Среда, 15 Март 2017 08:09

Щоджэныр спортсмен ныбжьыщIэхэм яхутепсэлъыхьащ НэщI Иным

Автор 
Прочитано 61 раз
 

Иджыблагъэ Марьинскэ станицэм Тхьэм и Уэхьий Михаил и цIэр зезыхьэ и члисэм и унафэщI щоджэн Гордин Александр щIалэгъуалэм яIущIащ. Зэхыхьэр къэзакъ зэгухьэныгъэм и спортзалым щекIуэкIащ. Щоджэныр тепсэлъыхьащ НэщI Иныр щIаIыгъын хуейм, махуэ плIыщI лъапIэм и канонхэм узэрытетынум. Чристэнхэр Тхьэм и унафэм зэрытетым къытеувыIащ. Апхуэдэу нэщIым я гъащIэм щиIыгъ увыпIэми тепсэлъыхьащ. Щоджэным спортсмен ныбжьыщIэхэм я упщIэхэм жэуап иритащ.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии