Адыгэбзэ

Адыгэбзэ (5180)

Кисловодск къалэм Рахманиновым и цIэр зезыхьэ и сабий музыкэ школым Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэм и дэIэпыкъуэгъу щоджэн нэхъыжь Моничев Дмитрий егъэджакIуэхэм ядригъэкIуэкIащ гуэныхьхэр Iуэтэжыным теухуа псалъэмакъ. ЕгъэджакIуэхэм упщIэ куэд ятащ икIи жэуапхэми яфIэгъэщIэгъуэну едэIуащ. Тхьэм хуиIэ фIэщхъуныгъэм, зэныбжьэгъуныгъэм, лъагъуныгъэм теухуа усэхэм къеджащ зэIущIэр щиухым.

2017 гъэм мазаем и 25-м, Тхьэм и Анэм и Иверскэ тхьэнапэмрэ Киев, Москва, Урысей псом я митрополит, телъыджэ къэзыгъэхъу Аущ Алексийрэ я фэеплъ махуэм, Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам махуэшхуэ тхьэлъэIу литургие щрагъэкIуэкIащ. Ар иригъэкIуэкIащ унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн. Литургие уэрэдхэр жиIащ Никольскэ классическэ гимназием и регент Синявская Татьянэ и гъэсэн 5 классым щIэсхэм. ЕджакIуэхэм я дежкIэ Аущ Алексий классым и мелыIычым и махуэу ябж. Ектениим Тхьэ щелъэIуащ Патриарх ЛъапIэ Алексий I, II-м, архимандрит Кирилл (Павлов) сымэ папщIэ. ТхьэлъэIу нэужьым хабзэ зэрыхъуауэ зэгъусэ тхьэлъэIур ирагъэкIуэкIащ. ТхьэлъэIу нэужьым члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ гимназием и гъэсэнхэмрэ ехъуэхъуащ Аущ Алексий и фэеплъ махуэмкIэ. УзэщIыныгъэ нэужьым Свято-Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и ктитор Кулаковский Алексий илъэс куэдкIэ псэуну ехъуэхъуащ. А махуэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр тхьэлъэIукIэ ягу къыщагъэкIыжащ Тхьэм и Анэм и Иверскэ тхьэнапэ Кисловодск къалэм и сымаджэщ нэхъыщхьэм щыIэм. ТхьэлъэIу литургиер иригъэкIуэкIащ щоджэн нэхъыжь Чеканов Димитрий, Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и клирикым. ТхьэлъэIухэм хэтащ сымаджэщым и лэжьакIуэхэмрэ абы зи узыншагъэр щезыгъэфIакIуэхэмрэ.

2017 гъэм мазаем и 25-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Винсанды къуажэм и Михайловскэ члисэм тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Лермонтовскэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Фаустов Константин я гъусэу. Къардэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Ектении нэужьым Пастыр нэхъыщхьэр Тхьэ елъэIуащ Украинэмрэ КъуэкIыпIэ Гъунэгъумрэ мамырыгъэ щыIэн папщIэ. Литургие нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Щихънагъ нэхъыщхьэм члисэм и унафэщIым и дэIэпыкъуэгъу Оберемок Дмитрий ехъуэхъуащ. Мазаем и 26-м абы и ныбжьыр илъэс 92-рэ ирикъуащ. Къуажэм дэс нэхъыжьым къуэрылъху-пхъурылъхуиплI иIэщ. Пастыр нэхъыщхьэр Дмитрий илъэс куэдкIэ иджыру псэуну ехъуэхъуащ икIи и гъусэу сурэт зытригъэхащ. А махуэм щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Винсанды къалэм и члисэ ухэуныгъэм зыхигъэгъуэзащ. Тхьэм и Уэхьий Михаил и цIэр зезыхьэ члисэр къуажэкум щаухуэну я мурадщ.

2017 гъэм мазаем и 23-м ЕссэнтIыгу, Тэрч къэзакъ зэгухьэныгъэхэм я зэхуэс щекIуэкIащ. ЗэIущIэм округым и атаман псори хэтащ, Тэрч къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Журавский Александр я пашэу. Зэхуэсыр сыхьэти 10-м щоджэн Букарев Андрей иригъэжьащ тхьэлъэIукIэ. ТхьэлъэIур Никольскэ къэзакъ члисэм щекIуэкIащ. ТхьэлъэIум ягу къыщагъэкIыжащ зауэм хэкIуэда къэзакъхэр. ЕссэнтIыгу къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм махуэшхуэ концерт щекIуэкIащ, Хэкум и хъумакIуэхэм я махуэшхуэм теухуауэ. Хабзэ зэрыхъуауэ махуэшхуэр тхьэлъэIукIэ ирагъэжьащ. ЕссэнтIыгу члисэ округым къэзакъхэм ядэлэжьэнымкIэ жэуап зыхь щоджэн Букарев Андрей и хъуэхъум къыщыхигъэщащ къэзакъхэм фIэщхъуныгъэ быдэ зэраIэр, я Хэкум я псэр зэрыщIатар. Щоджэныр къэзакъхэм ехъуэхъуащ я нэхъыжьхэм я фэеплъым хуэфэщэну.

2014 гъэм мазаем и 24-м Медногорнэ къуажэм Аущ Радонижский Сергий и цIэр зезыхьэ и чристэн зэгухьэныгъэм отчёт-хэхыныъэ зэIущIэ щекIуэкIащ. ЗэIущIэр къыщызэIуихым, Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и члисэхэм я благочиннэ щоджэгн нэхъыжь Субтельный Евгений екIуэлIапIэм кIуэхэм ягу къигъэкIыжащ зэхыхьэм къыщаIэт хъуну Iуэхугъуэхэр зыхуэдэр. ЗэIущIэм хэтхэм захуигъэзащ зэгухьэныгъэм и унафэщI щоджэн Соловьев Алексий, блэкIа илъэсым зэфIагъэкIа лэжьыгъэхэм къытеувыIар. Нэгъабэ нэхъыщхьэу ялэжьахэм ящыщщ Аущ Радонижский Сергий и цIэр зезыхьэ члисэ ухуэныгъэм и япэ мывэр зэрагъэтIылъар. Ар 2016 гъэм жэпуэгъуэм и 22-м игъэтIылъащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт.  Ар къехъулIащ къуажэм члисэ ухуэныгъэм щIы щыхухаха нэужь. ЕкIуэлIапIэм кIуэхэм фIыщIэ хуащIащ КъШР-м и администрацэмрэ и Правительствэмрэ я унафэщIым я япэ къуэдзэ Пивоваровэ Надеждэ, Урупскэ муниципальнэ районым и Iэтащхьэ Шутов Алексей, Урупскэ районым и депутатхэм я советым и унафэщI Боташев Азрет-Али, КъШР-м и ЦIыхубэ зэхуэсым (Парламентым) и депутат Дудкинэ Маринэ. Члисэ ухуэныгъэм папщIэ щIыр зэгухьэныгъэм абыхэм я фIыгъэкIэ къыIэрыхьащ. Зэхыхьэм щыхахащ екIуэлIапIэм и советымрэ финанс-ревизионнэ комиссэмрэ хэтхэр. Къэзакъхэр Ипщэ округым и екIуэлIапIэхэм я советым и лэжьыгъэм зэрыхэтым теухуа хабзэ дахэм пащэу, унафэщIым и дэIэпыкъуэгъум и къулыкъур хуагъэфэщащ Медногорскэ къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Таранов Роман. Казначейм и къулыкъур иратыжащ Камогринэ Галинэ. Финанс-ревизионнэ комиссэм хагъэхьащ: унафэщI Мартьянов Павел, комиссэм хэтхэу Звездиновэ Татьянэрэ Шефер Татьянэрэ. Члисэ округым и благочиннэм ЕкIуэлIапIэм и зэIущIэм хэтхэр хигъэгъуэзащ 2017 гъэм къапэщылъхэм. ДызыхуэкIуэ мазэхэм яухуэну члисэм и проектыр ягъэхьэзырынущ.

2017 гъэм мазаем и 22-м Бештаурскэ къулъшырыфым и щоджэнхэр лъагъунлъагъу кIуащ Къэбэрдей-Балъкъэр республикэм и Совхознэ къуажэм и Свято- Троицкэ Серафимовскэ цIыхубз къулъшырыфым и игумение Антоние (Бобылевэ). Абы щыгъын хуабэхэр, ерыскъыхэкIхэр, къулъшырыфыр зыхуеину хьэкъущыкъухэр иратыжащ.

Псыхуабэ къалэм и Гимназие №4-м и 9 классым щеджэхэм я пащхьэм зыкъыщагъэлъэгъуащ курыт еджапIэ №16-м щыщ я ныбжьэгъухэм. Абыхэм утыку кърахьащ Пушкин Александр усэбзэкIэ тха и «Евгений Онегин» романым къытращIыкIа теплъэгъуэр. ЕкIуу зыкъагъэлъэгъуащ, бальнэ къафэхэр, фэилъхьэгъуэ зэкIужхэр, артист ныбжьыщIэхэм гум дыхьэ я джэгукIэр къызэхуэсахэм щIэщыгъуэ ящыхъуащ. Теплъэгъуэм къыщыхэща лъагъуныгъэр, щхьэхуитыныгъэр, унагъуэм и лъапIэныгъэхэм еджакIуэхэр щоджэн нэхъыжь Симанович Олег и гъусэу тепсэлъыхьащ.

2017 гъэм мазаем и 22-м, Хэкум и хъумакIуэхэм я махуэшхуэм ирихьэлIэу, Кисловодск и «Дружба» щэнхабзэ-узэщIыныгъэ центрым дзэм къулыкъу щызыщIа ветеранхэр щагъэлъэпIащ. Зэхыхьэм хэтащ Кисловодск и Свято-Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн нэхъыжь Чеканов Дмитрий, Свято-Никольскэ классическэ гимназием и гъэсэнхэр. Махуэшхуэ программэм хыхьащ концертрэ Хэку зауэшхуэмрэ IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэмрэ я ветеранхэр гъэлъэпIэнымрэ. Махуэшхуэм хэтхэм захуигъэзащ щоджэн нэхъыжь Чеканов Дмитрий. Щоджэным ягу къигъэкIыжащ члисэхэм махуэ къэс зауэлIхэм папщIэ тхьэлъэIу зэрыщрагъэкIуэкIыр. Хэкум и хъумакIуэхэм я хъуэхъум щыпащащ Кисловодск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам. И унафэщI, щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэм и ветеранхэм, екIуэлIапIэм кIуэхэм, члисэ зэхуэхьэсам и лэжьакIуэ Арутюнов Валерийрэ подполковник Иващенкэ Викторрэ Патриаршэ махуэгъэпсыр тыгъэ яхуищIащ. Ди къэралым и тхыдэр къулейщ лIыхъужьыгъэкIэ, хахуагъэкIэ, лIыгъэкIэ. Апхуэдэщ архимандрит Кирилл (Павлов), махуитI и пэкIэ дунейм ехыжар. Ар Троицэ-Сергиевэ лаврым и лэжьакIуэу, Сталинград зауэм хэтауэ щытащ. Абы и гъащIэр дэркIэ щапхъэщ, - жиIащ Иоанн.

2014 гъэм щыщIэдзауэ Новоблагодарнэ къуажэм дэт Тхьэм и Анэм и Покров члисэмрэ курыт еджапIэ №5-мрэ ОПК-мкIэ дерсхэр ирагъэкIуэкIыну зэгурыIуащ. А дерсхэр курыт еджапIэхэми члисэми къыщызэрагъэпэщ. «Чроистэн члисэм и зэхэлъыкIэр» дерсыр иригъэкIуэкIащ члисэм и унафэщI щоджэн Углов Сергий. ЕджакIуэхэр яфIэщIэщыгъуэу едэIуащ щоджэным Тхьэм и унэм теухуауэ к\ъиIуэтэжахэм. АдэкIэ еджакIуэхэм унафэщIым упщIэ зыбжанэкIэ зыхуагъэзащ, члисэм и щытыкIэм, члисэ хабзэхэм теухуауэ. Щоджэным упщIэхэм жэуап иритащ.

2017 гъэм мазаем и 22-м Тхьэм и Анэм и «Скоропослушница» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ чристэн сабий гъэсапIэ Кисловодск къалэм и Крестовоздвиженскэ члисэм хэтым Хэкур хъумэным теухуа «Служу Отечеству» спорт зэхьэзэхуэр щекIуэкIащ. Сабийхэр спорт зэхьэзэхуэхэм хэтащ. Хэкум и хъумакIуэ пэж хъуа я благъэхэм, Iыхьлыхэм теухуа хъыбархэмкIэ зэхъуэжащ. Махуэшхуэ нэужьым щоджэн нэхъыжь Лиманов Гермоген спорт зэхьэзэхуэхэм къыхэжаныкIа дэтхэнэми щIыхь тхылъхэр яритащ.