла Синод белюмню тамадасы Инвалидлеге аталгъан клиса социал къуллукъну юсю бла 1-чи Шимал Кавказ конференцияда Орехово-Зуевскийнми епископу Пантелеймон. Быйыл март айны 15-де Ессентюкде баргъан конференциягъа 200 адам келген эди, аланы арасында Пятигорск, Ставрополь, Георгиевский, Махачкала бла Владикавказ епархияладан православ динчиле эмда клисада социал къуллукъну баджаргъанла да келген эдиле. Конференцияны аллын Раббийни Анасыны «Всех скорбящих» Радость» деген иконасыны сыйына аталгъан больница клисада Дин къуллукъдан башладыла, аны Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт бла Синодну суаблыкъ белюмюню тамадасы Орехово-Зуевскийни епископу Пантелеймон бардырдыла. «Бюгюнгю конференция- хар ким кесини къаллай джумушакъ джюреклиликлери болгъаныны хапарын айтыргъа- махтау излеген джармалыкъ тюлдю,-деб айтды кебчюлюк информацияланы келечилерине Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт.- Былайда аллай суаблыкъ ишлени бирлешиб баджарыргъа деб джыйылгъандыла адамла. Алагъа бир иннетли адамланы табаргъа бек магъаналыды. Бир затны ачыкъларгъа керекди- былайда тюрлю-тюрлю миллетлени динлени келечилери джыйылгъандыла». Архиепископ Феофилактны сезюне кере, суаблылыкъны ишлери Пятигорске бла Черкесск епархияда эм магъаналы болгъандыла. «Кавказда хаман да къатынгда инджилген адамлагъа болушханлай тургъандыла,-деб чертди Архиерей.- Аны бла «Дом для мамы» деген аралыкъ къуралды, ызы бла «Солнечный городок» деген сабийлеге ипптерапия ачылды. Аны бары да этилгени, джумушакъ джюрекли болуу Кавказда- ол кавказлы болгъанчады». Саулукълу адамла сакъатлыкълары болгъан адамладан джанламазгъа кереклиси бек магъаналыды, деб айтхан эди Синодну суаблыкъ белмюню тамадасы пленар кенгешни кезюуюнде. «Совет джылладача,хар инвалиди тегерекде джашаудан айырылыб, спецучреждениялагъа джыйылыб болмай, бусагъатда инвалидлеге деб таблыкъла, психиноеврология интернатланы оруна инклюзив билим бериу, иш орунлу этиу джумушла баджарыладыла», деб чертди Орехово- Зуевский архиепископ Пантелеймон. Андан сора да суаблыкъ джаны бла Синод белюмню тамадасы, бюусагъатда кезлери кермеген къулакълары эшитмеген адамланы ангыларгъе кереклиси бек магъаналыды деб чертди. «Аны ангылаялмасакъ биз Аллахдан узакъ боллукъбуз, нек десенг Ол Кеси саулай дунияды, бютеу тиллени, миллетлени джаратханды»-деб айтды Архипастырь. Ол айтхандан, Къулакълары эшитмегенле, тиллери селешмегенле бла иш бардыргъан координацион аралыкъ- православ динчиле бла клиса къуллукъчуланы къолла бла ангылатырча тилге эмда тифлосурдокоммуникациягъа юретеди. Сыйлы Патриарх Кирилл, быллай адамла клисагъа тыйгъычсыз келирча мадарланы къураугъа уллу эс беледи, деб чертди епископ Пантелеймон. «Бтеудуния саулукъ сакълау организацияны тинтиулери бла джер юсюнде хар он адамдан бири инвалидди, бизни клисалада хар ондан бири да тюлдю инвалид, ала клисагъа келирге аны ючюн излемейдиле, алагъа анда таблыкъла болмагъанлары ючюн, деб айтды Сыйлы Патриархны викарийи. Хар епархияда, сангыраулагъа дин къуллукъну къолла бла ангылатыргъа, сокъурла къоллары бла тийиб ангыларча иконала, коляскалада инвалидле тыйгъысыз клисагъа кирирча, епархияда бир да къурумасада бир клиса болургъа кереклиси бек магъаналыды» деб чертди дагъыда. Андан сора да епископ Пантелеймон джыйылгъанлагъа, социал джумуш баджарыуну юсю бла федерал законну тамалында ,социал къуллукъгъа кърал ачха болушлукъ алыргъа боллугъундан айтыб эсгертди, НКО-ла кърал эмда коммерциялы организацияла бла бирге социал къуллукъну баджаргъанланы реестирине кириб этген ишлери ючюн къралдан ачха алыргъа боллукъларын да айтды. Конференцияны чегинде, клисалада тыйгъычсыз таблыкълы болумну къурауну юсю бла семинар-тренинг болуб етдю. Аны Синодну суаблыкъ белюмюню инвалидле бла иш бардыру джаны бла тамадасы Леонтьева Вероника бла клисалада инвалилге тыйгъычсыз джюрюр мадарланы къурауну юсюнден пособияны авторларыны бири Зальцман Татьяна бырдырдалы.

 

Семинар-тренингни келечилери. Клиса аобазла бла клисалада инвалидлеге тыйгъычсыз джолла

 

этиу джаны бла джетишимли проектле бла эмда проект халатланы юлгюлери бла да шагърей

 

болдула. Орус Православ Клиса бла Тыш къралда Орус Клиса бирге къураб 2005-чи джыл

 

ачылгъан «Остров надежды» деген сабий реабилитацион аралыкъны юсюнден Владикавказ

 

епархияда суаблыкъ белюмню тамадасы иерей Кусов Игорь айтды. Бу аралыкъ Бесланда 1-чи

 

номерли школда болгъан ачы ишден сора беш айдан ишлениб башлагъанды. Терракда 333 адам

 

елгенди аладан 186 сабийледиле.онсегиз сабий ата-анасыз ексюз къалгъандыла, 87 сабий да

 

сакъатлыкъ табхандыла, 174-не да кеб заман аллыкъ реабилитация керек болгъанды. Аралыкъны

 

къуллукъчулары сакъатлыкълары болгъан сабийле бла, юйдегилеринде къыйын болумлары

 

болгъанла бла, социал джашаугъа келишалмагъанла бла иш бардырыр джанындан тюрлю-тюрлю

 

реабилитацион прграммала къурайдыла. Ставропольда Преображения Господня деген клисаны

 

приходу Ставропольеде джангызды, анда терт джылы ичинде инвалидле бла аланы юйдегилери

 

бла таймаздан иш бардырылыб турады, деб хапар айтды клисаны суропереводчиги Македонский

 

Владимир. Клисаны къурамында сакъатлыкълары болгъан сабийле да уллулагъа да

 

«Преображение» деген дин-джарыкълыкъ клуб ишлейди. 2016-чы джыл клисаны приходу Азов

 

тенгизни джагъасында инклюзив лагерь къурагъан эди. Анда къыйын болумда джашагъан

 

юйдегилени сабийлери бла саулукъларында къыяулары болгъан сабийле ата-аналары бла бирге

 

солугъан эдиле. Саулукъларында къыяулары болгъан сабийле бла джаш адамлагъа болушлукъ

 

этген «Солнечный городок» клиса аралыкъны юсюнден конференцияны келечилерине аны

 

тамадасы Земцева Екатерина хапар айтхан эди.Аралыкъда суаблыкъгъа хант юй ишлейди,

 

болджал заманнга дери белмеледе джашагъан ата-аналагъа болушлукъгъа деб, азыкъ бла кийим

 

складла бардыла. Аралыкъда тургъанлагъа декоратив-къол усталыкъдан творчество кружокла,

 

музыка, тебсей, къумда сурат блат юз сурат салыудан тюрлю-тюрлю терапияла ишлейдиле. Аны

 

тышында да «Солнечный городок» деген аралыкъда, студентле бла сохталаны. Инвалидле бла

 

кеслерини къалай джюрютюрге кереклисин юретедиле. Кеслерини разылыкълары бла келген 50

 

адамгъа джуукъ курсланы бошаб, Ессентюкде «Всех скорбящих Радость» деген больница клисада

 

джайгъы инклюзив лагерде проактикаларын джетишимли етгендиле, аны бла да къалмай

 

аралыкъгъа болушлукъ этгенлей турадыла. Земцева Екатеринаны айтханындан, бу ашхы ишге

 

кеслерини разылыкълары болуб къуру православ джаш телю къошулуб къалмайды аланы

 

арасында муслиманла да бардыла. Март айны 15-де Орехово-Зуевни епископу Пантелеймон

 

«Солнечный городок» бла пЯтигорск епархияны башха социал объетлеринде да болгъанды, аланы

 

арасында Георгий тиширыу монастырда» София» деген къызчыкълагъа джораланнган

 

пансионнга, иппотерапия аралыкъда, 2Дом для мамы» деген кризис аралыкъда да болгъанды.

 

2Дом для мамы» деген аралыкъ ишлеб башлагъанлы терт джылны ичине анда тиширыулагъа

 

аборт этиртмегиз деб ангылатыб 38 сабий джанны къутхаргъандыла. Бу аралыкъда, къыйын

 

болумгъа тюшген тиширыулагъа псхилогия медицина эмда материал болушлукъ этиледи.

 

Ессентюкде иппотерапия аралыкъны православ динчи, Эресейни ат спорт Федерациясыны члени

 

эмда инструктор-реабилитолог Тростинский Сергий къурагъанды. Санлары иги

 

къымылдаялмагъан сабийлеге былайда хакъсыз болушлукъ этиледи. Инвалидлеге джораланнган

 

клиса социал къуллукъ этиуню юсю бла Шимал Кавказ конференциягъа, социал къуллукъланы

 

комплекс аралыкъларыны келечилери, район больницаланы, поликлиникаланы баш врачлары,

 

джамагъатны урунуу бла социал джакълыгъыны хакъындан регионал управленияланы

 

келечилери да къошулгъан эдиле. Аны тышында да Ессентюк шахарда инвалидлени край

 

училищасыны эмда коррекцион интернатланы келечилери, Ставрополь, Ессентюк, Нарсана

 

сестричествону келечилери, епархияны социал белюмлерини тамадалары эмда НКО-ну

 

келечилери бла доброволецле да бар эдиле. Бюгюнлюкде 4 мингден аслам клиса социал

 

учреждения , Орус Православ Клисаны Эресейни джеринде проектлери ишлейдие аланы

 

арасында 400 асламы инвалидлеге болушлукъгъа джораланыбды. Эресейде 62 православ

 

клисада эмда джамагъатлада къулакълары эшитмегенле бла къулакълары эшитмеген кезлери

 

кермегенле бла иш бардырылгъанлай турады. Синод белюмню ышыгъында къарыусуз эшитгенле,

 

сангыраула, сокъурла бла иш бардырырча Координацион аралыкъ къуралгъанды.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии