Адыгэбзэ

Адыгэбзэ (5410)

Фазаннэ къуажэм Кронштадксий Иоанн и цIэр зезыхьэ и зэгухьэныгъэм и унафэщI щоджэн Евдокимов Антоний къуажэ школ №18-м щыIащ. Щоджэныр класс нэхъыжьхэм щеджэхэм яIущIащ, IутIыж гуфIэгъуэмкIэ ядэгуэшащ, Христос и махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ. ЕджакIуэхэм Iэнэ ягъэуващ. Щоджэныр IутIыж махуэшхуэм къытеувыIащ, абы чристэн гъащIэм щиIэ мыхьэнэм, IутIыж Иным тепсэлъыхьащ. Класс нэхъыжьхэм щIэсхэм гъэщIэгуъэн ящыхъуащ щоджэным жиIахэр, я упщIэхэм жэуапхэр иритащ, чристэн фIэщхъуныгъэм теухуауэ.

ЕкIуэлIапIэм и IутIыж махуэшхуэр щекIуэкIащ Черкесск и Покров члисэм. ГуфIэгъуэ зэхыхьэм цIыхуи 100-м щIигъу хэтащ. Зэхыхьэм и пэ къихуэу, екIуэлIапIэм кIуэхэр я сабийхэм я гъусэу, Тхьэм и Анэм и акафистым къеджащ. Тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм IутIыж теплъэгъуэхэр утыку кърахьащ. Махуэшхуэр щиухым псори Iэнэ зэгъусэу щысащ.

IутIыж гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм иужькIэ, Налшык къалэм апостол пэлъытэ Магдалинэ Марие и цIэр зезыхьэ и члисэ зэхуэхьэсам КъБР-м и «Мир всем» чристэн щIалэгъуалэ Центрым щыщхэр щIыуэпсым кIуащ дерс ирагъэкIуэкIын, япэ дэIэпыкъуныгъэ зэралэжьым зыхагъэгъуэзэн папщIэ. Дерсхэм, «Мир всем» центрым щыщ щIалэгъуалэм я гъусэу хэтащ Налшык и «Гюрза» мотоклубым щыщхэр. Урвань, Щхьэлыкъуэ псыежэххэм я Iуфэм щIалэгъуалэм лагерхэр щаухуащ. Тренингхэр щрагъэкIуэкIащ, мафIэ зэщIэгъэнэным, бдзэжьей ещэным, псы къабзэ къэхьыным теухуауэ. ИужькIэ фэбжь зыгъуэтам япэ дэIэпыкъуныгъэ хуэщIэным, къэкIыгъэхэм, псэущхьэхэм шынагъуэ зэрапылъым зыхагъэгъуэзащ. Дерс нэужьым щIалэгъуалэм шэджэгъуашхэ ягъэхьэзыращ, хъыджэбзхэм махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ. ИужькIэ спорт зэхьэзэхуэхэм хэтащ, гитарэ еуащ, уэрэд жаIащ.

Минводы и Никольскэ члисэм IутIыж концерт щрагъэкIуэкIащ, тхьэмахуэ школым и егъэджакIуэхэмрэ гъэсэнхэмрэ ягъэхьэзырауэ. ЕджакIуэхэр екIуэлIапIэм кIуэхэм ехъуэхъуащ Христос и IутIыжымкIэ. НыбжьыщIэхэм IэфIыкIэхэр иратащ. Члисэм и унафэщI щоджэн Чемодуров Кирилл екIуэлIапIэм кIуэхэм ехъуэхъуащ икIи дэтхэнэ зыми удз гъэгъакIэ хуэупсащ.

2017 гъэм мэлыжьыхьым и 29-м, Республикэм и сабий ныкъуэдыкуъэхэм, адэ- анэхэм я нэIэм щIэмытыж сабийхэм я унэ, Московскэ хьэблэм щыIэм IутIыж махуэшхуэр щрагъэкIуэкIащ. Ар къызэрагъэпэщащ Черкесск и Покров екIуэлIапIэм. Зэхыхьэр ирагъэжьэным и пэ къихуэу члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Нартов Александр къызэхуэсахэм IутIыж махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ. Тхьэмахуэ школым я гъэсэнхэм, ирагъэблэгъа аниматорхэм зыкъагъэлъэгъуащ. Ищхъэрэ Къэрэшей-Шэрджэс благочинием епархием и «IутIыж гугъэ» Iуэхум хыхьэу щызэхуахьэса тыгъэхэр сабий унэм щыIэхэм хуагуэшащ.

Налшык округым и щоджэнхэр щыIащ Советскэ къуажэм цIыхубзхэм тезырхэр щрагъэпшын и колонием. Хуэныкъуэхэм папщIэ абыхэм гуэныхьхэр Iуэтэжыным и щэхухэр ирагъэкIуэкIащ. Московская Матронэ и акафистым къеджэу тхьэлъэIу ирагъэкIуэкIащ. Щоджэнхэм тхьэнапэхэр, шэху уэздыгъэхэр, жорхэр, тхьэлъэIу тхылъхэр хуагуэшащ. Колонием исхэм хьэщIэхэм фIыщIэ хуащIащ IутIыжым ирихьэлIэу къыхуаша тыгъэхэм папщIэ.

2017 гъэм мэлыжьыхьым и 29-м, Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ къулъшырыфым и шхапIэм, Кисловодск и Чристэн Свято-Никольскэ классическэ гимназием и гъэсэнхэр Христос и IутIыжымкIэ ехъуэхъуащ къулъшырыфым щыIэхэмрэ абы и лэжьакIуэхэмрэ. ХьэщIэхэм IутIыж уэрэдхэр жаIащ. НыбжьыщIэхэм IэфIыкIэхэр иратащ. Къулъшырыфым и щоджэнархимандрит, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт къыбгъэдэкIыу Христос и тхьэнапэмрэ къулъшырыфым теухуа буклетымрэ иратащ. НыбжьыщIэхэм къулъшырыфым и тхыдэм зыхагъэгъуэзащ, члисэ-тхыдэ музейм зыщаплъыхьащ. Псори зэгъусэу шей ефащ, IутIыж IэфIыкIэхэр, куличхэр щIыгъуу. Къулъшырыфым и щоджэнхэмрэ и лэжьакIуэхэмрэ фIыщIэ хуащIащ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн, хъуэхъухэм, Бештау бгым тет къулъшырыфымрэ абы и лъапIэныгъэхэмрэ зыщаплъыхьыну гимназием и гъэсэнхэм Iэмал зэраIам папщIэ.

2017 гъэм мэлыжьыхьым и 27-м Зеленчукскэ район библиотекэм щекIуэкIащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгенийрэ библиотекэм и унафэщI Чотчаевэ Любовьрэ я зэIущIэ. Ахэр тепсэлъыхьащ библиотекэм щеджэ и пэшым чристэн литературэмкIэ щызэхъуажэ дапхъэ щыгъэувыным теухуауэ щыIэ Iэмалхэм. Библиотекэм екIуалIэ дэтхэнэми абдеж чристэн литературэхэр пIалъэ мыубзыхуакIэ къыщигъанэ хъун хуэдэу. Апхуэдэу, зыхуэмеиж литературэхэри абдеж къыщагъанэ хъунущ. Чотчаевэ Любовьрэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгенийрэ а Iуэхур зэдагъэзэщIэну зэгурыIуащ.

КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щекIуэкIащ республикэм и жылагъуэ кIэлъыплъакIуэ комиссэм и япэ зэIущIэм. Ар къызэрагъэпэщащ Урысей Федерацэм и Жылагъуэ палатэм и советым и унафэкIэ. Налшык округым и благочиннэр аргуэру жылагъуэ кIэлъыплъакIуэ комиссэм хагъэхьащ. Комиссэм иджыри жылагъуэ гъащIэм и унэтIыныгъэ 11-м я лIыкIуэхэр хагъэхьащ. КъБР-м цIыхум и хуитыныгъэр хъумэнымкIэ и уполномоченнэ Зумакулов Борис комиссэм хэтхэм мандатхэр яритащ.

2017 гъэм мэлыжьыхьым и 27-м Псыхуабэ къалэм и «Мыужьыхыж мафIэ» фэеплъым деж «Дзэм ираджэхэм я махуэр» щрагъэкIуэкIащ. ГуфIэгъуэ зэхуэсым зэхуишэсащ Псыхуабэ, Лермонтовэ къалэхэм я дзэ комиссариатым и унафэщI, полковник Гусоев Валерий, ветеранхэм я советым я лIыкIуэхэр, администрацэр, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм щыщхэр, зауэлI хъунухэр. Чристэн щоджэнхэм къабгъэдэкIыу дзэм ираджэхэм ехъуэхъуащ дзэ къулыкъур ирахьэкIынымкIэ Тхьэр къадэIэпыкъуну Псыхуабэ, Черкесск епархием IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэмрэ хабзэхъумэ органхэмрэ ядэлэжьэнымкIэ и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сорокин Константин. ТекIуэныгъэм и махуэм ирихьэлIэу, гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм щыщ траухуащ блэкIа зауэм теухуа я гукъэкIыжхэм, хэкIуэдахэр ягу къэгъэкIыжыным. Щоджэныр Тхьэ елъэIуащ абыхэм я псэр зэгъэн папщIэ. Фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ.