Среда, 11 Январь 2017 15:58

Благочиннэм и саугъэтыр къэхьынымкIэ ещанэ волейбол турнирыр Зеленчукскэ станицэм щекIуэкIащ

Автор 
Прочитано 71 раз
 

Зеленчукскэ сабий-ныбжьыщIэ спорт школым мы махуэхэм волейболымкIэ зэпеуэ щекIуэкIащ, Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и саугъэтыр къэхьынымкIэ. Апхуэдэ зэхьэзэхуэхэр хабзэ хъуауэ илъэс ещанэ хъуауэ йокIуэкI. Ар къызэрагъэпэщащ спортшколым и администрацэм, благочиннэм щIалэгъуалэм ядэлэжьэнымкIэ и дэIэпыкъуэгъумрэ. Турнирым хэтащ гупищ. Зеленчукскэ станицэм и етIуанэ, еплIанэ школхэм я гупхэр, Ильич къуажэм и курыт еджапIэм и гупыр хэтащ зэхьэзэхуэм Иужьрейхэм япэ увыпIэр къахьащ. ТекIуахэм саугъэтхэр щаритым, благочиннэ, щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений ныбжьыщIэхэм фIыщIэ яхуищIащ спорт махуэшхуэм жыджэру зэрыхэтам папщIэ икIи егъэджэныгъэм щIэныгъэ, спортым ехъулIэныгъэ щаIэну ехъуэхъуащ.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии