Вторник, 10 Май 2016 10:29

Кавказ щэнхабзэм и фестивалым хэтащ члисэм и унафэщIыр

Автор 
Прочитано 200 раз
 

2016 гъэм мэлыжьыхьым и 15-м Нижнеподкумск къуажэм и курыт еджапIэ №24-м щекIуэкIащ «Многоликий наш Кавказ» фестивалыр. Хабзэ зэрыхъуауэ абы ирагъэблэгъащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщIыр. Зэхыхьэм къекIуэлIащ муниципальнэ властым и лIыкIуэхэр, депутатхэр, диаспорэхэм я унафэщIхэр. 

ЕджакIуэхэм хьэщIэхэр Кавказым ис лъэпкъхэм я щэнхабзэм, псэукIэм хагъэгъуэзащ. Езыхэми зыщагъэгъуэзащ лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм я хабзэхэм.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии