Четверг, 16 Март 2017 07:22

Щоджэныр курыт еджапIэм и тхыдэ клубым хэтхэм лекцэ къахуеджащ

Автор 
Прочитано 31 раз
 

Школым и «Тэрч» тхыдэ клубым и лэжьыгъэм хыхьэу Лермонтовэ къалэм и курыт школ №1-м ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI Холодный Александр тхыдэмкIэ лекцэ къахуеджащ. Темэхэм ящыщщ – мэжусий диным и унэтIыныгъэм къихь шынагъуэр, чристэн диным и тхыдэр, Члисэм и щэхухэр. Зэхыхьэм хэтхэр езыхэр щIэлъэIуащ апхуэдэ зэхыхьэхэр къызэрагъэпэщыну. Дэтхэнэ зы апхуэдэ зэхыхьэри щIэныгъэм хэзыгъахъуэщ. Лекцэм едэIуа еджакIуэхэм сертификатхэр иратынущ икIи умэхъын щIыным и щэхухэм хэт хъунущ.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии