Понедельник, 06 Март 2017 15:37

Налшык жьы хъуахэм папщIэ дэт интернатым форэ дагъэрэ зыщIэлъ шхыныгъуэр щагъэнэхуащ

Автор 
Прочитано 69 раз
 

2017 гъэм гъатхэпэм и 3-м Налшык къалэм Аущ Столпник Симеон и цIэр зезыхьэ и члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэу Тамбиев Романрэ Васин Олегрэ Налшык къалэм жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ папщIэ дэт унэ-интернатым Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Тирон Феодор и тхьэлъIэу каноным къыщеджащ икIи форэ дагъэрэ зыщIэлъ шхыныгъуэр щагъэнэхуащ. Щоджэн Тамбиев Роман къызэхуэсахэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Щоджэныр тхьэлъэIум хэтхэм ехъуэхъуащ НэщI Иныр я псэм зрагъэужьу ягъэкIуэну.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии