Четверг, 16 Март 2017 07:26

Псыхуабэ чристэн цIыхубэ библиотекэ къыщызэIуахынущ

Автор 
Прочитано 42 раз
 

2017 гъэм гъатхэпэм и 14-м, Чристэн тхылъым и махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт яIущIащ къалэ, школ библиотекэхэм я унафэщIхэм. КИФЩI-м и къалащхьэм и библиотекэхэм я лIыкIуэ 50-м нэблагъэ Iуэхум хэтащ. Апхуэдэу абы зыкъригъэхьэлIащ Псыхуабэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис, епархием и богословскэ-катехизатор курсхэм я унафэщI щоджэн нэхъыжь Симанович Олег. ЗэIущIэр теухуауэ щытащ екIуэлIапIэхэмрэ библиотекэхэмрэ унэтIыныгъэ зэхуэмыдэхэмкIэ зэрызэдэлэжьэнум. Щихънагъ нэхъыщхьэм къыхилъхьауэ, Псыхуабэ цIыхубэ чристэн библиотекэ – Чристэн тхылъхэмкIэ зэхъуэжэныр къызэрагъэпэщынущ. Тхылъхэм я фондхэр здэщыIэну библиотекэхэм я къудамэхэр къагъэлъэгъуэнущ. Псыхуабэ епархием и лIыкIуэхэр урысыбзэмрэ урыс литературэмрэ ятеухуауэ библиотекэм щекIуэкIыну зэпсэлъэныгъэхэм хэтынущ. Щоджэн нэхъыщхьэм къыхигъэщащ тхакIуэ Губин Андрей и щIэинхэр хэIущIыIу щIыным теухуа лэжьыгъэхэм. Библиотекэхэм къыхагъэщащ литературэ зэпеуэм хэтыну гупыж зэращIар, епархием гъэ къэс къыщызэрагъэпэщ Губин и къеджэныгъэхэм хыхьэу. Зэхыхьэм я Iуэху еплъыкIэхэмкIэ щызэхъуэжащ. Пастыр нэхъыщхьэм къата упщIэхэм я жэуапхэр иритыжащ. Епархиемрэ библиотекэхэмрэ зэрызэдэлэжьэнур яубзыхуащ. Апхуэдэ хъуащ щоджэн нэхъыжь Симанович Олег. Щоджэн нэхъыщхьэм саугъэтхэр тынным пищащ. Дэтхэнэ библиотекэми чристэн литературэ тхылъ 11-у зэхэтыр тыгъэ хуащIащ, епархием и «Благословенный Кавказ» журналым и илъэс къыдэкIыгъуэр, «Лик Кавказа» газетыр иратащ, экземпляр пщIырыпщI хъу Инджыл ЛъапIэр щIыгъуу.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии