Суббота, 21 Май 2016 18:52

ЩIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр Сентинскэ, Шоанинскэ члисэхэм щыIащ

Автор 
Прочитано 245 раз
 

2016 гъэм накъыгъэм и 15-м «Кавказский паломник» IуэхущIапIэм икIа гуп Урысейм и члисэ нэхъ жьы дыдэхэм ящыщу ялъытэм щыIащ. ЗыплъыхьакIуэ кIуахэм я пашэу щытащ Логвиненкэ Ларисэрэ альпинист, биолог, егъэджакIуэ Олькинэ Людмилэрэ. ЩIыуэпсым, бгыхэм, члисэжьым я дахагъым, абы я тхыдэм зыхагъэгъуэзащ Iуэхум хэтхэм. 965 гъэм Сентинскэ члисэр яухуащ. 19 лIэщIыгъуэм Преображенскэ цIыхубз къулъшырыфыр члисэм хыхьэу яухуащ. Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм я пщIэр монах бзылъхугъэхэм къалэжьащ я гуапагъэмрэ гулъытэмкIэ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, къулъшырыфыр хуэмурэ хокIуэдэж. Шоан бгым тет Георгий и цIэр зезыхьэ члисэм IутIыж уэрэдхэр щыжаIащ, шэху уэздыгъэхэр щыпагъэнащ… Псынэпсым и деж члисэм кIуа нэужь, Георгиевскэ члисэм пэгъунэгъуу шэджэгъуашхэ щащIащ. ТхьэлъэIум хэтхэм къыхагъэщащ апхуэдэ Iуэхухэм цIыхухэр зэрызэкъуигъэувэр, тхыдэм, археологием, ботаникэм, щIыуэпсым и дахагъэм зэрыхигъэгъуазэр.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии