Четверг, 16 Март 2017 07:29

Епархием и лIыкIуэхэр хэтщ тезыр щрагъэпшын IэухущIапIэм щекIуэкI семинарым

Автор 
Прочитано 44 раз
 

2017 гъэм гъатхэпэм и 14-15-хэм Псыхуабэ, Черкесск епархием и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сорокин Константин я пашэу, Урыс Чристэн Члисэм и лIыкIуэхэм я семинарым хэтщ. Ставрополь щекIуэкI семинарым и темэхэм ящыщщ правовой, психологие зыхуэгъэхьэзырыныгъэр, гъэсэныгъэ лэжьыгъэр, радикализмым земыгъэубгъуныр. Тезыр зрагъэпшынхэр гъащIэм хэзэгъэжыным ехьэлIа Iуэхугъуэхэри абыхэм я а IуэхущIапIэхэм щыIэ щоджэнхэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщынри хохьэ. Дерсхэр ирагъэкIуэкI Москва и духовнэ Академиемрэ Урысей ФСИН-м и Академиемрэ я профессорхэм, доцентхэм. Нобэ пленарнэ зэIущIэр зэхуащIыж. Псыхуабэ епархием и лIыкIуэхэм къаIэрыхьэнущ зэреджам щыхьэт техъуэ сертификатхэр.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии