Пятница, 23 Сентябрь 2016 08:47

Кисловодск округым и унафэщIхэм я зэIущIэр теухуауэ щытащ егъэджэныгъэм

Автор 
Прочитано 145 раз
 

2016 гъэм фокIадэм и 16-м Свято-Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам, Кисловодскэ округым и благочиннэр и унафэщIу щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн я пашэу, екIуэлIапIэхэм я унафэщIхэм я зэхыхьэ къызэрагъэпэщащ. Абы ипэ къихуэу, Псыхуабэ епархием и щоджэн нэхъыжь Величко Вячеславрэ щоджэн нэхъыжь Журавлев Василийрэ я фэеплъыр тхьэлъэIукIэ ягу къагъэкIыжащ. Зэхыхьэм щытепсэлъыхьащ 2016 гъэм шыщхьэуIум и 30-м Епархием и Советым иригъэкIуэкIа зэIущIэм кърикIуахэм, екIуэлIапIэхэм я тхьэмахуэ школхэм я гъэсэнхэр зэпеуэхэмрэ олимпиадэхэмрэ зэрыхэтам. Иоанн Кисловодск къалэм и Пантелеимоновскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Акименкэ Сергий яригъэцIыхуащ. Благочиннэм и лэжьэгъухэр къыхуриджащ курыт еджапIэхэм нэхъ жыджэру ядэлэжьэну, школхэм классщIыб дерсхэр къыщызэрагъэпэщынымкIэ ядэIэпыкъуну, Урыс Члисэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа, зи гуэныхьхэр зыIуэтэжахэм я фэеплъыр ягъэнэхун папщIэ. Благочиннэм унафэщIхэм ягу къигъэкIыжащ 2016 гъэм тхьэмахуэ школхэм я аттестацэр зэрынагъэсам папщIэ. 

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии