Суббота, 12 Ноябрь 2016 16:18

Кисловодск округым и унафэщIхэм егъэджэныгъэм зэрызрагъэужьынум тепсэлъыхьащ

Автор 
Прочитано 115 раз
 

2016 гъэм щэкIуэгъуэм и 9-м, Кисловодск къалэм и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам Кисловодск благочинием и щоджэнхэм я зэIущIэ зыубгъуа щекIуэкIащ. ЗэIущIэм хэтащ епархием дин щIэныгъэмрэ катехизацэмкIэ и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Фаустов Константин, унафэщIым и къуэдзэ Цамалаидзе Лали. ЗэIущIэм хэтхэр егъэджэныгъэмкIэ, катехизацэмкIэ, псапэ щIэнымкIэ, социальнэ къулыкъу щIэнымкIэ, щIалэгъуалэм ядэлэжьэнымкIэ Iуэхугуъэ 20-м нэблагъэм хэплъащ. УнэтIыныгъэхэмкIэ зэфIагъэкIахэм тепсэлъыхьащ, къапэщылъ къалэнхэм къытеувыIащ. Константинрэ дин щIэныгъэмкIэ благочинием и дэIэпыкъуэгъу щоджэн нэхъыжь Моничев Димитрийрэ славян тхыбзэм теухуа зэхыхьэхэр зэрагъэхьэзырынум къытеувыIащ. Апхуэдэу хэплъащ Епархие, Дунейпсо щIэныгъэ къеджэныгъэхэм я кандидатхэм я лIыкIуэхэм. Гулъытэ нэхъыбэ хуащIащ гъэсэныгъэмрэ школхэм чристэн щэнхабзэхэр щегъэджынымрэ, Кисловодск округым и екIуэлIапIэхэм я тхьэмахуэ школхэм я аттестацэм пхымыкIахэм я тхылъхэр зэрагъэхьэзырынум. ЗэIущIэм къыщыпсэлъащ щIалэгъуалэм къулыкъу яхуэщIэнымкIэ благочиннэм и дэIэпыкъуэгъу Луконосовэ Марие, зэфIагъэкIахэмрэ дызыхуэкIуэ мазэм зэфIагъэкIынухэм я планымрэ къигъэлъагъуэу. Благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн щоджэнхэр къыхуриджащ я къалэнхэм жэуаплыныгъэ пылъу бгъэдэтыну.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии