Среда, 15 Март 2017 08:22

Кисловодск егъэджэныгъэмкIэ и Управленэм и унафэщIыр чристэн гимназием щыIащ

Автор 
Прочитано 38 раз
 

Мы махуэхэм Кисловодск къалэ-зыгъэпсэхупIэм егъэджэныгъэмкIэ и Управленэм и унафэщI Бутин Юрий Чристэн Свято-Никольскэ классическэ гимназием щыIащ. ХьэщIэм абы иригъэцIыхуащ еджапIэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн. Юрий абы жриIащ ар къызэрызэрагъэпэщам, зэрызрагъэужьам. Управленэм и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэр класс нэхъыщIэхэмрэ нэхъыжьхэмрэ щIэсхэм я деж щыIащ, том мин 15-м щIигъу зыщIэлъ библиотекэм, иджырей IэмэпсымэхэмкIэ къызэгъэпэща спортзалым зыщиплъыхьащ. 5 классым щеджэхэм гимназием и унафэщIым и къуэдзэр я гъусэу жаIащ «Ты живи, моя Россия!» уэрэдыр. УнафэщIым хьэщIэм тыгъэ хуищIащ тхылъ. Иоанн егъэджэныгъэмкIэ управленэм и унафэщI къалэныр пIалъэкIэ зезыгъакIуэм жриIащ еджапIэр илъэс 25-рэ мыгувэу зэрырикъунур икIи гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм иригъэблэгъащ. Гимназием и еджакIуэхэмрэ и лэжьакIуэхэмрэ фIэхъус щарихыжым, Юрий абыхэм ехъуэхъуащ лэжьыгъэмрэ еджэнымрэ ехъулIэныгъэ щаIэну.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии