Адыгэбзэ

Адыгэбзэ (5393)

Воскресенье, 08 Декабрь 2013 15:01

Хъуромэ нэщI махуэхэм и хабзэм тету

Автор

Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я дин IуэхущIапIэм и Iэтащхьэ Феофилактрэ Успенскэ Второ-Афонскэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым и щоджэнархимандритымрэ я арэзыныгъэкIэ, Георгиевскэ члисэм Аллилуе тхьэлъэIухэр щокIуэкI.

А махуэхэм фIыщIэ зыпылъ тхьэлъэIур ирагъэкIуэкIыркъым, нэщI иным и хабзэм тету клирос уэрэдыр жаIэ, Аущ ЛъапIэ Сирин Ефрем тхьэ зэрелъэIуу щыта, члисэ екIуэлIапIэхэм  махуэ ЛъапIэмрэ КъегъэлакIуэм и махуэмрэ я махуэ плIыщIым ирихьэлIэу жаIэ «Господи и Владыко живота моего…» псалъэхэр къапсэлъурэ я щхьэр Тхьэм хуагъэлъахъшэ.

Хъуромэ нэщI махуэхэм – щэкIуэгъуэм и 28-м; дыгъэгъазэм и 2, 9, 12, 16, 20, 24, 27, 31-хэм, 2014 гъэм щIышылэм и I-м Георгиевскэ члисэм и Бештаурскэ екIуэлIапIэм Аллилуе тхьэлъэIухэр щрагъэкIуэкIынущ.

2013 гъэм щэкIуэгъуэ-дыгъэгъазэ мазэхэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я дин IуэхущIапIэм члисэ псапащIэмрэ социальнэ Iуэхутхьэбзэ щIэнымкIэ иIэ къудамэм Семашко А. и цIэр зезыхьэ  "Мосхимфармпрепараты" ОАО-р и дэIэпыкъуэгъуу щIыпIэм и медицинэ, социальнэ IуэхущIапIэхэм хущхъуэхэмкIэ яхуэупсащ.

Хущхъуэхэр лэжьыгъэм и ветеранхэм я «Бештау» (Иноземцево) интернатымрэ Предгорнэ районым (Бекешевскэ, Боргустанскэ, Суворовскэ станицэхэмрэ Винсады къуажэмрэ) жьы хъуахэм я унэу щыIэхэмрэ. КъищынэмыщIауэ, ЕссэнтIыгу и сабий поликлиникэм, Кировск и район сымаджэщ нэхъыщхьэм, Боргустанскэ станицэмрэ Санамер къуажэмрэ я амбулаторэхэм, Кисловодск и Свято-Никольскэ псапащIэ сымаджэщым дэIэпыкъуащ.

Воскресенье, 08 Декабрь 2013 14:58

Усть-Джегутэ члисэщIэ щаухуэ

Автор

Аущ ЛъапIэхэу джыназ Пётррэ Февронийрэ я цIэр зезыхьэ члисэр Усть-Джегуты къалэм (Къэрэшей-Шэрджэс Республикэ) и Московскэ хьэблэм щаухуэ.

Районым щыпсэухэм я мылъкукIэ ухуэныгъэм и хъуреягъыр къахухьащ. Члисэм и лъабжьэр ягъэжащ.

Ухуэныгъэм нэхъыбэу зэфIэзыгъэкIыр «Моспромстрой» ЗАО-мрэ «Фирма Южный» ООО-мрэщ. IуэхущIапIэм и унафэщI Мартыненко А. члисэм кIэлъыплъыну иубзыхуащ.

Усть-Джегуты иджы дунейр уэфI щыхъунум поплъэ, члисэщIэр ягъэнэхун папщIэ.

Воскресенье, 08 Декабрь 2013 14:56

Сабийхэр дэзыхьэх Iуэхугъуэхэм кIэ иIэкъым

Автор

2013 гъэм Черкесск и республикэ Драмтеатрым щекIуэкIащ зи узыншагъэм къимыхь сабийхэм папщIэ къызэрагъэпэща «Мир увлечений без ограничений» зыфIаща фестивалыр. Фестивалым и къалэн нэхъыщхьэр зи узыншагъэм сэкъат иIэ сабийхэм я творчествэ зэфIэкIыр къызэкъуахынымкIэ, абы зегъэужьынымкIэ ядэIэпыкъунырщ.

Япэ апхуэдэ фестивалыр Черкесск къалэм и Iэтащхьэм нэгъабэ иригъэкIуэкIащ, ыкъуэдыкъуэхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу. А зэххыьэм къалащхьэм щыпсэу ныбжьыщIэ 70 хэтащ. Мыгъэрей зэIущIэм Черкесск къалэм дэсхэм я мызакъуэу, республикэ псом щыпсэу сабий ныкъуэдыкъуэхэри ирагъэблэгъащ. Фестивалым зи узыншагъэм къимыхь, илъэси 3-17 зи ныбжь сабии I55-рэ  хэтащ.

Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я дин Iэтащхьэ Феофилакт къыбгъэдэкI псалъэ гуапэхэр ныбжьыщIэхэм яжриIэжащ Къэрэшей-Шэрджэс Ищхъэрэ округым и екIуэлIапIэм и щоджэн нэхъыжь Самохин Михаил. Щоджэныр зэхуэсахэм махуэшхуэхэм и мызакъуэу дапщэщи хуабагъэ, лъагъуныгъэ, гулъытэ щымыщIэну ехъуэхъуащ.

Фестивалым хэтхэм лъэныкъуэ куэдкIэ яIэ зэфIэкIхэр зэхуэсахэм я пащхьэ щагъэлъэгъуащ: "Хореография", "Музыкально-инструментальное искусство", "Вокал", "Художественное слово", "Изобразительное искусство" и "Декоративно-прикладное творчество", "Виртуальная презентация".

Зэхуэсахэр артист ныбжьыщIэхэм гуапэу яIущIащ – Черкесск къалэм и сабий гъэсапIэ №II, №34-хэм екIуалIэ цIыкIухэм. Саугъэт лъапIэ иратам хуэдэу ныбжьыщIэхэр щыгуфIыкIащ саксофонист Попов Алексий (Черкесск), уэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэхэу ТлIымахуэ Юлэ (Али-Бердыкъуэ), Бисиловэ Дианэ (Усть-Джегута), лъэпкъ Iэмэпсымэхэр фIыуэ зыгъэбзэрабзэ Катчиев  Эдуард (Черкесск), къэфакIуэхэу Хутэ ФатIимэ, (Али-Бердыкъуэ) Черкесск щыщхэу Батчаев Исмэхьил, Перепелицынэ Аринэрэ Абыдокъуэ Ангелинэрэ, гитарист Рубанов Кирилл (Зеленчукскэ станицэ), езым зэхилъхьэжа шыпсэхэр дахэу къэзыIуатэ Смакуевэ Дианэ (Черкесск), нэгъуэщIхэри.

Зэхыхьэм хэта ныбжьыщIэхэм псоми саугъэтхэр иратащ, Черкесск къалэм и Iэтащхьэм къыбгъэдэкI фIыщIэ тхылъхэр артист ныбжьыщIэхэм я адэ-анэхэм тыгъэ хуащIащ.

Кубань къэзыкъыдзэм и Баталпашинскэ къудамэм и атаманым и япэ къуэдзэм, Эркен-Шахар къуажэм Аущ ЛъапIэ Саровский Серафим и цIэр зезыхьэу щыIэ члисэм и унафэщIым, щоджэн Корниенко Максим сымэ зэгъусэу лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ Къэрэшей-Шэрджэсым и Ногайскэ муниципальнэ районым и Iэтащхьэм.

ЗэIущIэм нэхъыщхьэу къыщаIэта Iуэхур районым къэзакъ зэгухьэныгъэ къыщызэгъэпэщынырщ.

«Ныбжьэгъугъэм нэхъ зэпыщIэныгъэ быдэ щыIэкъым!» - къэзакъхэм я къыхуеджэныгъэщ, - къыхигъэщащ щоджэн Корниенко М. Къэзакъым зэикI и дин лъапIэм епцIыжынукъым, фIэщхъуныгъэ зимыIэ къэзакъыр – къэзакъкъым! Къэзакъыр Iуэху гуэр и ужь ихьэмэ, хабзэ зэрыхъуауэ, абы фIыгъуэ къыхудэкIуэн папщIэ щоджэным и арэзыныгъэ хилъхьэну елъэIунущ икIи а Iуэху дахэр къехъулIэнымкIэ Тхьэшхуэр езыр къыдэIэпыкъунущ!

Воскресенье, 08 Декабрь 2013 14:49

ЗауэлIхэм я узыншагъэм теухуауэ

Автор

2013 гъэм дыгъэгъазэм и 4-м Черкесск къалэм Никольскэ члисэм щоджэн псом я нэхъыщхьэм и пщIантIэм щекIуэкIа фIыщIэ зыпылъ къулыкъум гъунапкъэхъумэ куэд кърихьэлIащ. ЗауэлIхэр я унагъуэм, ныбжьэгъухэм щIыгъуу къэкIуащ. Абыхэм я махуэшхуэт. Мы махуэшхуэм и тхыдэр 1893 гъэм къыщожьэ, император Александр II-м Урысейм и гъунапкъэхъумэ щхьэхуэ къызэгъэпэщыным теухуа унафэм Iэ щыщIидзам. Аущ псом я ЛъапIэу Тхьэм и анэр члисэм щыщIаша махуэр гъунапкъэхъумэхэм я махуэшхуэу ягъэуващ. А махуэм Урысейм и чристэн члисэхэм щыжаIэ «О здравии воинов, на рубеже стоящих» тхьэлъэIур.

1894 гъэм гъатхэпэм и 30-м къыдэкIа унафэ №18-м итщ: «1894 гъэм гъатхэпэм и 25-м   къэралым и императорым къыхилъхьащ Аущ псом я ЛъапIэу Тхьэм и Анэр члисэм щыщIаша махуэм щэкIуэгъуэм и 21-м ирихьэлIэу гъунапкъэхъумэхэм я махуэшхуэр я корпус щхьэхуэм илъэс къэс щагъэлъэпIэну».

Никольскэ члисэм и гуфIэгъуэ тхьэлъэIум къэралым и хъумакIуэ зауэлIхэм папщIэ тхьэ щелъэIуащ. Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я дин IуэхущIапIэм и Iэтащхьэ Феофилакт къыбгъэдэкIыу щоджэнхэм махуэшхуэм и щIыхькIэ зауэлIхэм дэтхэнэми  Тхьэ напэ, Кавказым и чристэн пашэ, монах псом я нэхъыщхьэ Стефан (Игнатенко) теухуа тхылъхэр тыгъэ хуащIащ. ФIыщIэ зыпылъ къулыкъур зэфIэкIа нэужь, унафэщI-Iэтащхьэм и арэзыныгъэкIэ, гъунапкъэхъумэхэр шей ирагъэфащ, гуфIэгъуэ махуэшхуэм и щIыхькIэ. Щоджэн псом я нэхъыжьым и пщIантIэм щоджэнхэмрэ гъунапкъэхъумэхэмрэ щызэпсэлъащ.

Пятница, 22 Ноябрь 2013 11:29

Щхьэцым хъыджэбзыр егъэдахэ

Автор

2013 гъэм щэкIуэгъуэм и 17-м Псыхуабэ къалэм Тхьэ Анэм и Смоленскэ Тхьэ напэм и цIэкIэ щыIэ чристэн члисэм екIуалIэ бзылъхугъэхэм папщIэ «ФIэщхъуныгъэ. Гугъэ. Лъагъуныгъэ» цIыхубз клубым къызэригъэпэщащ «Чристэн хъыджэбзхэм я щхьэцыр зэраухуэныр» дерсыр.

Дерсыр иригъэкIуэкIащ столицэм и еджапIэ нэхъыщхьэхэм ящыщ зым парикмахер гъуазджэмкIэ и къудамэм щIэс Бреевэ Наталье.

СыхьэтитIым къриубыдэу абы иригъэкIуэкIа дерсым прическэ зэхуэмыдэу пщIы бжыгъэхэр щищIащ. Анэхэмрэ анэшхуэхэмрэ щхьэц ухуэныным хэлъ щэхухэм зыхагъэгъуэзам имызакъуэу IэщIагъэлIым и нэIэм щIэту езыхэми прическэхэр зэращIынум еплъащ.

ЕкIуэлIапIэм кIуа хъыджэбзхэм псоми я щхьэцхэр дахэу хуаухуэнащ, сабий гъэсапIэхэм, курыт школхэм ирикIуэ хъуну.

Дерсыр нэхъыжьхэми нэхъыщIэхэми яхуэщхьэпащ.

Апхуэдэ зэхыхьэхэр щIэх-щIэхыу ирагъэкIуэкIыну мурад ящIащ, бзылъхугъэхэм образ щIэщыгъуэхэр, екIухэр ящIынымкIэ ядэIэпыкъун папщIэ.

2013 гъэм щэк1уэгъуэм и 13-м Псыхуабэрэ Черкесскрэ я епархием Къэрэшей-Шэрджэсым и Ипщэ щ1ыналъэм щи1э ек1уэл1ап1эм къулыкъу ф1ыщ1э щызезыхьэхэм я щоджэн нэхъыщхьэ Субтельный Евгений 1ущ1ащ Зеленчукскэ станицэм и спорт школым и унафэщ1ымрэ егъэджак1уэхэмрэ.

Зэхыхьэм хэтхэр тепсэлъыхьащ 2014 гъэм и зыгъэпсэхугъуэр къызэрызэрагъэпэщынум, зэрагъэк1уэнум, зэдагъэзэщ1эну 1уэхухэм.

Чристэн ек1уэл1ап1эхэм иджы 1эмалыщ1эхэр къыщоунэху, щ1эблэр гъэсэнымрэ егъэджэнымрэ теухуахэри хыхьэу.

Псыхуабэрэ Черкесскрэ я епархием и ек1уэл1ап1эм спорт школхэмрэ секцэхэмрэ къыщызэрагъэпэщ, зэхьэзэхуэхэр щрагъэк1уэк1.

Псыхуабэ и Сабий унэ №32-м и гъэсэнхэр Кавказым и Минеральные Воды къалэм Хэкур ф1ыуэ лъагъунымк1э щы1э клубхэм и кадетхэм я гъусэу хэтащ спорт зэхьэзэхуэхэм. «Святая Русь» щ1алэгъуалэ зэщ1эхъееныгъэм и л1ык1уэхэм ныбжьыщ1эхэм папщ1э ягъэхьэзыращ щэнхабзэ-тхыдэ программэ.

Спорт зэхьэзэхуэхэр зэф1эк1а нэужь, ныбжьыщ1эхэм я 1эхэр зэрагъэубыдащ. Къык1элъык1уэу, джэгуахэщ, шабзэ гъэуэк1эм зыхуагъэсащ. Мотокросс зэпеуэр ныбжьыщ1эхэм гукъинэж ящыхъуащ.

2013 гъэм щэк1уэгъуэм и 12-13-хэм Псыхуабэрэ Черкесскрэ я епископ Феофилакт лэжьыгъэ 1уэхук1э Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Ипщэ щ1ыналъэхэм щы1ащ. Ар 1ущ1ащ щоджэнхэмрэ ек1уэл1ап1эм к1уэхэмрэ. Щоджэн псом я нэхъыщхьэм Марухи къуажэм щы1э Къэзан члисэмрэ Архыз Ищхъэрэм и Александро-Афонскэ къулъшырыфым щы1э Ильинскэ члисэмрэ ф1ыщ1э зыпылъ къулыкъу щригъэк1уэк1ащ.

Зеленчукскэ станицэм маф1эм иса Петропавловск члисэр здэщыта щ1ып1эр зыхуей хуагъэзэжыным ехьэл1а лэжьыгъэхэр зэрызэф1агъэк1ым к1элъыплъащ.

Щэк1уэгъуэм и 21-м махуэ 40 ирокъу щоджэн нэхъыжь Козырь Петр дунейм зэрехыжрэ. Петропавловск члисэм щ1ыхь зи1э и унафэщ1ым и псэр зэгъэн папщ1э абы и кхъащхьэм епископыр Тхьэ щелъэ1уащ.

Щоджэн псом я нэхъыжьыр Маруха къуажэм Тхьэ Анэм и Къэзан Тхьэ напэм и ц1эк1э щы1э члисэм к1уэри Аущ псом я Лъап1эу Тхьэм и Анэм и Иверскэ Тхьэ напэм и образым деж Тхьэ щелъэ1уащ.

А Тхьэ напэм тхыдэ дахэ къыдок1уэк1. Властым члисэхэр щакъутэжым, къуажэм дэт члисэри зэхакъутащ, ауэ а Тхьэ напэр кърагъэлащ. Ар яшауэ щытащ Зеленчукскэ станицэм и Петропавловск члисэм. Иужьк1э Маруха члисэр зэрагъэпэщыжа нэужь абы щ1агъэувэжауэ нобэр къыздэсым щ1этщ.