Среда, 01 Март 2017 17:18

«Анэхэм папщIэ унэ» IуэхущIапIэм псапэ бэзэр Псыхуабэ къыщызэригъэпэщащ

Автор 
Прочитано 63 раз
 

Псыхуабэ «Лермонтов М.Ю. и унэ» музей-заповедникым и Iэгъуэблагъэм бэзэрыр къыщызэрагъэпэщащ нэщIым и пэ къихуэу, сабийхэм я махуэшхуэм ирихьэлIэу. Анэхэр сабийхэмрэ центрым и лIыкIуэхэмрэ я гъусэу бэзэрым папщIэ хьэпшыпхэмрэ IэфIыкIэхэмрэ ягъэхьэзыращ. ЩытыкIэ гугъу ихуа анэхэм папщIэ дэIэпыкъуныгъэхэр зэрагъэпэщащ.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии