Адыгэбзэ

Адыгэбзэ (5180)

2017 гъэм гъатхэпэм и 10-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым Литургие щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ къулъшырыфым къулыкъу щызыщIэхэм. Къардэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ щоджэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. ТхьэлъэIу нэужьым Пастыр нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм захуигъэзащ узэщIыныгъэкIэ икIи щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэм епсэлъылIащ.

2017 гъэм гъатхэпэм и 9-м Псыхуабэ епархием и унэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм къыщыдэкI газетхэм я «Чристэн Пятигорья» редколлегием и зэIущIэр. Зэхыхьэм хэтащ епархием и Административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенко Илия, хъыбарегъащIэ-издательскэ комитетым и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Самохин Михаил, округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис, Псыхуабэ Тхьэм и Анэм и Смоленскэ тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ и члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Симанович Олег, газетым и редактор Христосовэ Еленэ. КъыдагъэкIа номерхэм тепсэлъыхьащ. Апхуэдэу адэкIи газетхэр зэрырагъэфIэкIуэнум къытеувыIащ. ЕкIуэлIапIэхэм я хъыбарегъащIэхэм я бжыгъэм хагъэхъуэну къыхалъхьащ, щоджэным и упщIэхэм я жэуапхэр къыхагъэхьэну я мурадщ, Псыхуабэ и чристэн екIуэлIапIэхэм и газетхэм я теплъэм теухуахэми тепсэлъыхьащ. А махуэм и пщыхьэщхьэм щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам Литургие щригъэкIуэкIащ. НэщI Иным ирихьэлIэу ирагъэкIуэкIа япэ литургиещ ар. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. Литургие уэрэдхэр жиIащ щоджэн нэхъыщхьэм и хор Кубэ Аннэ зэригъакIуэм. Литургие нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Къызэхуэсахэр шейрэ дэлэнрэкIэ ягъэхьэщIащ. Щоджэн нэхъыщхьэр екIуэлIапIэм кIуэхэм епсэлъылIащ, пщыхьэщхьэ Литургием тепсэлъыхьащ, упщIэхэм жэуап иритащ.

2017 гъэм гъатхэпэм и 9-м Синод ЛъапIэм и Патриаршэ, Синодальнэ резиденцэм и зэIущIапIэ пэш Москва и Даниловскэ къулъшырыфым щыIэм, Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл Урыс Чристэн Члисэм и Синод лъапIэм и зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. ЗэIущIэм хыхьэу едэIуащ Верейск и щихънагъ нэхъыщхьэ, Урыс Чристэн Члисэм и Егъэджэныгъэ комитетым и унафэщI Евгений 2016 гъэм и дыгъэгъазэм Урыс Чристэн Члисэм и дин егъэджэныгъэ IуэхущIапIэ нэхъыщхьэхэм я щытыкIэм теухуа и рапортым. Урыс Чристэн Члисэм и Синод ЛъапIэм хэтхэм къыхагъэщащ Ставрополь духовнэ семинарием и унафэщIым и зэфIэкIым егъэджэныгъэ Iуэхухэр хэпщIыкIыу зэрыригъэфIэкIуар. Фигу къэдгъэкIыжынщи, духовнэ семинариер нэгъабэ къапщытащ. Духовнэ школым и лэжьыгъэр къалъытащ. Ставрополь епархием и Епархие зэIущIэм и тхылъым къызэрыщыхьамкIэ, семинарием 13-нэ увыпIэм итщ иджыпсту Ставрополь семинарием Псыхуабэ епархием щыщ студент 29-рэ щоджэ. Абы щыщу 9-р 2016 гъэм щIэтIысхьащ.

Иджыблагъэ Ставрополь крайм и Кировскэ районым ГИБДД-м и къудамэм и лэжьакIуэхэмрэ Новопавловскэ округым и щоджэнхэмрэ гъуэгум къыщыхъу насыпыншагъэ къыщымыхъун папщIэ Тхьэ елъэIуащ. Щоджэнхэр Тхьэ елъэIуащ гъуэгу тетхэм папщIэ икIи нэхъ гъуэгу шынагъуэхэм псы лъапIэм щыщ лъагъэIэсащ. ТхьэлъэIухэр Новопавловскэ къалэм, Дзэлыкъуэ, Марьинскэ, Старопавловскэ станицэхэм, Орловкэ, Комсомолец къуажэхэм щекIуэкIащ.

Иджыблагъэ Марьинскэ станицэм Тхьэм и Уэхьий Михаил и цIэр зезыхьэ и члисэм и унафэщI щоджэн Гордин Александр щIалэгъуалэм яIущIащ. Зэхыхьэр къэзакъ зэгухьэныгъэм и спортзалым щекIуэкIащ. Щоджэныр тепсэлъыхьащ НэщI Иныр щIаIыгъын хуейм, махуэ плIыщI лъапIэм и канонхэм узэрытетынум. Чристэнхэр Тхьэм и унафэм зэрытетым къытеувыIащ. Апхуэдэу нэщIым я гъащIэм щиIыгъ увыпIэми тепсэлъыхьащ. Щоджэным спортсмен ныбжьыщIэхэм я упщIэхэм жэуап иритащ.

2017 гъэм гъатхэпэм и 7-м Черкесск къалэм Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ и члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн Гурин Александр жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ я унэ-интернатым щыIащ. Щоджэныр интернатым щыпсэухэм яхутепсэлъыхьащ чристэн тхылъым и махуэм, Инджылым и мыхьэнэр, Псалтырхэр, литературэхэр ягу къигъэкIыжащ икIи зи зэран къекIынкIэ хъуну литературэхэм къытеувыIащ. А махуэм къызэхуэсахэм иратащ епархием и «Благословенный Кавказ» журналым и зи чэзу мазае къыдэкIыгъуэр. Апхуэдэу щоджэныр Зэхуэсым и Щэхухэм яхутепсэлъыхьащ икIи митрополит Илларион Алфеев теухуа «Человек перед богом» документальнэ фильмыр ягу къигъэкIыжащ. Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам къыбгъэдэкIыу интернатым тыгъэ хуащIащ IуэхущIапIэм и администрацэм мыгувэу яхухихыну тхьэлъэIу пэшым къыщагъэсэбэпыну тхьэнапэхэмрэ тхьэ зэрелъэIуну шэху уэздыгъэхэмрэ.

ЕссэнтIыгу къалэм и курыт еджапIэ №5-м и къэзакъ классым и гъэсэн 32-м кадет тхьэрыIуэ ящIащ. Иужьрей илъэс 12-м къриубыдэу школым кадет классхэр щыIэщ, дзэ Iуэхум, щэнхабзэм, гъуазджэм теухуа щIэныгъэ гуэдзэнхэр абыхэм щрагъэгъуэт, физкультурэми зыщыхуагъасэ. ЗэIущIэм хэтащ Пантелеимоновскэ члисэм и унафэщI щоджэн Журавлев Михаил. Махуэшхуэм и хьэщIэ лъапIэ хъуащ ЕссэнтIыгу къалэм и Думэм и унафэщI Задков Андрей, къалэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэ Герасимов Евгений, ЕссэнтIыгу къалэм и ТВКО къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Борисенкэ Виктор, нэхъыжьхэмрэ ветеранхэмрэ я советым и унафэщI Коренюгин Валентин. ЕссэнтIыгу къалэм и къэзакъ зэгухьэныгъэм и нэхъыжь Жуков Сергейрэ сотник Бондарев Алексейрэ къэзакъхэм ныбжьыщIэхэм я тхьэрыIуэр къащтащ, школым и унафэщI Гусев Владимир и унафэкIэ, абыхэм кадет къулыкъур хуагъэфэщащ. ГуфIэгъуэ зэхыхьэр махуэшхуэ концерткIэ зэхуащIыжащ.

2016 гъэм гъатхэпэм и 8-м, Московская Матронэ и къарум щыщ Iыхьэхэр къыщылъысам, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Георгиевскэ цIыхубз къулъшырыфым Литургие щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ: епархием и административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений, къулъшырыфым и щоджэнхэр. Щихънагъ нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм захуигъэзащ узэщIыныгъэкIэ. Зэгъусэ тхьэлъэIум папщIэ фIыщIэ яхуищIу Пастыр нэхъыщхьэм зыхуагъэзащ къулъшырыфым и унафэщI игумение Варварэ (Шурыгинэ). Литургие нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм Матронэ и теплъэр тыгъэ яхуищIащ. Епархием и хъыбарегъащIэ- издательскэ къудамэм и япэ унафэщI Бронский Евгений дунейм щехыжа а махуэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт абы и кхъащхьэ Хорошевскэ кхъэм щыIэм тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ. ТхьэлъэIум хэтащ абы и благъэхэр, Iыхьлыхэр, ныбжьэгъухэр, лэжьэгъухэр. Къызэхуэсахэм защыхуигъазэм, Пастыр нэхъыщхьэм къыхигъэщащ Евгений и гъащIэр члисэм зэрытриухуар. Щихънагъ нэхъыщхьэм ахэр къыхуриджащ Евгений папщIэ тхьэлъэIум иджыри пащэну. Епархием и унэм Iэнэ щагъэуващ тхьэлъIэу нэужьым.

2017 гъэм гъатхэпэм и 9-м Урыс Чристэн Члисэм и зэIущIэм щоджэн нэхъыжь, Москварэ Урысей псомрэ я Патриархым и деж щылажьэ Члисэ-жылагъуэ советым и унафэщI Агейкин Александр урыс члисэ уэрэдхэр жыIэным зегъэужьыным, советым хэтхэмрэ абы и щытыкIэмрэ (журнал №18) я рапортым щедэIуащ. Синод зэIущIэм хэтхэм къыхалъхьащ Москварэ Урысей псомрэ я Патриархым и Члисэ-жылагъуэ советым урыс члисэ уэрэдхэр жыIэнымкIэ хэтынухэр къагъэлъэгъуэну. Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и жыIэкIэ, абы хагъэхьащ щоджэн нэхъыжь Кузнецов Сергий, Псыхуабэ епархием и регент курсхэм я унафэщIыр. Щоджэн нэхъыжь Кузнецов Сергий 1992 гъэм Налшык и музыкэ училищэр «хоровое дирижирование» къудамэмкIэ къыщиухащ, ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым академическэ вокалым щыхуеджащ. 1994 гъэм къыщыщIэдзауэ, илъэсипщIым къриубыдэу, Члисэм къулыкъу щищIащ къардэн, къардэн нэхъыжь къулыкъухэм пэрыту. Пресвитор къулыкъур Налшыкрэ Черкесскрэ я екIуэлIапIэхэм щегъэзащIэ. Сергий епархием и регент курсхэм 2011 гъэм къызэрызэрагъэпэщрэ щолажьэ. Курсым и лэжьыгъэхэр зэрырагъажьэрэ тхуэ къыщIигъэкIащ IэщIагъэлIхэр. Абыхэм я бжыгъэр 73-рэ мэхъу. Къэзыухахэм я нэхъыбэр регенту, псаломщикыу, уэрэд жаIэу Псыхуабэ епархием щыIэщ. Ставрополь крайм и музыкэ колледж Сафоновым и цIэр зезыхьэм курсхэр щыIэщ факультативу. Псыхуабэ епархием гулъытэ щыхуащI члисэ уэрэдхэр пэжу жыIэным.

Пятница, 10 Март 2017 15:50

МыкIуэдыжыну фэеплъ!

Автор

Псыхуабэ, Черкесск епархием хъыбар къывегъащIэ, 2017 гъэм мазаем и 10-м, и ныбжьыр илъэс 80-м иту, Минераловодскэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ, Минводы къалэм и Покров члисэм и унафэщI, щоджэн нэхъыжь Агеев Илия. Илия 1937 гъэм фокIадэм и 28-м Ставрополь крайм и Покров районым и Благодатнэ къуажэм къыщалъхуащ. Абы 1960 гъэм къиухащ Ставрополь и духовнэ семинариер. 1959 гъэм къардэн къулыкъур, 1960 гъэм митрополит Антоний (Романовскэм) пресвитор къулыкъур хуигъэфэщащ. 1979 гъэм Никольскэ члисэмрэ Минводы къалэм и Покров члисэ зэхуэхьэсамрэ я унафэщIу щытащ. Минераловодскэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ къулыкъур игъэзэщIащ. И къулыкъур ирихьэкIыху Илия къызэригъэпэщащ Покров члисэ зэхуэхьэсам и ухуэныгъэр, епархием и нэгъуэщI члисэхэри хыхьэу. Митрофорнэ щоджэн нэхъыжь Агеев Илия богослужебно-иерархие дамыгъэ псори хуагъэфэщащ, Аущ Московский Даниил и цIэр зезыхьэ Урыс Чристэн Члисэм и орденым и ещанэ нагъыщэр, апостол пэлъытэ джыназ Владимир и цIэр зезыхьэ орденым и ещанэ нагъыщэр. Дунейм ехыжам и благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ яхуэгузэващ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт икIи къыхигъэщащ Члисэм и уставхэр ихъумэу, щоджэнхэм пщIэ яхуищIу зэрыщытар. ИкIи абы псори къыхуриджащ Илия папщIэ Тхьэ елъэIуну, щоджэн нэхъыжьыр ягу къагъэкIыжыну. Митрофорнэ щоджэн нэхъыжь Илия тхьэмахуэ махуэм, гъатхэпэм и 12-м щIалъхьэнущ. ТхьэлъэIу литургиемрэ ар зэрыщIалъхьэну къулыкъумрэ щрагъэкIуэкIынущ Минводы къалэм и Покров члисэм. Ар иригъэкIуэкIынущ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт. ТхьэлъэIур ирагъэжьэнущ пщэдджыжьым сыхьэтийм.