Адыгэбзэ

Адыгэбзэ (5410)

2017 гъэм накъыгъэм и 5-м, Зеленчукскэ станицэм (КъШР) Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм щыхуагъэува фэеплъым деж районым и школхэм я гъэсэнхэр армеец ныбжьыщIэхэм я гупым – урысейпсо дзэ-патриот жылагъуэ зэгухьэныгъэм – хагъэхьащ. Ар УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министр Шойгу С. К. и жэрдэмкIэ 2015 гъэм жэпуэгъуэм и 29-м къызэрагъэпэщащ. Абы и мыхьэнэ нэхъыщхьэр – ныбжьыщIэхэр географием, къэралым и лIыхъужьхэм, щIэныгъэлIхэм, дзэзешэхэм, Урысеймрэ абы ис лъэпкъхэм я тхыдэмрэ драгъэхьэхынырщ. Зэгухьэныгъэм дэтхэнэ зы еджакIуэри, дзэ-патриот зэгухьэныгъэри, клуб е къэлъыхъуакIуэ гупри хыхьэ хъунущ. Армеец ныбжьыщIэхэм ехъуэхъуащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений.

2017 гъэм накъыгъэм и 6-м, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и цIэр зезыхьэ члисэм и IутIыж махуэшхуэм, Боргустанскэ станицэм члисэм и унафэщI щоджэн Чеканов Борис щигъэнэхуащ Георгий и кавалерхэм я цIэхэр зытет фэеплъ дапхъэхэр. ТхьэлъэIу литургиемрэ фэеплъ пхъэбгъухэр гъэнэхунымрэ зыкърагъэхьэлIащ къалэ администрацэм и Iэтащхьэмрэ станицэм и атаманымрэ. Ахэр екIуэлIапIэм щыIэхэм ехъуэхъуащ.

«Кавказым и щIэблэ узыншэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и «Свобода движения» проектым псапащIэу сом 1,68 къыIэрыхьащ, «Мегафон» компанием къыбгъэдэкIыу. МазиплIым къриубыдэу КИФЩI-м и къалищым (Ставрополь, ЕссэнтIыгу, Мэхъэчкъалэ) щыщ сабий ныкъуэдыкъуэ 150-м я егъэджакIуэхэм, гъэсакIуэхэм, дохутыр-терапевтхэм я гъусэу шыкIэ къажыхьынущ (иппотерапие). А дерсхэр сабийхэм яхуэщхьэпэнущ я узыншагъэр ефIэкIуэнымкIэ. «Мегафон» IуэхущIапIэм гъэ къэс социально-псапащIэ Iуэхухэм ахъшэ хухех, сабий спортым зрагъэужьын, сабий-ныкъуэдыкъуэхэр гъащIэ узыншэм хагъэзэгъэжын папщIэ, - жиIащ Ставрополь щыIэ «Мегафон» къудамэм и унафэщI Высочинэ Людмилэ. – Иппотерапиер – ныкъуэдыкъуэхэр псэущхьэхэм «епсэлъылIэурэ», жьы къабзэм хэтурэ я узыншагъэр зэрырагъэфIакIуэ IэмалыфIу дуней псом къыщалъытащ. «Свобода движения» ди проектыр куэдым яхуэщхьэпэну си фIэщ мэхъу. Апхуэдэу абы шы спортми зригъэужьынущ, ныбжьэгъухэр кърагъуэтынущ». Шы къэжэнымкIэ дерсыр ирагъэкIуэкIынущ «Мой солнечный мир» (Мэхъэчкъалэ) псапащIэ фондымрэ Псыхуабэ, Черкесск епархием иппотерапиемкIэ и Центрымрэ (ЕссэнтIыгу къалэ) я иппотерапевтхэм. Проект нэужьым ягъэхьэзыращ а Iэмалыр зэрагъэкIуэтэну видеонэтынхэр.

2017 гъэм накъыгъэм и 6-м IутIыж махуэшхуэм щыIущIащ Георгиевскэ цIыхубз къулъшырыфым. ТхьэлъэIу литургиемрэ зэгъусэ тхьэлъэIумрэ ирагъэкIуэкIащ щоджэнхэм, къулъшырыфым и щоджэнхэм Кисловодск и Крестовоздвиженскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Лиманов Гермоген щIыгъуу. IутIыж махуэшхуэм Тхьэ елъэIуну къызэхуэсащ гъунэгъу къалэхэмрэ къуажэхэмрэ щыпсэухэр. ТхьэлъэIу нэужьым махуэшхуэ концерт ятащ «София» екIуэлIапIэ-пансионатым и гъэсэнхэм.

2017 гъэм накъыгъэм и 6-м, тхьэлъэIу литургие нэужьым, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Георгий и цIэр зезыхьэ члисэ цIыкIум, Суворовскэ станицэм Верэ, Надеждэ, Любовь, абыхэм я анэ Софие и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Иванилов Роман махуэшхуэ тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ, иужькIэ члисэ цIыкIум ихъуреягъкIэ зэгъусэ тхьэлъэIур. УнафэщIыр станицэдэсхэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчам и фэеплъ махуэмкIэ ехъуэхъуащ.

2017 гъэм накъыгъэм и 6-м, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, Аущ Георгий и фэеплъ махуэр щагъэлъапIэм, щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Шоан бгым тет Георгиевскэ члисэм тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ епархием и щоджэнхэм Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений я пашэу. Къардэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ щоджэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. IутIыж махуэшхуэм зыкърагъэхьэлIащ епархием и щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIыу Тхьэ елъэIуну щIыналъэ лъапIэм къэкIуахэр. Литургие, зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьхэм щихънагъ нэхъыщхьэм Черкесск 2017 гъэм щIышылэм и 7-м къыщалъхуа Златэ умэхъын щIыным и щэхухэр дригъэкIуэкIащ. Пастыр нэхъыщхьэм Златэ и унагъуэр зригъэцIыхуащ. Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт хъыджэбз цIыкIур умэхъын ищIыну къигъэгугъащ икIи ар игъэпэжащ Шоанин члисэжьым и IутIыж махуэм.

Псыхуабэ и Соборнэ утым щекIуэкIащ V IутIыж фестивалыр. ФIэхъускIэ къызэхуэсахэм захуигъэзащ члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн Мовчанов Дмитрий. Концертым къызэхуэсахэр ягъэгуфIащ опереттэмкIэ театрым и солистхэм, Зеленская Аленэ, «Семья» ансамблым. Концерт программэр зэхуищIыжащ Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам щоджэн нэхъыщхьэм щиIэ хор регент Кубэ Аннэ зэригъакIуэм, Зеленская Аленэ. Гупым IутIыж уэрэдхэр жаIащ.

2017 гъэм накъыгъэм и 5-м, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и фэеплъ махуэм и пэ къихуэу, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Псыхуабэ и Георгиевскэ члисэм тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ епархием и Административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, Псыхуабэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис, члисэм и щоджэнхэм. Къардэн къулыкъур ирагъэкIуэкIащ щоджэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Пастыр нэхъыщхьэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Георгий и щIыхь тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ, къызэхуэсахэм узэщIыныгъэкIэ захуигъазэри, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм дагъэ лъапIэм щыщ ящихуэри.

2017 гъэм накъыгъэм и 4-м Кисловодск и Свято-Никольскэ чристэн классикэ гимназием и Iэгъуэблагъэм, еджапIэр илъэс 25-рэ зэрырикъур щагъэлъапIэм ирихьэлIэу, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт игъэнэхуащ джыназ Невский Александр и бюстыр. Аущ Радонижский Сергий и фэеплъым хуэдэу, гимназием и ухуэныгъэ нэхъыщхьэм деж щагъэуву 2012 гъэм накъыгъэм и 14-м ягъэнэхуам, ар илъэс тIощI зэрырикъум и щIыхькIэ. Аущ Невский Александр и фэеплъ дапхъэр – «Аллея Российской славы» лъэпкъ проектым и унафэщI Сердюков Михаил къыбгъэдэкIыу къалэм тыхь къыхуищIа саугъэтщ. Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт абы фIыщIэ хуищIащ икIи псапащIэм иритащ ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэр. Зэхыхьэм хэтащ Псыхуабэ епархием и хьэщIэхэр – Барнаульскрэ Алтайскрэ я митрополит Сергий, Песоченскрэ Юхновскрэ я щихънагъ нэхъыщхьэ Максимилиан, гимназием и егъэджакIуэхэмрэ еджакIуэхэмрэ я унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн я пашэу, Кисловодск и школхэм я унафэщIхэр, къалэ-зыгъэпсэхупIэм и интеллигенцэр.

2017 гъэм накъыгъэм и 4-м Черкесск къалэм и Свято-Сергиевскэ гимназием и гъэсэнхэр я кураторымрэ класс унафэщIымрэ я гъусэу Хэку зауэшхуэм и ветеран Гофман Борис и деж щыIащ. Ар гимназием и гъэсэнхэм я япэ зэхуэзэтэкъым. Борис гимназием махуэшхуэхэм куэдрэ щыIащ, еджакIуэхэм яIущIащ. Кадетхэр ветераным усэ къыхуеджащ, хъуэхъу открыткэ иратащ, езыхэм я IэкIэ ягъэхьэзырыжауэ, я сурэтхэр ягъэлъэгъуащ. Ветераным къиIуэтэжахэм еджакIуэхэм я нэпс къригъэкIуащ икIи гъащIэм нэгъуэщIынэкIэ иригъэплъащ.