Пятница, 24 Февраль 2017 14:30

Псыхуабэдэсхэм даIыгъащ Комсомольскэ паркым и члисэ ухуэныгъэр

Автор 
Прочитано 76 раз
 

2017 гъэм мазаем и 20-м Псыхуабэ зэхыхьэ щекIуэкIащ Комсомольскэ паркыр егъэфIэкIуэным теухуауэ. Абы къалэдэсхэр, жылагъуэр, къалащхьэм и унафэщIхэр куэд щIауэ егъэгузавэ. Гулъытэ нэхъыбэ хуащI паркым и ищхъэрэ Iыхьэр зэгъэпэщыжыным, абдеж чристэн члисэ щыухуэным. 2000 гъэхэм а Iэгъуэблагъэм хеящIэ зэхэгъэкIыныгъэхэр щекIуэкIащ мызэ-мытIэу. Илъэс пщIы бжыгъэхэм щIигъуауэ къалэм и унафэщIхэр, жылагъуэр хущIэкъуащ хьэрычэтыщIэхэм а щIыпIэр ирамыгъэубыдыну. 2010 гъэм щIыпIэм унафэ тращIыхьащ: Комсомольскэ паркыр зыгъэпсэхупIэу къэнэжын хуейщ. Ауэ, абы щыгъуэм гурыIуэгъуэт Iэгъуэблагъэр зэгъэпэщыжын зэрыхуейр. Мылъку хъарзынэ, къару зэрытекIуэдэнур нэрылъагъут. Псыхуабэдэсхэмрэ къалэм зыгъэпсэхуакIуэ къакIуэхэм фIыуэ ялъэгъуа щIыпIэр зыхуей нэхъ псынщIэу хуагъэзэжмэ нэхъ къащтэ. Бетон блокхэм, пхъэнкIий идзыпIэхэм я пIэкIэ удз гъэгъахэр гъэтIысын, тетIысхьэпIэхэр гъэхьэзырын, лъэс лъагъуэхэр къызэгъэпэщын, пщыхьэщхьэм щIыпIэр къэзыгъэнэху уэздыгъэхэр фIадзэн хуейуэ къалъытэ. Псыхуабэ и архитектор нэхъыщхьэ Шолтышев Никитэ утыку кърихьащ зэрызэрагъэпэщыжыну проектыр. Абы и псалъэм къыхигъэщащ щIыпIэр зэман дэкIмэ спорт зэхьэзэхуэхэр щрагъэкIуэкI, псыхуабэдэсхэмрэ къалэм и хьэщIэхэмрэ зыщагъэпсэху щIыналъэ зэрыхъунур. Проектым ипкъ иткIэ, лъэс зекIуапIэхэр яухуэнущ, сабийхэр щыджэгу ут, волейбол, бадминтон щыджэгуну, лъакъуэрыгъажэ, скейтборд къыщажыжьыну щIыпIэхэр къызэрагъэпэщынущ. Комсомолхэм я фэеплъыр, дзэ щIыхьым и фэеплъыр зэрагъэпэщыжынущ, алеехэр яухуэнущ, тетIысхьэпIэхэр къызэрагъэпэщынущ, Iэгъуэблагъуэм щхъуантIагъэхэр щагъэтIысынущ, ягъэнэхунущ, чристэн члисэ щаухуэнущ. Проектыр къыхэзылъхьахэм ящыщ зы, Ставрополь крайм дизайнымкIэ и училищэм и унафэщI, Псыхуабэ къалэм ухуэныгъэмкIэ, жылагъуэмкIэ и советхэм хэт, Урысейм и цIыхубэ сурэтыщI Арзуманов Валерий къыхигъэщащ Комсомольскэ паркыр фIыуэ зэгъэпэщыжын зэрыхуейр: «Архитектурэр – есэпым, физикэм, медицинэм хуэдэ щIэныгъэщ. Абы езым и хабзэ иIэжщ. Архитектурэ канонхэм тету Комсомольскэ паркыр нэмыщIыса лэжьыгъэщ. Нобэ ар зыхуей хуагъэзэжыну и чэзущ. Къалэдэсхэм, жылагъуэм я Iуэху бгъэдыхьэкIэр къалэ ухуэныгъэм и политикэм хохьэ». Псыхуабэ и жылагъуэм быдэу я фIэщ мэхъу члисэ ухуэныгъэм къалэдэсхэр зэрыхуэныкъуэр. Къапщтэмэ, а члисэр щаухуэну щIыпIэр Псыхуабэ цIыху нэхъыбэ щыпсэу и районхэм ящыщщ.Зэхыхьэм къыщыхалъхьа Iуэху еплъыкIэхэр унафэ къыщащтэкIэ къалъытэнущ. Псыхуабэ и жылагъуэм члисэ ухэуныгъэр даIыгъщ.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии