Пятница, 11 Март 2016 18:26

ЕкIуэлIапIэхэр, щэнхабзэ IуэхущIапIэхэр зэрызэдэлэжьэнум Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и къалащхьэм щытепсэлъыхьащ

Автор 
Прочитано 258 раз
 

2016 гъэм гъатхэпэм и 4-м Псыхуабэ члисэ щIыналъэм и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борисрэ Псыхуабэ щэнхабзэмкIэ и управленэм и унафэщI Литвиновэ Натальерэ зэIущIащ.

ЕкIуэлIапIэхэмрэ щэнхабзэ IуэхущIапIэхэмрэ зэрызэдэлэжьэну унэтIыныгъэхэм щытепсэлъыхьа зэIущIэм хэтащ: Епархием и богословскэ курсхэм я унафэщI щоджэн нэхъыжь Симанович Олег, дин щIэныгъэмрэ катехизацэмкIэ благочиннэм и дэIэпыкъуэгъу Беляевэ Аллэ, щэнхабзэмкIэ Управленэм и IэщIагъэлIхэр.

 

Сабийхэм, ныбжьыщIэхэм зэрыдэлэжьэну екIуэлIапIэ, муниципальнэ программэхэм гулъытэ нэхъыбэ хуащIащ.

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии