Четверг, 16 Март 2017 07:16

Къэбэрдей-Балъкъэрым и щоджэнхэм ирагъэцIыхуащ округым и щоджэныр

Автор 
Прочитано 41 раз
 

2017 гъэм гъатхэпэм и 13-м Столпник Симеон и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам зэIущIэ щекIуэкIащ икIи Налшык округым и щоджэнхэм я гуэныхьхэр яIуэтэжащ. ЗэIущIэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин щоджэнхэм я гъусэу щытепсэлъыхьащ, тхьэлъэIухэр зэрырагъэкIуэкIынум, екIуэлIапIэхэм къакIуэхэм я нэIэ зэрытрагъэтынум. Щоджэнхэм округым и щоджэныр ирагъэцIыхуащ. Республикэм и щоджэнхэм илъэс зыбжанэкIэ къулыкъу яхуищIащ дунейм ехыжа щоджэн нэхъыжь Кубэ Иоанн. Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ, щоджэным и къалэнхэр Псыхуабэ и Лазаревскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Дьячков Александр и пщэ иралъхьащ. Абы и къуэшхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ икIи гуэныхьхэр Iуэтэжыным и щэхухэр иригъэкIуэкIащ.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии