Среда, 08 Март 2017 10:37

Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Чристэн махуэшхуэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ

Автор 
Прочитано 65 раз
 

2017 гъэм гъатхэпэм и 5-м, Чристэн махуэшхуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. Литургие уэрэдхэр жиIащ регент Кубэ Аннэ зэригъакIуэ щоджэн нэхъыщхьэм и хорым. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуну къызэхуэсащ Псыхуабэ къалэм дэсхэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ. Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ, хъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм итхэм щыщу къызэджам теухуауэ. Ектении нэужьым Пастыр нэхъыщхьэр Тхьэ елъэIуащ Украинэмрэ КъуэкIыпIэ Гъунэгъумрэ мамырыгъэ щыIэн папщIэ. Литургие нэужьым щоджэн нэхъыщхьэм Чристэн махуэшхуэ къулыкъур игъэзэщIащ. А махуэ дыдэм, Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и ЩIалэгъуалэ центрым щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт екIуэлIапIэм кIуэхэм ехъуэхъуащ.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии