Среда, 15 Март 2017 08:29

Школ унафэщIхэр щоджэным и гъусэу шынагъуэхэм тепсэлъыхьащ

Автор 
Прочитано 37 раз
 

2017 гъэм гъатхэпэм и 9-м Къэрэшей-Шэрджэсым Алиев Умар и цIэр зезыхьэ и библиотекэм щеджэ и пэшым, Къэрэшей къалэ округым и жэрдэмкIэ, зэIущIэ щекIуэкIащ, иджырей шынагъуэхэм теухуауэ, Интернетым итхэм ехьэлIауэ. Абы Карачаевскэ къалэм и егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэр, блогерхэр, Къэрэшей-Шэрджэсым и интернетым щылажьэхэр. ЗэIущIэм хыхьэу тепсэлъыхьащ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ социальнэ джэгу мыхъумыщIэхэм зэрыхамышэнум. ЗэIущIэм хэтащ Карачаевскэ къалэм и Пантелеимоновскэ члисэм и унафэщI щоджэн Фоменкэ Сергий.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии