Адыгэбзэ

Адыгэбзэ (5180)

2017 гъэм гъатхэпэм и 6-м Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием и псы щIагъ къегъэлакIуэ 1 классым щIэсхэр хэтащ «ЕрсыкIэ зыдогъащIэ» Iуэхум. Ар илъэс къэс МЧС- м и ГИМС-м КъШР-м щиIэ къудамэм ирегъэкIуэкI. Классым и унафэщI Денисенкэ Виктор псы ерсыкIэ зэгъэщIэным теухуа дерсым хэтащ икIи еджакIуэхэм Iуэхум яхутепсэлъыхьащ. Гимназием и гъэсэнхэм я зэфIэкIхэр къагъэлъэгъуащ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, гимназием и гъэсэнхэм бассейным дерсхэр тхьэмахуэ къэс щрагъэкIуэкI, «ЮНИСПАС» программэ хэхам хыхьэу.

2017 гъэм гъатхэпэм и 5-м, Чристэн махуэшхуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. Литургие уэрэдхэр жиIащ регент Кубэ Аннэ зэригъакIуэ щоджэн нэхъыщхьэм и хорым. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуну къызэхуэсащ Псыхуабэ къалэм дэсхэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ. Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ, хъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм итхэм щыщу къызэджам теухуауэ. Ектении нэужьым Пастыр нэхъыщхьэр Тхьэ елъэIуащ Украинэмрэ КъуэкIыпIэ Гъунэгъумрэ мамырыгъэ щыIэн папщIэ. Литургие нэужьым щоджэн нэхъыщхьэм Чристэн махуэшхуэ къулыкъур игъэзэщIащ. А махуэ дыдэм, Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и ЩIалэгъуалэ центрым щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт екIуэлIапIэм кIуэхэм ехъуэхъуащ.

2017 гъэм гъатхэпэм и 4-м, Чристэн тхьэмахуэр щагъэлъапIэм и пэ къихуэу, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. ТхьэлъэIу уэрэдхэр жиIащ регент Кубэ Аннэ зэригъакIуэ хорым. Пастыр нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм дагъэ лъапIэм щыщ ящихуащ, ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм къеджа нэужь.

Прохладнэ районым (КъБР) хыхьэ Пролетарскэ къуажэм щекIуэкIащ Тэрч-Малкэ округым и ТВКО-м Пролетарскэ станицэм и къэзакъ зэгухьэныгъэм и отчёт-хэхыныгъэ зэхуэс. Хабзэ зэрыхъуауэ гуапагъэ щIэным и тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ Налшык члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэм къэзакъхэм ядэлэжьэнымкIэ и дэIэпыкъуэгъу щоджэн Арманов Николай. ЗэIущIэм и лэжьыгъэм хэтащ къуажэ администрацэм и Iэтащхьэ Кефер Иринэ. Зэхыхьэм хэтхэм я унафэкIэ атаману хахащ Дибров Виктор. Къэзакъ зэгухьэныгъэм и уставыр къащтащ. Щоджэныр атаманыщIэм ехъуэхъуащ жэуаплыныгъэ зыпылъ и къулыкъур ирихьэкIынымкIэ Тхьэр къыдэIэпыкъуну. Апхуэдэу ар къэзакъхэм ехъуэхъуащ НэщI ИнымкIэ икIи ягу къигъэкIыжащ гуэныхьхэр яIуэтэжын, япшыныжын зэрыхуейр.

2017 гъэм гъахэпэм и 4-м Кисловодск къалэ-зыгъэпсэхупIэм къалэпсо щэбэт щIыхьэху щекIуэкIащ. Абы хэтащ Кисловодскэ благочинием и «Сретение» чристэн щIалэгъуалэ центрым хэтхэр, гимназием и гъэсэнхэр, члисэ зэхуэхьэсам и лэжьакIуэхэр. ЩIалэгъуалэм къалэм и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и Iэгъуэблагъэхэм щыIэ пхъэнкIийхэр ягъэкъэбзащ, гимназием и гъэсэнхэм еджапIэм и Iэгъуэблагъуэр зэлъыIуахащ. Члисэ зэхуэхьэсам и лэжьакIуэхэм члисэм пэгъунэгъу щIыпIэхэр ягъэкъэбзащ. УнафэщI, щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн щIыхьэхум хэта псоми фIыщIэ яхуищIащ. «Нобэрей Инджылым Христос и псалъэхэр щызэхэтхащ: «Щэбэтыр цIыхум папщIэщ, атIэ цIыхур щэбэтым папщIэкIэкъым (Мк. 2, 27). Дэ фыкъыхуедджэркъым щэбэтым ирихьэлIэу щIыпIэхэр зыхуей хуэвгъэзэну. Къабзагъэр дапщэщи дэни щыIэн хуейщ. Нобэ къалэпсо щIыхьэхуу щыщыткIэ, къалэм и Iыхьэу дыщыщыткIэ, щэбэт щIыхьэхум дыхэтщ. Псоми фIыщIэ фхузощI», - захуигъэзащ Иоанн. Фигу къэдгъэкIыжынщи, Кисловодск къалэ-зыгъэпсэхупIэм и Iэтащхьэ Курбатов Александр 2017 гъэм гъатхэпэм и 4-м щыщIэдзауэ накъыгъэм и 4 пщIондэ къыхилъхьащ IуэхущIапIэхэм, организацэхэм егъэщIылIа Iэгъуэблагъэхэр зэлъыIуахыну.

2017 гъэм гъатхэпэм и 3-м Налшык къалэм Аущ Столпник Симеон и цIэр зезыхьэ и члисэ зэхуэхьэсам и щоджэнхэу Тамбиев Романрэ Васин Олегрэ Налшык къалэм жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ папщIэ дэт унэ-интернатым Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Тирон Феодор и тхьэлъIэу каноным къыщеджащ икIи форэ дагъэрэ зыщIэлъ шхыныгъуэр щагъэнэхуащ. Щоджэн Тамбиев Роман къызэхуэсахэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Щоджэныр тхьэлъэIум хэтхэм ехъуэхъуащ НэщI Иныр я псэм зрагъэужьу ягъэкIуэну.

2017 гъэм гъатхэпэм и 3-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт литургиерэ дагъэрэ форэ зыщIэлъ шхыныгъуэр гъэнэхуным ехьэлIа къулыкъумрэ щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. Пастыр нэхъыщхьэр хэтащ тхьэлъэIухэм. Литургие нэужьым Щихънагъ нэхъыщхьэм иригъэкIуэкIащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Тирон Феодор и каноным къеджэн къулыкъур. ИужькIэ дагъэрэ форэ зыщIэлъ шхыныгъуэр игъэнэхуащ. Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.

2017 гъэм гъатхэпэм и 4-м, НэщI Иным и япэ тхьэмахуэм и щэбэтым, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым и Георгиевскэ члисэм тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ къулъшырыфым и щоджэнхэм. ТхьэлъэIум хэтащ Кавказым и Минводы и къалэхэм къикIыу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну къэкIуахэр. Члисэм тхьэ щелъэIу псоми Христос и щэхухэм зыхагъэгъуэзащ. Щихънагъ нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ, ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм итхэм къыщыхьахэм щыщу.

Мы махуэхэм Котляревскэ станицэм (КъБР) ЩэнхабзэмкIэ и унэм Май районым и еджакIуэхэм я зэIущIэ щекIуэкIащ. ЩIалэгъуалэм узэщIыныгъэкIэ зыхуагъэзащ Покров члисэм и унафэщI щоджэн Барышев Алексий, станицэм и къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Скляров Дмитрий, щэнхабзэмрэ хабзэхъумэ органхэмрэ я лэжьакIуэхэм, терроризмым и шынагъуэм щахъумэн мурадкIэ. НыбжьыщIэхэм ехъуэхъуащ республикэмрэ къэралымрэ ирагъэфIэкIуэн папщIэ хэлъхьэныгъэ хуащIыну, мыхъумыщIагъэ ямылэжьыну, щIэпхъэджащIэ мыхъуну. Зэхыхьэр щиухым ныбжьыщIэхэмрэ хьэщIэхэмрэ «Урысейр терроризмым и бийщ» плакатым Iэ щIадзащ. Ар социальнэ сайтхэм щызэбграгъэкIынущ.

2017 гъэм гъатхэпэм и 2-м, Кисловодск и гимназие №19-м и 7 классым щIэсхэм дунейпсо художественнэ щэнхабзэмкIэ я егъэджакIуэ Пискуновэ Любовь я гъусэу Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам щыIащ. ХьэщIэхэм члисэм зыщригъэплъыхьащ члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн Поддубный Михаил. Школым и еджакIуэхэм, МХК дерсым хыхьэу, урыс архитектурэмрэ иконописымрэ къыщыхьа византий стилым зыщыхагъэгъуэзащ. Михаил къытеувыIащ Ниольскэ члисэ зэхуэхьэсам и архитектурэм купол-жор теплъэ зэриIэм, ар Византием къызэрыщыунэхуам икIи нэгъуэщI чристэн къэралхэм члисэм и теплъэ нэхъыщхьэу къызэрыщащтам. Щоджэным еджакIуэхэм ягуригъэIуащ чристэн жор-купол члисэм и теплъэм жорыр и лъабжьэу, куполхэм уафэр я нэщэнэу зэрыщытыр. КъищынэмыщIауэ, еджакIуэхэр члисэ зэхуэхьэсам и фрескэхэм еплъащ. Абы къыщыгъэлъэгъуащ Аущ, Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и гъащIэм щыщ теплъэгъуэхэр, урыс щIыналъэм и тепщэхэм я теплъэхэр, Тхьэм и нэфI зыщыхуахэм я тхьэнапэхэр. Дерс нэужьым зэгъусэу сурэтхэр зытрагъэхащ.