Адыгэбзэ

Адыгэбзэ (5180)

НэщI Иным и япэ махуиплIым Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам Аущ Критский Андрей и канон Иным къыщеджащ тхьэлъэIу щригъэкIуэкIым. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. Каноным и ирмосхэр жаIащ регент Кубэ Аннэ зэригъакIуэ щоджэн нэхъыщхьэм и хорым. Каноным и Iыхьэхэм къыщеджэм, Пастыр нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм захуигъэзащ гуэныхьхэр Iуэтэжыным теухуа узэщIыныгъэкIэ икIи чристэнхэм НэщI Иныр зэрагъэкIуэнум теухуа хабзэхэм къытеувы1ащ.

2017 гъэм гъатхэпэм и 1-м, НэщI Иным и япэ тхьэмахуэм и бэрэжьейм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Успенскэ Второафонскэ цIыхухъу къулъшырыфым и Георгиевскэ члисэм литургие щригъэкIуэкIащ. Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт къулыкъур драгъэкIуэкIащ игумен Мелетий (Мягких), иеромонах Вениамин (Клименко), щоджэн Кокарев Сергий, къардэн нэхъыжь Самуил (Галуаев). ТхьэлъэIу уэрэдхэр жаIащ иеромонах Елевферий (Казаков) зэригъакIуэ хорым. Къулъшырыфым и литургием Тхьэ щелъэIуащ Псыхуабэ къикIыу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну къэкIуахэр. Иджырей НэщI Иным къулъшырыфым Урысейм и щIыналъэ куэдым щыщхэр иригъэблэгъащ Бештаурскэ къулъшырыфым Тхьэ щелъэIун папщIэ. Къулъшырыфым и щоджэнархимандрит фIэщхъуныгъэм теухуа узэщIыныгъэкIэ къызэхуэсахэм захуигъэзащ нэщIым теухуауэ. Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт нэщI иным теухуа лэжьыгъэхэм пищащ.

Мы махуэхэм Псыхуабэ, Черкесск епархием егъэджэныгъэмрэ катехизацэмкIэ и къудамэм Къэрэшей-Шэрджэс республикэм щиIэ къудамэм щоджэн Якушев Александр Исправнэ станицэм и курыт еджапIэ №1-м и 5 классым щеджэ Голоколенкэ Ангелинэ зэпеуэм зэрыхэтам щыхьэт техъуэ сертификатрэ щIыхь тхылъым и япэ нагъыщэмрэ иритащ, чристэн щэнхабзэм и лъабжьэмкIэ 5-7 классхэм щеджэхэм я олимпиадэм пашэ зэрыщыхъуам папщIэ. Ар Зеленчукскэ станицэм мазаем и 10-м щекIуэкIащ. Мы гъэм Олимпиадэм и темэ нэхъыщхьэ хъуащ: «Русь уходящая: русская культура перед лицом гонений», «Русское присутствие на Святой Земле» темэхэр.

ЩIымахуэм и иужьрей махуэм, 2017 гъэм мазаем и 28-м, Кисловодск къалэ- зыгъэпсэхупIэм и Iэтащхьэ Курбатов Александр Чристэн Свято-Никольскэ класссическэ гимназием щыIащ. ХьэщIэ лъапIэр иригъэблэгъащ гимназием и унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн. Александр абы жриIащ еджапIэр къызэрызэрагъэпэщамрэ абы зэрызрагъэужьамрэ. Япэу къызэрызэIуахрэ гимназием къэрал аккредитацэрэ Урыс Чристэн Члисэм и дин шэсыпIэрэ иIэщ. Абы егъэджэныгъэм и юридическэ гарантиехэр ет. Гимназиер къызэригъэпэщащ икIи абы и нэIэ тетщ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт. Чристэн школым и тхыдэ илъэс 25-рэ ирикъум къриубыдэу 14-рэ IэщIагъэлIхэр къыщIигъэкIащ. Гимназием и гъэсэн 50-м еджапIэр къауха нэужь, УФ-мрэ Ставрополь краймрэ я дыщэ, дыжьын медалхэр къыхуагъэфэщащ. Гимназием щIэныгъэфI зэрыщатыным хущIокъу. Абы и еджакIуэхэр урысейпсо, щIыналъэпсо, къалэ олимпиадэхэм пашэ щыхъуащ, зэпеуэхэм, фестивалхэм, спорт зэхьэзэхуэхэм щытекIуащ, сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ дунейпсо зэпеуэхэм саугъэтхэр къыщахьащ. Къалэм и Iэтащхьэм щIэщыгъуэ щыхъуащ чристэн класссическэ гимназием и Iуэху бгъэдыхьэкIэ чристэн классическэ гимназием къыщащтар. Школым зыщаплъыхьым, гимназием и унафэщIымрэ абы и къуэдзэмрэ я гъусэу, Александр пэщIэдзэ классхэм и дерсхэм щIэсащ. Къалэм и Iэтащхьэр еджакIуэхэм гуапэу ирагъэблэгъащ, 4-нэ классым и еджакIуэхэм хьэщIэм папщIэ гимназием и гимныр жаIащ. Александр дэтхэнэ зы классым щIэсхэми захуигъэзащ икIи ехъуэхъуащ къалэмрэ Хэкумрэ хуэфащэ цIыху къахэкIыну. Къалэм и Iэтащхьэм гимназием и библиотекэм зыщиплъыхьащ икIи гъэщIэгъуэн щыхъуащ чристэн, классикэ, нэгъуэщI литературэхэр куэду зэрыщIэлъыр. ХьэщIэр спортзалми щыIащ, иджырей Iэмэпсымэхэр зэрыщыгъэувар къилъытэу. Класс нэхъыжьхэм щIэсхэр абы фIэхъус уэрэдкIэ къыпежьащ. ЕгъэджакIуэхэм щепсалъэм, къалэм и Iэтащхьэм къыхигъэщащ гъэсэныгъэр щIымыгъумэ егъэджэныкъуэр ныкъуэ зэрыхъунур. Дэтхэнэ зы школми и егъэджэныгъэм и лъабжьэр цIыху нэс къищIыкIынырщ. Чристэн гимназиер псом япэрауэ сабийм и гъэсэныгъэрщ зытелажьэр. ЗэIущIэр щиухым, гимназием и унафэщIым жиIащ гимназиер илъэс 25-рэ зэрырикъур зэрагъэлъэпIэнур икIи къалэм и Iэтащхьэм абы фIыщIэ хуищIащ школым и Iуэху зэIумыбзхэр зэфIахынымкIэ къазэрыдэIэпыкъуам папщIэ. Ар Александр елъэIуащ юбилей зэхыхьэм и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и унафэщI хъуну. Къалэм и Iэтащхьэр егъэджакIуэхэмрэ еджакIуэхэмрэ ехъуэхъуащ я лэжьыгъэмрэ еджэншагъэмрэ ехъулIэныгъэ щаIэну.

Ипщэ дзэ округым щрагъэжьащ егъэджэныгъэхэр. Абы хэтщ 34-нэ шабзауэ (бгы) бригадэр. ЗекIуэ щыкIуэным и пэ къихуэу, Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэу Афонин Иоаннрэ Иманов Алексейрэ Тхьэ елъэIуащ икIи дзэм къулыкъу щызыщIэхэр еджэныгъэхэм и пэ къихуэу псы лъапIэм щыщ лъагъэIэсащ. Щоджэнхэр тхьэлъэIум хэтхэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и хъуэхъухэр лъагъэIэсащ.

2017 гъэм мазаем и 28-м Кисловодск щрагъэжьащ зи узыншагъэм къимыхь сабийхэм я III щIыналъэ зэхуаку спартакиадэр. Спорт зэхыхьэр къыщызэIуахым хэтащ Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн нэхъыжь Чеканов Димитрий. Спартакиадэм и хьэщIэхэмрэ абы хэтхэмрэ защыхуигъазэм, щоджэным ягу къигъэкIыжащ гъащIэр Тхьэм и тыгъэу зэрыщытыр. «ЦIыхур языныкъуэхэм и деж и щхьэм егугъужкъым, узыншагъэ, Iыхьлы, ныбжьэгъу зэриIэр илъытэкъым. Нобэ мыбдеж щызэхуэсащ гугъуехьхэр къызэзынэкIыу Тхьэм и тыгъэр зылъытэхэр. Зэпеуэм хэтхэм ехъулIэныгъэ, текIуэныгъэ фиIэну сынывохъуэхъу», - жиIащ щоджэным. Спартакиадэр спорт зэхыхьэшхуэщ икIи ар къызэрагъэпэщ зи узыншагъэм къимыхь сабийхэр физкультурэ, спорт Iуэхухэм къыхашэн, паралимп зэщIэхъееныгъэм зрагъэужьын папщIэ.

2017 гъэм мазаем и 28-м, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и пашэу, Епархием и унэм зэIущIэ щекIуэкIащ, ныкъуэдыкъуэхэм ядэлэжьэнымрэ члисэ социальнэ къулыкъу щIэнымрэ я IуэхукIэ Кавказ Ищхъэрэм и япэ конференцэм зыхуэгъэхьэзырынум теухуауэ. Конференцэр гъатхэпэм и 15-м ЕссэнтIыгу щекIуэкIынущ икIи Москварэ Урысей псомрэ я Патриархым и викарий, Синод къудамэм члисэ псапащIэмрэ социальнэ Iуэхутхьэбзэхэр щIэнымкIэ и унафэщI, Орехово-Зуевскэ и епископ Пантелеимон иригъэкIуэкIынущ. Зэхуэсым ирагъэблэгъащ Ставрополь крайм и министерствэхэм, щIалэгъуалэ центрхэм, волонтёр зэщIэхъееныгъэхэм, епархием гуапагъэ зыщIэ и шыпхъухэм я лIыкIуэхэр, КИФЩI-м и епархием и щоджэнхэр, мыкоммерцэ IуэхущIапIэхэм, узыншагъэр щрагъэфIакIуэ центрхэм я унафэщIхэр, еджапIэхэм я «Социальнэ лэжьыгъэ» къудамэхэм я студентхэр, журналистхэр. Конференцым и лэжьыгъэр щIыпIищым щрагъэкIуэкIынущ. Абы хэтхэр зэхъуэжэфынущ ныкъуэдыкъуэхэмрэ абыхэм я унагъуэхэмрэ зэрадэлажьэ Iуэху бгъэдыхьэкIэхэмкIэ икIи семинар-тренинг гъэщIэгъуэным хэтыфынущ.

ГъэшхэкI щамышх тхьэмахуэм, Минераловодскэ, Кисловодскэ, Ищхъэрэ Къэрэшей- Шэрджэс члисэ округхэм я щоджэнхэр тепсэлъыхьащ Межсоборнэ Присутствием и проектитIым. ЗэIущIэхэм щоджэнхэр щызэхъуэжащ "Акафист в молитвенной жизни Церкви", "Профессии, совместимые и не совместимые со священством" проектхэм яеухуа я Iуэху еплъыкIэхэмкIэ. Япэ проектыр къызэригъэпэщащ Межсоборнэ Присутствием тхьэлъэIухэмрэ члисэ гъуазджэхэмкIэ и комиссэм. ЕтIуанэр игъэхьэзыращ члисэ управленэмрэ Члисэ зэхуэсхэр къызэрызэрагъэпэщ IуэхухэмкIэ Межсоборнэ Присутствием и комиссэмрэ. Абы теухуа Iуэху еплъыкIэхэр Межсоборнэ Присутствием и сайтымрэ Богослов порталымрэ щызэхуахьэс. Минводы щекIуэкIа зэхуэсым къыщыхагъэщащ акафистхэр тхьэлъэIухэм зэрыхагъэхьэнур зэрамыубзыхуар, Черкесск щекIуэкIа зэхыхьэм къыщыхагъэщащ екIуэлIапIэм кIуэхэм языныкъуэхэм я дежкIэ акафистыр, тхьэлъэIуми хуэдэу, тхьэлъэIу литургием и пэ зэрырагъэувэр, тхьэлъэIум я гур зэригъэкъабзэр, Евхрастием зэрыхэтым пилъыту, Христос и щэхухэм зыхигъэгъуазэу. А Iуэху зэIумыбзыр тхылъхэм зыкIи зэран хуэхъуакъым. Зэхыхьэм хыхьэу, епархием и богословско-катехизатор курсхэм я унафэщI щоджэн нэхъыжь Симанович Олег 2017 гъэм мазаем и 26-м проектхэм Псыхуабэ щыIэ курсхэм я къудамэм щIэсхэр я гъусэу хэплъащ. Курсым и унафэщIым ахэр тхылъхэм хигъэгъуэзащ . Псом хуэмыдэу къызэхуэсахэм щIэщыгъуэ ящыхъуащ «Профессии, совместимые и не совместимые со священством» проектыр.

Псыхуабэ «Лермонтов М.Ю. и унэ» музей-заповедникым и Iэгъуэблагъэм бэзэрыр къыщызэрагъэпэщащ нэщIым и пэ къихуэу, сабийхэм я махуэшхуэм ирихьэлIэу. Анэхэр сабийхэмрэ центрым и лIыкIуэхэмрэ я гъусэу бэзэрым папщIэ хьэпшыпхэмрэ IэфIыкIэхэмрэ ягъэхьэзыращ. ЩытыкIэ гугъу ихуа анэхэм папщIэ дэIэпыкъуныгъэхэр зэрагъэпэщащ.

2017 гъэм мазаем и 27-м Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием и япэ классым кIуэхэм папщIэ ирагъэкIуэкIащ «Уузыншэну ухуеймэ» дерсыр. Ар ирагъэкIуэкIащ  Къэрэшей-Шэрджэсым и медколледжым и 4 курсым щIэсхэм. Ахэр сабийхэм яхутепсэлъыхьащ щхьэм дыгъэр къыщеуэкIэ, Iэпкълъэпкъыр щыкъутэкIэ япэ дэIэпыкъуныгъэр цIыхум зэрыхуэпщIэнум. Абыхэм къагъэлъэгъуащ уIэгъэр зэрыппхэну щIыкIэр. Псом хуэмыдэу ныбжьыщIэхэм ягу дыхьащ япэ дэIэпыкъуныгъэм зыхуагъэсэныр. Фигу къэдгъэкIыжынщи, къегъэлакIуэхэр МЧС-м и ГИМС-м Къэрэшей-Шэрджэсым щиIэ къудамэм, медколледжым, Кавказ-Ищхъэрэ Гуманитарнэ Академием и бассейным ядолажьэ. Гимназием и япэ классым и гъэсэнхэм я Iуэху бгъэдыхьэкIэхэр ягу дыхьащ. ЩIыхь тхылъым и япэ нагъыщэр цIыхуитIым хуагъэфэщащ, етIуанэ нагъыщэр цIыхуитхум иратащ, ещанэр йым лъагъэсащ.