Четверг, 16 Март 2017 07:24

Епархием щыпащэ Чристэн тхылъым и махуэшхуэр гъэлъэпIэным

Автор 
Прочитано 44 раз
 

2017 гъэм гъатхэпэм и 12-м, ЕссэнтIгыу къалэм Маршак С. Я. и цIэр зезыхьэ Сабий библиотекэ нэхъыщхьэм чристэн тхылъым и махуэм ирихьэлIэу «В начале было слово» зэIущIэр щрагъэкIуэкIащ. Абы хэтащ Тхьэнапищым и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн Букарев Андрей. Ар еджакIуэхэм яхутепсэлъыхьащ фIэщхъуныгъэм и мыхьэнэмрэ чристэн литературэм иджырей ныбжьыщIэхэм я гъащIэм щиIэ мыхьэнэмрэ. Зэхыхьэм хыхьэу ныбжьыщIэхэм къащIащ Урысейм япэ тхылъыр къызэрыщыунэхуар, ар къыдэзыгъэкIа Фёдоров Иван теухуа куэд. НыбжьыщIэхэм чристэн литературэхэм зыхагъэгъуэзащ, «Русь книжная, Русь православная». Щоджэным ныбжьыщIэхэм захуигъэзащ ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм нэхъ щIэх-щIэхыурэ зыхуагъэзэну, цIыхухэр зэпымыууэ зэджэу щыта икIи зэджэ тхылъхэм зэращыщым папщIэ. 2017 гъэм гъатхэпэм и 10-м Кисловодск и Чристэн Свято-Никольскэ классическэ гимназием зэIущIэ щекIуэкIащ, чристэн тхылъым и махуэм теухуауэ. Абы хэтащ тхакIуэ цIэрыIуэ, телевиденэм и лэжьакIуэ, публицист, Аущ Лукэ (Войно-Ясенецкэ) и цIэр зезыхьэ псапащIэ фондым и редактор нэхъыщхьэ, «Живое слово» художественнэ, духовнэ-узэщIыныгъэ интернет-журналым и редактор нэхъыщхьэр. Зэхыхьэм хэтащ Черкесск къалэм и Свято- Сергиевскэ Чристэн гимназием и щоджэн нэхъыжь Кузнецов Сергий, Псыхуабэ, Черкесск епархием щэнхабзэмкIэ и къудамэм и унафэщI Стацюк Михаил, Кисловодск къалэ- зыгъэпсэхупIэм и администрацэм щэнхабзэмкIэ и комитетым и унафэщI Сквиренкэ Иннэ, Солженицын А. И. и цIэр зезыхьэ къалэ библиотекэ нэхъыщхьэм и унафэщI Демченкэ Еленэ, къалэ школым и унафэщIым гъэсэныгъэ IуэхухэмкIэ и къуэдзэхэр, урысыбзэмрэ урыс литературэмкIэ егъэджакIуэхэр, къалэм и еджапIэ нэхъыщхьэхэм я бибилиотекэхэм я лэжьакIуэхэр. Къызэхуэсахэм фIэхъускIэ зыхуагъэзащ Свято-Никольскэ гимназием и унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн. Къызэхуэсахэм ар ехъуэхъуащ чристэн тхылъым и махуэмкIэ икIи «Апостол» тхылъыр яригъэлъэгъуащ. Ар 1964 гъэм гъатхэпэм и 14-м Урысейм тхылъ тедзэныр щрагъэжьащ. ИужькIэ гимназием и еджакIуэхэм зыкъагъэлъэгъуащ литературно-макъамэ композицэ махуэшхуэм теухуар утыку кърахьэу. Ирзабеков Василий чристэн тхылъымрэ урысыбзэмрэ жылагъуэ гъащIэм щаубыд увыпIэм къытеувыIащ. Василий къыхигъэщащ Псалъэм мыхьэнэшхуэ зэриIэр, ар тхъумэн, жэуаплыныгъэ пылъу дыбгъэдыхьэн зэрыхуейр. ЗэIущIэр щиухым абы хэтахэм зыхуагъэзащ Кисловодск къалэ-зыгъэпсэхупIэм и администрацэм щэнхабзэмкIэ и комитетым и унафэщI Сквиренкэ Иннэрэ Солженицын А. И. и цIэр зезыхьэ къалэ библиотекэ нэхъыщхьэм и унафэщI Демченкэ Еленэрэ. Зэхыхьэр къызэзыгъэпэщахэм абыхэм фIыщIэ хуащIащ. Иоанн хьэщIэхэм тыгъэ яхуищIащ архимандрит (иджы епископ Егорьевскэ, Патриарх ЛъапIэм и викарий) Тихон (Шевкунов) и «Несвятые святые» тхылъыр. Къалэм и библиотекэ нэхъыщхьэм иратащ «Закон Божий» тхылъитI, епархием и «Благословенный Кавказ» журналым и экземпляр. 2017 гъэм гъатхэпэм и 12-м, Чристэн тхылъым и махуэм ирихьэлIэу Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэса Черкесск дэтым хабзэ зэрыхъуауэ цIыхушхуэ щызэхуэсащ. Хабзэ зэрыхъуауэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ щоджэн Гурин Александррэ зэIущIащ. Щоджэныр къызэхуэсахэм махуэшхуэмрэ абы и тхыдэмрэ, тхылъым цIыху гъащIэм щиIэ мыхьэнэм, Инджылымрэ Псалтырымрэ я мыхьэнэм яхутепсэлъыхьащ. Апхуэдэу къызэхуэсахэм я упщIэхэм жэуап иритащ.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии