Адыгэбзэ

Адыгэбзэ (5410)

IутIыж нэхум и махуэхэм, Псыхуабэ епархием и екIуэлIапIэ псоми концертхэр, фестивалхэр, махуэшхуэхэр щрагъэкIуэкI. ЕкIуэлIапIэм къакIуэхэр нэхъыжьхэм, сымаджэхэм, зауэлIхэм, тутнакъэщхэм я деж кIуэурэ йохъуэхъухэр. Махуэшхуэм къэхъуахэм теухуа хъыбар кIэщIым фыхыдогъэгъуазэ. Суворовскэ станицэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэу Верэ, Надеждэ, Любовь, абыхэм я анэ Софие и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Иванилов Роман жьы хъуахэм я унэм щыIэу и нэIэм щIэтхэм я деж лъагъунлъагъу щыIащ икIи абыхэм IутIыжымкIэ ехъуэхъуащ. Щоджэным нэхъыжьхэм IутIыж саугъэтхэр, куличхэр, джэдыкIэхэр яхуишащ. Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, Крутицк и митрополит Пётр и цIэр зезыхьэ тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм инджыл IутIыж темэм щыщ теплъэгъуэхэр ягъэлъэгъуащ, IутIыжым, гъатхэм теухуа усэхэм къеджащ. Апхуэдэу IутIыж уэрэдхэр, IутIыж тропарыр жаIащ. Тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм я концертыр къызэхуэса адэ-анэхэмрэ екIуэлIапIэм къэкIуахэмрэ гунэс ящыхъуащ. Концерт нэужьым IутIыж фIэхъусрэ фIыщIэкIэ сабийхэм, абыхэм я унафэщIхэмрэ адэ-анэхэмрэ захуигъэзащ члисэм и унафэщIым. Дэтхэнэ зы сабийми IутIыж саугъэт иратащ. Псыхуабэ благочинием и IуэхущIапIэ щхьэхуэм Псыхуабэ и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм ехъуэхъуащ Христос и IутIыж нэхумкIэ икIи къалэм и Михайловскэ члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэм къабгъэдэкI тыгъэхэр яритыжащ. Старопавловскэ станицэм и Никольскэ члисэм и унафэщI щоджэн Вологин Александр Крупско-Ульяновскэ къуажэм дэсхэм яхуихьащ фIыгъуэ къызыпыкI мафIэр. Тхьэм и Анэм и «Неупиваемая чаша» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ тхьэлъэIупIэ пэшым щоджэныр щытепсэлъыхьащ «ГъащIэм и щIэдзапIэ» Iуэхум зэрыпащэм, дунейм къытемыхьа сабийр мыгъэкIуэдыжыным теухуа законым. Крупско-Ульяновскэ щIыпIэм щыпсэухэм я унэм здахьащ дунейм къытемыхьа сабийр гъэкIуэдыжыныр зэрыгуэныхьым теухуа брошюрэхэр. Абыхэм нэхъапэIуэкIэ Iэ щIадзауэ щытащ дунейм къытемыхьа сабийр гъэкIуэдыжыным Iэмал зимыIэ медицинэ страхованэм къыхэгъэкIыжыным теухуауэ къыхалъхьа Iуэхум. Комсомолец къуажэм Аущ Радонижский Сергий и цIэр зезыхьэ и члисэм и унафэщI щоджэн Лукьянченкэ Георгий Кировскэ районым цIыхухэм социальнэ Iуэхутхьэбзэхэр щыхуащIэ и центрым и лэжьакIуэ Аванесян Маринэ и гъусэу ныкъуэдыкъуэхэм Христос и IутIыж нэхумкIэ ехъуэхъуащ. ЕкIуэлIапIэм кIуэхэмрэ социальнэ Iуэхутхьэбзэхэр щыхуащIэ и центрымрэ къабгъэдэкIыу хьэщIэхэм гъэнэхуа куличхэр, джэдыкIэхэр, IэфIыкIэхэр ягуэшащ. Къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм IутIыж концерт щекIуэкIащ, щIыпIэм и сомодеятельнэ артистхэм къабгъэдэкIыу. Къызэхуэсахэм я пащхьэм къыщыпсэлъащ члисэм и унафэщIыр. Ар къытеувыIащ IутIыжыр чристэнхэм щIагъэлъапIэм и мыхьэнэм икIи упщIэхэм жэуап иритащ. Новоблагодарнэ къуажэм Тхьэм и Анэм и Покров члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Углов Сергий, екIуэлIапIэм кIуэхэм я гъусэу, махуэшхуэ тхьэлъэIу нэужьым, сабий гъэсапIэ №9-м кIуащ. Христос и IутIыжым теухуа лэжьыгъэхэр IуэхущIапIэм и гъэсэнхэм хьэщIэхэм ирагъэлъэгъуащ. Къуажэм и курыт еджапIэ №5-м и гъэсэнхэмрэ сабий сад №9-м екIуалIэ цIыкIухэмрэ зыкъагъэлъэгъуащ махуэшхуэм и щIыхькIэ. НыбжьыщIэхэр IутIыж гуфIэгъуэмкIэ я адэ- анэхэм, я ныбжьэгъухэм, екIуэлIапIэм кIуэхэм ядэгуэшащ. Къызэхуэсахэм захуигъэзащ члисэм и унафэщIым, ныбжьыщIэхэмрэ абыхэм я егъэджкIуэхэмрэ фIыщIэ яхуищIу, IутIыж гуфIэгъуэ щымыщIэну ехъуэхъуу, гукъыдэж яIэну, Тхьэр къадэIэпыкъуну гуапагъэ щащIэкIэ. Иноземцевэ къуажэм и Успения члисэм и унафэщI щоджэн Пытайло Иоанн школ-интернат №1-м щыIащ. Гъэсэнхэр, я гъэсакIуэхэм я гъусэу урыс цIыхубэ творчествэм, чристэн хабзэхэм зэрыдахьэхыр къагъэлъэгъуащ «IутIыж къут» театр теплъэгъуэр утыку кърахьэри, урыс цIыхубэ таурыхъым къытращIыкIар. Махуэшхуэр щIэщыгъуэу екIуэкIащ. ХьэщIэхэм саугъэтхэр иратащ, цIыкIухэм ягъэхьэзырыжауэ.  Кисловодск къалэм и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и клирик, щоджэн нэхъыжь Чеканов Димитрийрэ щоджэн Поддубный Михаилрэ къалэм и школхэм щыIащ, класс сыхьэтхэм хыхьэу икIи IутIыж махуэшхуэм теухуа зэпсэлъэныгъэхэр ирагъэкIуэкIащ. Дмитрий курыт еджапIэ №10-м, Михаил лицей №4-м щыIащ. Щоджэнхэр еджакIуэхэм ехъуэхъуащ Христос и махуэмкIэ, абы и мыхьэнэм тепсэлъыхьащ икIи упщIэхэм жэуап иратащ. Лицей №4-м щIэсхэр фильм ирагъэплъащ махуэшхуэм теухуауэ. Новоивановскэ къуажэм (КъБР) апостол Богослов Иоанн и цIэр зезыхьэ и члисэм екIуалIэхэр IутIыж гуфIэгъуэм ирихьэлIэу Республикэ психоневрологие диспансерым щыIащ. Члисэм и унафэщI щоджэн Бондарь Виталий притчым и гъусэу IутIыж уэрэдхэр жаIащ, махуэшхуэмкIэ ехъуэхъури шхыныгъуэхэр сымаджэщым зи узыншагъэр щезыгъэфIакIуэхэм хуагуэшащ. Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр къалэм и социальнэ IуэхущIапIэхэм – Нэфхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэмрэ жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ я интернатымрэ – щыIащ икIи абы щыIэхэм ехъуэхъуащ IутIыжымкIэ. А махуэм гупыж зыщIа дэтхэнэми я гуэныхьхэр яIуэтэжащ икIи Христос и щэхухэм зыхагъэгъуэзащ, иужькIэ IутIыж шхыныгъуэхэр ягуэшащ, члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэм къашар. Школ №26-м а махуэм и IутIыж зэхыхьэм щыIащ Змейкэ къуажэм и Иверскэ члисэм и унафэщI щоджэн Мельников Михаил. Концертым сабийхэр урыс усакIуэхэм IутIыжым траухуа усэхэм къыщеджащ, IутIыж уэрэдхэр жаIащ, къэфащ, «Ложкари» ансамблым зыкъигъэлъэгъуащ. Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилактрэ члисэм и унафэщIымрэ я гъусэу ирагъэкIуэкIа зэIущIэхэр еджакIуэхэм ягъэлъэгъуащ, Иисус Христос зыхэт фильмхэм щыщ пычыгъуэ, «IутIыж джэдыкIэхэр» IэпщIэлъапщIэхэм я «IутIыж-2017» гъэлъэгъуэныгъэм хыхьэу. Железноводск къалэм и Покров члисэм и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэр щоджэнхэмрэ члисэм екIуалIэхэмрэ Христос и махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ. Члисэм и унафэщIым еджакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ. Махуэшхуэ концерт нэужьым Iэнэ ягъэуващ, сабийхэм саугъэтхэр хуащIащ. ЕссэнтIыгу къалэм и Никольскэ члисэм и тхьэмахуэ школым и еджакIуэхэм «Христос Воскресе» махуэшхуэ концертыр адэ-анэхэмрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ я гъусэу къагъэлъэгъуащ. Члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Агеев Павел ныбжьыщIэхэмрэ еджакIуэхэмрэ фIыщIэ яхуищIащ концертым папщIэ икIи сабийхэм саугъэтхэр яритащ. Иноземцевэ къуажэм щекIуэкIащ чристэн щэнхабзэмкIэ «IутIыж гуфIэгъуэ» фестивалыр. Абы и къызэгъэпэщакIуэхэм Иноземцевэрэ Железноводскрэ я гуп нэхъыфIхэр зэхуашэс. Пединститутым и утыкум, IутIыж махуэшхуэр щрагъэкIуэкI. Иоанно-Предтеченскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Великородный Павел хьэщIэхэм ехъуэхъуащ IутIыж гуфIэгъуэ яIэну, Тхьэр къадэIэпыкъуну икIи къыхигъэщащ Хэкум хуаIэ лъагъуныгъэм фестивалым и къызэгъэпэщак1уэхэм хэлъхьэныгъэ зэрыхуащIар, цIыхубэр зэрызэкъуигъэувар. Кардоникскэ станицэм (КъШР) и Покров члисэм и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Восторгов Иоанн и фэеплъу екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ адэ-анэхэмрэ IутIыж концерт ирагъэплъащ. ЕджакIуэхэр усэ къеджащ, уэрэд жаIащ, теплъэгъуэхэр утыку кърахьащ. Абы хэта псоми саугъэтхэр иратащ ЕссэнтIыгу къалэм и курыт еджапIэ №4-м и администрацэм иригъэблагъэри, Троицкэ члисэм и унафэщI щоджэн Букарев Андрей IутIыжым теухуа зэпсэлъэныгъэ иригъэкIуэкIащ. Щоджэныр школым и унафэщIым, еджакIуэхэмрэ я егъэджакIуэхэмрэ махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ, тхыдэм, члисэ хабзэхэм къытеувыIащ, еджакIуэхэм я упщIэхэм жэуап иритащ. ИужькIэ махуэшхуэ усэхэм къеджащ, уэрэдхэр жаIащ. IутIыж саугъэту Андрей еджакIуэхэм яритащ Тхьэ зэрелъэIу тхылъхэр. Черкесск и Свято- Сергиевскэ гимназием IутIыж зэхыхьэ щекIуэкIащ. Гимназием и гъэсэнхэм хьэщIэхэм папщIэ концерт ятащ. Махуэшхуэр щиухым адэ-анэхэмрэ сабийхэмрэ захуигъэзащ ЕгъэджэныгъэмкIэ центр №11-м и унафэщI Ляшовэ Еленэрэ гимназием и унафэщI щоджэн нэхъыжь Кузнецов Сергийрэ. Щоджэным, хабзэ зэрыхъуауэ, еджакIуэхэм джэдыкIэхэр яхуигуэшащ, зэрыджэгу хьэпшыпхэр щIыгъуу.

2017 гъэм накъыгъэм и 8-м, Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым и Георгиевскэ члисэм, къулъшырыфым и щоджэнархимандрит, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт тхьэлъэIу литургие иригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур дригъэкIуэкIащ щоджэн Кокарев Сергий. Литургие уэрэдхэр жиIащ хорым. ТхьэлъэIум хэтащ Кавказым и Минводы и къалэхэмрэ къуажэхэмрэ щыщхэр. Литургие нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэм къызэхуэсахэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ, апостол Марк и гъащIэр, и лэжьыгъэхэр ягу къигъэкIыжу.

2017 гъэм накъыгъэм и 9-м Новоблагодарнэ къуажэм щыпсэухэр ТекIуэныгъэм и фэеплъым деж щызэхуэсащ, Хэку зауэшхуэр зэриухрэ илъэс 72-рэ зэррыикъум и щIыхькIэ. ПэкIум хэтащ къэзакъхэм я лIыкIуэхэр, ветеранхэр, еджакIуэхэр, сабий гъэсапIэхэм кIуэхэр. ГуфIэгъуэ зэхыхьэм и пэ къихуэу, Покров члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Углов Сергий хэкIуэдахэм папщIэ тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ икIи къызэхуэсахэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Къызэхуэсахэм ТекIуэныгъэм и фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ. Къэзакъхэм махуэшхуэ Iэнэ ягъэуващ. Абыхэм къуажэдэсхэр ягъэхьэщIащ.

2017 гъэм накъыгъэм и 9-м къэзакъхэм, еджакIуэхэм, Суворовскэ станицэдэсхэм я зекIуэ екIуэкIащ, ут нэхъыщхьэм къыщыщIэдзауэ Дзэ щIыхьым и фэеплъым нэс кIуащ, ТекIуэныгъэ Иным и щIыхькIэ махуэшхуэ пэкIур щекIуэкIам. Махуэшхуэр къызэIуихащ Верэ, Надеждэ, абыхэм я анэ Софие и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Иванилов Роман. ИужькIэ станицэм щыщу хэкIуэда къэзакъхэм папщIэ тхьэлъэIу ирагъэкIуэкIащ. Къызэхуэсахэм я пащхьэм къыщыпсэлъащ станицэм и администрацэм и Iэтащхьэр, ветеранхэр, къэзакъ атаман, нэгъуэщI пщIэ зиIэ цIыхухэр. А махуэм ветеранхэм псалъэ гуапэ куэд къыхужаIащ зэрахьа лIыгъэм папщIэ. Школым и гъэсэнхэр усэ къеджащ, зауэ уэрэдхэр жаIащ. Махуэшхуэм пащащ къэзакъ хорым хэтхэм.

2017 гъэм накъыгъэм и 9-м, ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэм, Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэм, щоджэнхэм Черкесск къалэм и къуэшыкхъэм тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ, Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм папщIэ. Щоджэн нэхъыжь Кузнецов Сергий 2-нэ гвардие шабзауэ дивизэм щыщу хэкIуэдахэр ягу къагъэкIыжащ, къалэр нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къаIэщIэзыхыжа, хэкIуэда партизанхэр, ТекIуэныгъэм и фэеплъым деж щыщIалъхьэжахэр. ЛIыхъужьхэр зэи тщыгъупщэнукъым!

2017 гъэм накъыгъэм и 9-м Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием и гъэсэнхэр, я адэ-анэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ я гъусэу, «Уахътыншэ полк» урысейпсо Iуэхум хэтащ. Гимназием и гъэсэнхэм я адэшхуэхэм я сурэтхэр яIыгът, абыхэм зэрахьа лIыгъэм иригушхуэу, фIыщIэ хуащIу.

2017 гъэм накъыгъэм и 8-м Исправнэ станицэм (КъШР) гуфIэгъуэ зэхыхьэ щрагъэкIуэкIащ, Хэку зауэшхуэ зэманым хэкIуэда лIыхъужьхэм ятеухуауэ. ХэкIуэдахэм я фэеплъу сабийхэми балигъхэми шэху уэздыгъэхэр пагъэнащ. Станицэм и Михаилоархангельскэ члисэм и щоджэн Якушев Александр зауэлIхэм папщIэ тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ.

2017 гъэм накъыгъэм и 8-м Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэр щыIащ Къэрэшей-Шэрджэс республикэм и щIыналъэ лъапIэхэм. ФIэщхъуныгъэ зиIэхэм я гъусащ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр. ЗекIуэр тхьэлъэIукIэ ирагъэжьащ. ЩIыналъэ лъапIэхэм кIуэуэ гъуэгу здытетым, щоджэныр фIэщхъуныгъэ зиIэхэм яхутепсэлъыхьащ жылэхэр къызэзыгъэпэщахэм, абыхэм я псэукIэм, абы щаухуа чристэн члисэхэм. ЩIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр япэу Тхьэ щелъэIуар Архыз Ищхъэрэм щыIэ КъегъэлакIуэ Христос и IэрыщI теплъэрщ. ФIэщхъуныгъэ зиIэхэр X лIэщIыгъуэм и члисэхэм щыIащ: Ильинскэ, Свято-Троицкэ, Георгиевскэ. Дэтхэнэ члисэми щIыналъэ лъапIэм кIуэхэр тхьэ щелъэIуащ, Ильинскэ члисэм – тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ. ИужькIэ махуэшхуэ Iэнэ ягъэуври зэдэшхащ. ЕкIуэлIапIэм щызэхуахьэса ерыскъыпхъэхэр къулъшырыфым хуашащ щIыналъэ лъапIэм кIуахэм. КъыщыкIуэжым, абыхэм зыщаплъыхьащ Хэку зауэшхуэм Хэкум и хъумакIуэу зыкъыщызыгъэлъэгъуа лIыхъужьхэм я музей Орджоникидзэ къуажэм дэтым. Красногорскэ станицэм и псыкъуийм деж зекIуэр щызэхуащIыжащ. Тхьэмахуэ школым екIуалIэ балигъхэм папщIэ щIыналъэ лъапIэм япэу зыщрагъэплъыхьащ.

2017 гъэм накъыгъэм и 9-м Ищхъэрэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и члисэхэм фIыщIэ тхьэлъэIухэр щрагъэкIуэкIащ, Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщахьам теухуауэ. Черкесск и Покров члисэм благочиннэ, члисэм и унафэщIу щыта, Хэку зауэшхуэм и ветеран щоджэн нэхъыжь Афонин Василий и кхъащхьэм деж тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ. ИужькIэ Черкесск зэгъусэ тхьэлъэIу къыщызэрагъэпэщащ, Хэку зауэшхуэ зэманым къалэм и сымаджэщхэм щылIахэм папщIэ. Къуэшыкхъэм Хэкум и хъумакIуэхэм папщIэ тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ. Абы цIыхуи 100-м щIигъу хэтащ. ТхьэлъэIумрэ зэгъусэ тхьэлъэIумрэ жыджэру хэтащ Баталпашинскэ къалэм и къэзакъ зэгухьэныгъэм и къэзакъхэм атаман Брянцев Владимир я пашэу. Зэгъусэ тхьэлъэIум хэтахэр зэдэшхащ. Абы дэтхэнэри щытепсэлъыхьащ Хэкум и хъумакIуэу зыкъэзыгъэлъэгъуа и Iыхьлым.

2017 гъэм накъыгъэм и 7-м Псыхуабэ епархием и богословско-катехизатор курсхэу Минераловодскэ къудамэр илъэсищым щызэхуащIыж ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэмкIэ экзаменкIэ. Экзамен комиссэм хэтщ епархием и курсхэм я унафэщI щоджэн нэхъыжь Симанович Олег, Минераловодскэ къудамэм и егъэджакIуэ щоджэн Тарнакин Максим сымэ илъэсищым къриубыдэу зрагъэгъуэта щIэныгъэр къапщытащ. Экзамен зыта еджакIуэ пщыкIузым къратыжынущ епархием и богословскэ-катехизатор курсхэр къызэраухам щыхьэт техъуэ тхылъхэр.