Понедельник, 06 Март 2017 11:15

Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Тирон Феодор и цIэр зезыхьэ члисэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэхэр щрагъэкIуэкIащ

Автор 
Прочитано 76 раз
 

2017 гъэм гъатхэпэм и 4-м, НэщI Иным и япэ тхьэмахуэм, Зеленчукскэ станицэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Тирон Феодор и цIэр зезыхьэ члисэм екIуалIэхэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр ягъэлъэпIащ. Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Феодор и цIэр зезыхьэ члисэр зэпымыууэ цIыху кIуапIэщ. Зеленчукскэ станицэм и кхъэм члисэ ухуэныгъэр щаубзыхум, ар дунейм ехыжахэр щыщIалъхьэкIэ Тхьэ щелъэIуну члисэ цIыкIуущ къагъэсэбэпыну зэрамурадар. Ауэ, зэман дэкIри, екIуэлIапIэм и зэгухьэныгъэхэр къэунэхуащ, тхьэмахуэм щэ тхьэлъэIухэр щрагъэкIуэкI хъуащ. Махуэшхуэ тхьэлъэIу литургиер иригъэкIуэкIащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений. Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт къыбгъэдэкI хъуэхъухэмрэ пастыр нэхъыщхьэм и арэзыныгъэмрэ абыхэм ялъигъэIэсащ. Къэрэшей-Шэрджэсым и ЦIыхубэ Зэхуэсым и УнафэщI Иванов Александр и фIэхъусым къеджащ Парламентым и депутат Власенкэ Наталье. ЕкIуэлIапIэм кIуэхэм хъуэхъукIэ захуигъэзащ Зеленчукскэ районым и къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Федоров Владимир. Атаманыр псом хуэмыдэу гуапэу IущIащ члисэ ухуэныгъэр зи жэрдэм Ярышев Виктор. Абы и лэжьыгъэхэм я фIыгъэкIэ члисэ ухуэныгъэм щIы Iыхьэрэ ухуэныгъэм мылъкурэ хухихащ. ЕкIуэлIапIэм кIуахэм ехъуэхъуащ махуэшухэмкIэ Зеленчукскэ къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ Хомяковэ Ольгэ. ТхьэлъэIу нэужьым екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ хьэщIэхэмрэ псапэ шхапIэм ирагъэблэгъащ.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии