Среда, 22 Февраль 2017 08:08

Налшык щекIуэкIащ епархием и Сретенскэ щIалэгъуалэ зэхыхьэр

Автор 
Прочитано 68 раз
 

2017 гъэм мазаем и 19-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Налшык къалэм апостол пэлъытэ Аущ Магдалинэ Марие и цIэр зезыхьэ и члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ: епархием и Административнэ секретариатым и унафэщI, щоджэн Яковенкэ Илья, Налшык члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин, Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ, щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений, Тырныауз и Георгиевскэ члисэм и унафэщI, иеромонах Игорь (Васильев), Новопавловск къалэм Тхьэм и Анэм и Владимирскэ тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI, щоджэн нэхъыжь Назаров Дионисий, Налшык и члисэхэм я щоджэнхэу Осипов Константинрэ Тамбиев Романрэ, Псыхуабэ и Михайловскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гриценкэ Виталий. Къардэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. 

Инджыл къеджэныгъэ нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэм къызэхуэсахэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ, ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм итхэм щыщу къызэджахэм теухуауэ. Ектении нэужьым Пастыр нэхъыщхьэр Тхьэ елъэIуащ Украинэмрэ КъуэкIыпIэ Гъунэгъумрэ мамырыгъэ щыIэн папщIэ. Литургием здыхэтым, щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Ставрополь Духовнэ семинарием и 2 курсым щIэс Сорокин Сергей къардэн къулыкъур хуагъэфэщащ. Литургие нэужьым Жор ЛъапIэр щоджэн нэхъыщхьэм яритащ я щхьэр хуагъэщхъын папщIэ. 

А махуэ дыдэм, Налшык къалэм Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм, щихънагъ нэхъыщхьэм къыщызэIуихащ чристэн щIалэгъуалэм я Сретенскэ зэхыхьэр. Абы Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Ставрополь крайм я щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ фIэхъус ярихащ. 

Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт щIалэгъуалэм яхутепсэлъыхьащ лъагъуныгъэм и мыхьэнэр пэжу зыхащIэным: «ЩIалэгъуалэм я дежкIэ лъагъуныгъэр – ауэ къызэрыгуэкI гурыщIэкъым. Ар – Тхьэм и цIэщ, ар езы Тхьэращ. Дэтхэнэ зыми ар зыщывмыгъэгъупщэну сынывохъуэхъу, Тхьэр фи гъащIэм хэтыну. Ди IуэхущIафэхэр абы теухуауэ щырырет. ЩIалэгъуэр Тхьэм и тыгъэщ, гъащIэр къэгъэщIэрэщIэным укъыхуезыджэщ. А зэманыр къэвгъэсэбэп ныбжьэгъугъэ быдэ фиIэн папщIэ, хабзэ дахэхэр фхъумэ. Ар щIалэгъуэм и къару нэхъыщхьэщ. ЩIалэгъуэр – Тхьэр щыппэгъунэгъу зэманщ» - къыхигъэщащ Щоджэн нэхъыщхьэм. 

Апхуэдэу абы къыхигъэщащ уи щыуагъэхэр бгъэзэкIуэжыным ущышынэн зэрыхуэмейр. «ЦIыхухэм федаIуэ икIи нэгъуэщIэм жаIэр зэхэфх! – захуигъэзащ Пастыр нэхъыщхьэм щIалэгъуалэм. Апхуэдэу щихънагъ нэхъыщхьэм щIалэгъуалэр къыхуриджащ Интернет сайтхэм гулъытэ нэхъ мащIэ хуащIыну. 

ЗэIущIэм хэтхэм Щоджэн нэхъыщхьэм я упщIэхэмкIэ зыхуагъэзащ. ЩIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ яфIэгъэщIэгъуэнт социальнэ Iуэхухэм зэрызрагъэубгъунур. ПсапащIэм цIыху нэхъыбэ дауэ хэпша хъунуми, щIалэгъуалэм лэжьыгъэ пэж дауэ къыхаха хъунуми ахэр щIэупщIэрт. Щихънагъ нэхъыщхьэм къыхигъэщащ дэтхэнэ зы цIыхуми я мызакъуэу, лъэпкъхэм, къэралхэм щыхэдэн Iуэху къазэрыхуихуэр: «ЦIыхубэм я хэхыныгъэм я къэкIуэнур еубзыху, хэхыныгъэм пэжу убгъэдыхьэн хуейщ. Кавказым нэхъыжьхэм я гъуэгум мыхьэнэшхуэ щиIэщ. Зэгуэр абыхэм ящIа хэхыныгъэм я гъащIэр иубзыхуащ, куэд къахузэIуихащ», - жиIащ щихънагъ нэхъыщхьэм – Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ мы гъэм илъэс 450-рэ зэрырикъур зэрагъэлъапIэр къыхигъэщу. Пастыр нэхъыщхьэм республикэм и унафэщIхэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щоджэнхэмрэ фIыщIэ яхуищIащ епархием и чристэн щIалэгъуалэм я етIуанэ зэхыхьэр ирагъэкIуэкIынумкIэ къазэрыдэIэпыкъуам папщIэ. Абы хыхьэу КИФЩI-м и щIыналъищым я лIыкIуэхэм къызэхуэсахэм ядэгуэшащ социальнэ проектхэр зэрагъэзащIэм хуаIэ бгъэдыхьэкIэхэмкIэ, дяпэкIэ я мурадхэмкIэ.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии