Адыгэбзэ

Адыгэбзэ (5410)

2017 гъэм накъыгъэм и 5-м Кисловодск къалэм и «Журавли» фэеплъым деж ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэм ирихьэлIэу щызэхуэсащ Хэку зауэшхуэм и ветеранхэр, IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэм я лэжьакIуэхэр, къалэм щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ. Абы хэтащ Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн Поддубный Михаил, Свято- Никольскэ гимназием и гъэсэнхэр. ГуфIэгъуэ пэкIур къызэIуихащ Чристэн гимназием и 8 классым щIэс Кудрявец Антон. Ар къеджащ Извольский Александр и «Последний день войны» усэм. Щоджэныр къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэмкIэ. Абы щIэблэр къыхуриджащ ветеранхэм пщIэ хуащIыну. ПэкIум хэтхэм «День Победы» уэрэдыр жаIащ икIи фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ.

«Зернышко» чристэн гупжьейм и гъэсэнхэр, Иноземцевэ къуажэм къыщызэрагъэпэща сабий гъэсапIэ №14-нэм екIуалIэхэм, 2017 гъэм накъыгъэм и 4-м ТекIуэныгъэ Иным и щIыхькIэ махуэшхуэ концерт къызэрагъэпэщащ. Зауэ илъэсхэм теухуауэ, сабийхэр усэ къеджащ, зауэ уэрэдхэр жаIащ, абыхэм къадэфащ. Теплъэгъуэм уIэгъэ хъуа зауэлIым фронтым къикIыу письмо къитхырт, штабым и командованэр радистым и докладым едаIуэри, къапэщылъ зауэм тепсэлъыхьащ. Концерт нэужьым Ручкинэ Лидие, зауэм и пэ къихуэу илъэс 12 хъууэ щытам къиIуэтэжащ нэгъуэщI и ныбжьэгъухэм я гъусэу, Железноводск и госпиталым кIуэуэ зэрыщытар, зауэлI уIэгъэхэр ягъэшхэн папщIэ. Иноземцевэ къуажэм Предтечи Иоанн и цIэр зезыхьэу дэт члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Великородный Павел, сабий сад №14-р зи нэIэм щIэтым къыхигъэщащ зауэм фIэщхъуныгъэ зимыIэ зэрыщымыIар, зауэлI куэд Тхьэ зэрелъэIуар. Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ «Зернышко» гупжьейм и лэжьыгъэр 2015 гъэм ирагъэжьащ. Япэ илъэсым абы сабий гъэсапIэм и гъэсэн 30-м щIигъу кIуащ. Иджыпсту а гупжьейм щыкIэ нэхъыбэу сабийхэр йокIуалIэ. Тхьэм и унафэр, лэжьыгъэм, музыкэм, къафэм хуоджэ. ЕгъэджакIуитху яIэщ – Голявинская Наталья, Миллер Татьянэ, Пушилинэ Зое, Бормотовэ Валентинэ, Юрьевэ Еленэ. Абы щыщу щым члисэм и тхьэмахуэ школым щрагъаджэ.

ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэр ягъэлъэпIэным и пэ къихуэу, Горячеводскэ къуажэм Тхьэм и Анэм и Успения члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Фещенкэ Стефан Хэку зауэшхуэм и ветеранхэм ехъуэхъуащ икIи Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт къыбгъэдэкI фIыщIэ псалъэхэр ялъигъэIэсащ. ГуфIэгъуэ зэхыхьэм хэтащ Къэрал Думэм и депутат Аргъэщокъуэ Валентин, къалэ Думэм и унафэщI Похилько Людмилэ, депутатхэр, Горячеводскэ зэгухьэныгъэм и къэзакъхэр. Хъуэхъухэр концерткIэ зэхуащIыжащ, Горячеводск и «Белочка» сабий садым и гъэсэнхэмрэ къэзакъ школ №19-м и еджакIуэхэм ягъэхьэзырауэ.

2017 гъэм мэлыжьыхьым и 29-м Марьинскэ станицэм и «Журавлик» сабий гъэсапIэм и гъэсэнхэм я махуэшхуэ концертыр къыщызэрагъэпэщащ. Тхьэм и Уэхьий Михаил и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн Гордин Александр концертым хэтхэм IутIыж махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ икIи псалъэ гуапэхэр хужиIащ, Хэкум хаIэ лъагъуныгъэр я IуэхущIафэхэмкIэ щIагъэбыдэну. Махуэшхуэм хэтащ станицэм и атаман Колотин Леонид, Марьинскэ станицэм и администрацэм и Iэтащхьэ Кутько Михаил.

20I7 гъэм мэлыжьыхьым и 30-м, Псыхуабэ къалэм Тхьэм и Анэм и Смоленскэ тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ члисэм и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм, тхьэлъэIу литургие нэужьым IутIыж концерт ятащ. Усэхэм къеджащ, уэрэдхэр жаIащ. Члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Симанович Олег Псыхуабэ епархием дин щIэныгъэмрэ катехизацэмкIэ и къудамэм къыбгъэдэкI щIыхь тхылъхэр тхьэмахуэ школым и егъэджакIуэхэмрэ еджакIуэ жыджэрхэмрэ яритащ. Махуэшхуэр джэгу щIэщыгъуэхэмкIэ зэхуащIыжащ. Абы ныбжьыщIэхэри балигъхэри хэтащ.

Предгорнэ районым и Урожайнэ къуажэм апостол пэлъытэхэу, Аущхэу пащтыхь Константинрэ пащтыхь гуащэ Еленэрэ я цIэр зезыхьэ и члисэм екIуалIэхэр япэу щIыналъэ лъапIэм щыIащ. Ар къызэрагъэпэщащ тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэмрэ абыхэм я адэ- анэхэмрэ папщIэ. Члисэм и унафэщI щоджэн Рубцов Алексей и гъусэу унагъуэр Петропвловскэ члисэ комплекс ЕссэнтIыгу щыIэм, Кисловодск и Георгиевскэ цIыхубз къулъшырыфым, Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам, ЕссэнтIыгу станицэм и Успенскэ члисэм, Кисловодск иеросхимонах Игнатенкэ Стефан и кхъащхьэ дэтым кIуащ. НыбжьыщIэхэм я гъусэу щыкIуам, викторинэ къызэрагъэпэщащ, епархием и лъапIэныгъэхэм я тхыдэм теухуауэ къащIахэр щIагъэбыдэжын папщIэ.

Черкесск и Покров члисэм тхьэрыIуэ щащIащ къалэм и къэзакъ зэгухьэныгъэм и Баталпашинскэ къэзакъхэм. Тхьэмахуэ тхьэлъэIу литургие нэужьым, Христос и щэхухэм абыхэм зыхагъэгъуэзащ, дэтхэнэми тхьэрыIуэ ищIащ чристэн диным, Хэкум, Кубань къэзакъыдзэм хуэпэжыну. Щоджэнхэмрэ нэхъыжьхэмрэ къэзакъ ныбжьыщIэхэм чэнджэщхэр иратащ.

Кисловодск Тхьэм и Анэм и «Скоропослушница» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ и Крестовоздвиженскэ члисэм и чристэн сабий гъэсапIэм IутIыж махуэшхуэр щагъэлъэпIащ. Сабийхэм теплъэгъуэхэр утыку кърахьащ, IутIыж уэрэдхэр жаIащ, джэгуащ. Члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Лиманов Гермоген адэ-анэхэмрэ сабийхэмрэ ехъуэхъуащ Христос и махуэ нэхумкIэ икIи саугъэтхэр, IэфIыкIэхэр иратащ.

2017 гъэм мэлыжьыхьым и 29-м Иноземцевэ къуажэм и «Мэшыкъуэ» щэнхабзэмкIэ унэм и утыкум щагъэлъэгъуащ Чайковский Пётр и «Спящая красавица» балетым къытращIыкIа музыкэ таурыхъыр, чристэн махуэшхуэм ирихьэлIэу. Ар ягъэхьэзыращ Иоанно-Предтеченскэ члисэм и тхьэмахуэ школым и егъэджакIуэхэмрэ гъэсэнхэмрэ. Артистхэм фIыщIэ хуащIащ абы еплъахэм. Спектакль нэужьым члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Великородный Павел къыхигъэщащ тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэр утыкушхуэ зэрихьар. Тхьэмахуэ школым и гупым мы спектаклыр иужьрей илъэситхум къриубыдэ я еханэ лэжьыгъэщ. Режиссёр-постановщик Гриценкэ Любовь и нэIэм щIэту спектаклыр илъэс ныкъуэм къриубыдэу ягъэхьэзыращ. Артист 70-м щIигъу абы хэтащ, къэфакIуэхэу Бондаренкэ Зинаидэрэ Даев Станиславрэ я гъусэу. Художникхэр – Дзестелевэ Ольгэ, Мельниковэ Татьянэ, Бузугловэ Викторие, Даев Станислав сымэщ. Фэилъхьэгъуэхэр ягъэхьэзыращ Сепер Аннэ, Голявинская Наталья сымэ. 

2017 гъэм мэлыжьыхьым и 30-м Зеленчукскэ станицэм и Петропавловскэ члисэм, Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и щоджэнхэм я зи чэзу зэIущIэм, дунейм къытемыхьа сабийхэр гъэкIуэдыжыныр Iэмал зимыIэ медицинэ страхованэм къыхэгъэкIыжынымкIэ IэщIэдзхэр зэхуэхьэсыным кърикIуа Iуэхум кърикIуахэр щызэхалъхьэжащ. Округым и благочиннэм социальнэ Iуэхутхьэбзэхэр щIэнымкIэ и дэIэпыкъуэгъу щоджэн нэхъыжь Кравченкэ Андрей щоджэнхэр хигъэгъуэзащ 2017 гъэм мэлыжьыхьым и 29-м ирихьэлIэу IэщIэдз 569-рэ зэрызэхуахьэсар. Зэхуэсым и етIуанэ Iыхьэр теухуауэ щытащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и фэеплъ махуэм зыхуэгъэхьэзырыным. ГуфIэгъуэ зэхыхьэ нэхъыщхьэхэр накъыгъэм и 6-м члисэжьхэм ящыщ зым – Шоанинскэм щекIуэкIынущ. А махуэм члисэм литургиер щригъэкIуэкIынущ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт. ТхьэлъэIур сыхьэти 10-м ирагъэжьэнущ.