Адыгэбзэ

Адыгэбзэ (5180)

Къэрэшей-Шэрджэсым и къалащхьэм щекIуэкIащ дзэм теухуа уэрэдхэр щагъэзащIэ «Хэку орденхэр» республикэ фестивалыр, Кавказыр къэзэуным ехьэлIа зэпэщIэтыныгъэр илъэс 70-зэрырикъум и щIыхькIэ.

РИА Къэрэшей-Шэрджэсым и корреспондентым хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, фестивалыр къызэрагъэпэщащ Къэрэшей-Шэрджэс республикэм щIалэгъуалэ IуэхухэмкIэ и Управленэмрэ Черкесск дзэ-Хэку лъагъуныгъэм щIэблэр щIэпIыкIынымкIэ центрымрэ.

Зэпеуэм хэта цIыху I6-р япэ увыпIищым папщIэ зэпеуащ. Абы щытекIуащ Дауров А. и цIэр зезыхьэ щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ колледжым и студент Ткаленкэ Александр игъэзэщIа «Кърухэр» уэрэдыр.

2013 гъэ дыгъэгъазэм и 20, Псыхуабэ. Къалэ администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Горячеводск и къэзакъхэм атаман Поматов Валерий я пашэу, хущхъуэ щащэ тыкуэниплIым и гъунэгъуу зэхуэсхэр щрагъэкIуэкIащ, дохутырым хуамытхауэ щэхуак1уэхэм акъылыр зыгъэутхъуэ препарат гуащIэ зэрыращэм къыхэкIыу.

Властымрэ хабзэхъумэ органхэмрэ аптекэр зейхэм Iуэхур къызэтрагъэувыIэну мызэ-мытIэу жраIа щхьэкIэ, хущхъуэ шынагъуэм мылъку кърагъэщI. Зи гугъу тщIыр узыр зыгъэувыIэ хущхъуэщ. Дохутырым имытхауэ ар зэзыхьэлIэхэр абы псынщIэу йосэ, акъылыр игъэутхъуэу.

Къалэ Думэм и депутатхэу Поматов Валерийрэ Савченкэ Владимиррэ япэ щIыкIэ Интернетым тхыгъэ иралъхьащ а хущхъуэр аптекэм и унафэщIхэм ямыщэну къыхураджэу. Куэдым а хущхъуэр ящэн къызэтрагъэувыIащ.

Ауэ, къалэ аптекиплIым «Лирикэ» хущхъуэр хабзэр къызэпауду щащэрт. Къалэ администрацэм и арэзыныгъэкIэ, къэзакъхэм я лIыкIуэхэр къалэ уэрамхэм дыхьэри аптекиплIым деж зэхуэсхэр щрагъэкIуэкIащ.

Къэзакъхэм я пикетхэм ящыщ зыр Дзержинскэ уэрамым тет аптекэм пэгъунэгъуу щрагъэкIуэкIащ. Администрацэм, прокуратурэм, УФ-м и УФСКН-м Кавказ Ищхъэрэм щиIэ къудамэм, полицэм зэгъусэу аптекэр къыщапщытэм зыбжанэрэ «Лирикэ» хущхъуэр къытрахащ, тыкуэным и унафэщIым административнэ хабзэр къызэрызэпиудам папщIэ протоколхэри ятхащ. Ауэ, аптекэр зейм и хэхъуэм ипкъ иткIэ административнэ жэуапхэр игъэзэщIэн, къэрал унафэхэм тету лэжьэн хузэфIэкIкъым. Абы и хущхъуэм балигъхэм имызакъуэу псом япэу сабийхэр егъэкIуэд.

- Сэ мы районым сыщопсэури щIэх-щIэхыурэ гу лъызотэ ныбжьыщIэхэр мыбдеж зэрыщызэхуэсым. Абыхэм я зыщIыкIэмкIэ гурыIуэгъуэщ я акъылыр зэрыутхъуар, - жеIэ Горячеводск и станицэ зэгухьэныгъэм и щIалэгъуалэ къудамэм и унафэщI Рябикин Павел.

Пикетым хэт къэзакъхэм «Руки прочь от наших детей!», «Здесь торгуют смертью», «Лирика» - смерть», «Лирика», вон из Пятигорска!» псалъэхэр зытет плакатхэр ягъэлъэгъуащ. Къэзакъхэмрэ Iуэхум хыхьа псыхуабэдэсхэмрэ  зыфIэзыгъэпщкIуа унафэщIыр зыщIэс аптекэм и бжэ къэгъэбыдам языныкъуэхэр фIадзащ.

- Ди законхэм къыщамылъыта Iуэхугъуэхэр къагъэсэбэп зи гур мыкъабзэ хущхъуэ зыщэ унафэщIхэм, - жеIэ Поматов Валерий. – Ди Iуэхур хуэгъэзащ мы лэжьыгъэ зэIумыбзым цIыху нэхъыбэм гулъытэ хуегъэщIыным.

2013 гъэм дыгъэгъазэм и 20-м Дунейпсо Урыс ЦIыхубэ Члисэм и II Зэхуэс Ставрополь щекIуэкIам къыщыпсэлъащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ Феофилакт.

Псыхуабэ и щоджэн псом я нэхъыщхьэм и псалъэр триухуащ иджырей жылагъуэм и Iуэху зэIумыбзхэм.

Щихънагъ Феофилакт зэхуэсахэм гу лъаригъэтащ, члисэм и канонхэр блэкIа лIэщIыгъуэхэм я  социальнэ упщIэхэм я жэуап зэрыхъуам. Урысейр умэхъын ящIа нэужь, Византием и хабзэхэр Урысейм къэсащ, лъэпкъым и щэнхабзэр зэфIигъэувэу, дуней тетыкIэ екIу къызэригъэпэщу.

«Кавказым и мамырыгъэр – лIэщIыгъуэхэм я Iущагъэщ, хабзэр, урыс лъэпкъыр, Урысей къэралыр зэригъэуIуащ, мамырыгъэмрэ  зэныбжьэгъугъэмрэ я дамыгъи хъуащ. Ахэр чристэн хабзэхэм къыдэкIуащ», - ягу къигъэкIыжащ щихънагъ Феофилакт Урысей псомрэ Москварэ я Аущ ЛъапIэ Патриарх Кирилл ВРНС-м и Япэ Зэхуэс (2012 гъэ дыгъэгъазэм и 12) Ставрополь щекIуэкIам хэтахэм зэрызахуигъэза псалъэхэр.

«Дауи, нобэ Урысейм и унафэхэр пасэрей тхылъхэмрэ курыт лIэщIыгъуэм и номоканонхэмрэ къащхьэщокI, - къыхигъэщащ Псыхуабэ и щоджэн псом я нэхъыщхьэм, - ауэ, иджырей унафэхэр жылагъуэ гъащIэм и хабзэхэр къызэгъэпэщыным зэран хуэхъукъым».

Къэралым члисэ зищIын, щIылъэм Тхьэм и ХэщIапIэ щиухуэн хуейкъым, абы и къалэныр цIыхухэр зыхуей хуэмыныкъуэу псэун папщIэ щытыкIэр къахузэригъэпэщынырщ. Адрей псори зэлъытэжар дэращ.

2013 гъэм щэкIуэгъуэм и 19-м Кисловодск къалэм Аущ ЛъапIэ Николай и цIэр зезыхьэу щыIэ члисэм престольнэ махуэшхуэр щагъэлъэпIащ. ФIыщIэ зыпылъ къулыкъур зэдагъэзэщIащ Челябинск, Златоустовск щIыналъэхэм я митрополит Феофан, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я дин IуэхущIапIэм и Iэтащхьэ Феофилакт.

Щоджэн псом я нэхъыщхьэхэм я гъусэу къулыкъур ирахьэкIащ Кисловодск округым и екIуэлIапIэхэм я лэжьакIуэхэм, Никольскэ члисэм и унафэщI, щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн, Кисловодск екIуэлIапIэм и щоджэнхэм. Чристэн Свято-Никольскэ классическэ гимназием и хорым уэрэд жиIащ.

ФIыщIэ зыпылъ къулыкъум хэтащ Кисловодск къалэ-зыгъэпсэхупIэм и Iэтащхьэ Луценкэ Наталье, Кисловодск къалэ-зыгъэпсэхупIэм и Думэм и унафэщIФиненкэ Сергей, Чристэн Свято-Никольскэ классическэ гимназием и егъэджакIуэхэмрэ гъэсэнхэмрэ, Кисловодск и екIуэлIапIэхэм кIуэхэр.

ФIыщIэ зыпылъ къулыкъу нэужьым щихънагъ Феофилакт щоджэн псом я нэхъыщхьэм къыбгъэдэкI щIыхь тхылъыр тыгъэ яхуищIащ члисэм и лэжьакIуэхэм. Апхуэдэхэщ: члисэм и хорым и регент Красильниковэ-Минчук Татьянэ, псаломщик Кравец Раисэ, просфорницэ Павленкэ Верэ, регистраторхэу Белых Галинэрэ Бонифассио Ангелинэрэ. Ахэр Свято-Никольскэ члисэр къызэрагъэщIэрэщIэж лъандэрэ – илъэс 20 хъуауэ мэлажьэ.

Никольскэ члисэр гъэщIэрэщIэным ехьэлIа лэжьыгъэхэм жыджэру хэта псапащIэхэу Музенитов Павел, Алексов Павел, иконэ зытх Крейдины Александррэ Анастасиерэ, сурэтыщIхэу Радько Сергейрэ Лузик Александррэ щIыхь тхылъхэр иратащ. ЩIыхь тхылъхэмрэ ХъыбарыфIхэмрэ хуагъэфэщащ Лукьянченкэ Павел, Новиков Михаил, Типишев Виктор, Сердюков Алексей, Левченкэ Сергей, Жужгов Сергей.

А махуэм митрополит Феофан члисэр игъэнэхуащ Урыс Члисэм бэлыхь куэд щызышэча, гуэныхьхэр щызыIуэтэжахэм я цIэкIэ. Члисэр Никольскэ члисэм и япэ къатым щыIэщ, престольнэ махуэшхуэм ипэ къихуэу лэжьыгъэхэр зэфIагъэкIащ.

Махуэшхуэм екIуэлIапIэм къэкIуахэмрэ хьэщIэхэмрэ папщIэ «Святыни земли родной» члисэ-тхыдэ музейм щагъэлъэгъуащ Аущ ЛъапIэ, телъыджэ къэзыгъэхъуа Николай теухуа фильм. 

Черкесск, 2013 гъэ дыгъэгъазэм и 19. Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я дин IуэхущIапIэм Къэрэшей-Шэрджэс Ищхъэрэм щиIэ екIуэлIапIэр хэтащ «ЦIыхухэм я граждан жыджэрагъым зегъэужьынымкIэ социальнэ журналистикэр IэмалыфIщ» проектым и презентацэм.

Урысейм и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм Къэрэшей-Шэрджэсым щиIэ щIыналъэ къудамэм и унафэщI Мхце Олесэ жиIащ республикэм щыпсэухэр социальнэ IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэм хэшэным Iуэхур зыхуэунэтIар.

«Къэрэшей-Шэрджэсым и мыкоммерцэ IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэм теухуауэ зыщыгъуазэр мащIэщ. Иджы а IуэхущIапIэхэмрэ журналистхэмрэ я зэпыщIэныгъэр дгъэбыдэнущ, мыкоммерцэ социальнэ IуэхущIапIэхэм теухуа тхыгъэ нэхъыбэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм щызэбграгъэхын папщIэ», - жиIащ Мхце О.

Апхуэдэу зэIущIэм къыщыхалъхьащ екIуэлIапIэм и лэжьакIуэхэр хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм зэрадэлэжьэнум хэзыгъэгъуазэ егъэджэныгъэ курсхэр къызэрагъэпэщыну.

Егъэджэныгъэр Журналистхэм я зэгухьэныгъэм игъэзащIэ грант Iуэхум ипкъ иткIэ ирагъэкIуэкIыну я мурадщ. ЗэраубзыхуамкIэ, мастер-классхэр, семинархэр, Iуэхум теухуа джэгукIэ зэхуэмыдэхэр ирагъэкIуэкIынущ. Iуэхур 2014 гъэр иухыху ягъэзэщIэнущ.

2013 гъэм дыгъэгъазэм и 22-м, махуэ щэ ныкъуэм къыкIэлъыкIуэ тхьэмахуэ 26-м, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я дин Iэтащхьэ Феофилакт фIыщIэ зыпылъ къулыкъур Псыхуабэ и Михайловскэ члисэм щригъэкIуэкIащ.

Щоджэн псом я нэхъыщхьэм и гъусэу къулыр ягъэзэщIащ: Псыхуабэ, Черкесск дин IуэхущIапIэм и гупсэ лэжьакIуэ Устименкэ Филипп, члисэм и унафэщI, щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис, Лермонтов и Сергиевскэ члисэм и унафэщI, щоджэн нэхъыщхьэ Фаустов Константин, Псыхуабэ, Черкесск дин IуэхущIапIэм и административнэ секретариатым и унафэщI, щоджэн Яковенкэ Илэ, Михайловскэ члисэм и гупсэ лэжьакIуэхэр. Инджыл къеджэныгъэхэр зэфIэкIа нэужь, (Луки къыбгъэдэкIа, XVII, I2–I9), тхьэмахуэм екIуэкI фIыщIэ тхьэлъэIум кърихьэлIа фIэщхъуныгъэ зыбгъэдэлъ цIыхухэм щихънагъ Феофилакт захуигъэзащ ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ ЛъапIэм щыщу къызэджа IыхьэхэмкIэ.

Щихънагъым псори къыхуриджащ я гъунэгъухэм, зыхуэмыарэзыхэри хэту, Тхьэ хуелъэIуну.

2013 гъэм дыгъэгъазэм и 21-м Карачаевск и школ №5-м и 4-нэ классым щеджэхэм дерс зэIуха яIащ «Дунейпсо дин щIэныгъэхэм бгъэзэщIэн хуейуэ къыщыхьа Iуэхугъуэхэмрэ абыхэм жылагъуэм я дежкIэ яIэ мыхьэнэмрэ» темэмкIэ. Дерсым ирагъэблэгъащ Зеленчукскэ станицэм и Петропавловскэ члисэм и щоджэн Фоменкэ Сергий.

ЕджакIуэхэм защыхуигъазэм, щоджэным ныбжьыщIэхэм гу лъаригъэтащ Москварэ Урысей псомрэ я Аущ Патриарх Кирилл Москва и члисэм щекIуэкIа зэхуэсым щыжиIа псалъэхэм. Урыс Члисэм и Iэтащхьэм абы щыгъуэм къыхигъэщащ «ди жылагъуэм къызэрыгуэкI дуней тетыкIэм и лъабжьэхэр зэфIэгъэувэжыным мыхьэнэ зэриIэр къызыгурыIуэхэм  я бжыгъэм зэрыхэхъуэр. Нобэ Iуэху зэIумыбз хьэлъэхэм дарохьэлIэ: фадафэхэм, афиян зэзыхьэлIэхэм, дунейм къытемыхьа сабийхэр зыгъэкIуэдыжхэм. Абы гузэвэгъуэ куэд къыдокIуэ, куэд дунейм йохыж, лэжьэфыну цIыхухэм я бжыгъэми хощI. Дэ а Iуэху зэIумыбзыр дгъэзэкIуэжын, щытыкIэм зедгъэхъуэжын папщIэ икIэщIыпIэкIэ тхузэфIэкI псори длэжьын хуейщ. ЦIыхубэм я къэкIуэнур зэлъытэжар ахэр дунейм зэреплъ нэращ».

Щоджэныр гъащIэм зыщрихьэлIа щапхъэхэр къихьурэ къигъэлъэгъуащ Тхьэм и унафэхэр гъэзэщIэн зымыдэ цIыхухэм гугъуехь куэд къазэрылъыкъуэкIыр.

Псыхуабэ, 2013 гъэм и 18, Кавказ-Ищхъэрэ Федеральнэ щIыналъэм и къалащхьэм и Думэм щекIуэкIащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я дин IуэхущIапIэм и Iэтащхьэ Феофилактрэ Думэм и унафэщI Похилькэ Людмилэрэ я зэIущIэ. Абы зыкърагъэхьэлIащ къалэм щыпсэу цIыхубзхэм я зэгухьэныгъэхэм хэтхэм. Зэхыхьэм щытепсэлъыхьащ социальнэ Iуэхухэм теухуауэ зэрызэдэлэжьэнум, псапащIэ проектхэр зэгъусэу къызэрызэрагъэпэщынум.

Псыхуабэ къалэм щыпсэу ЦIыхубзхэм я жылагъуэ зэгухьэныгъэр илъэс 27-м щIигъуауэ мэлажьэ, зэфIигъэкIахэри мащIэкъым. Абы иджыпсту бзылъхугъэ 200-м щIигъу хэтщ.

Псыхуабэ къалэм щыпсэу цIыхубзхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Абалдуевэ Наталье къыхигъэщащ ЦIыхубзхэм я зэгухьэныгъэм проект зыбжанэ зэриIэр, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я дин IуэхущIапIэм и лэжьыгъэм ехьэлIауэ.

Зэпсэлъэныгъэм и кIуэцIкIэ зэгурыIуэныгъэхэр зэращIылIащ.

Дыгъэгъазэм и 24-м щихънагъ Феофилакт я унагъуэм иригъэблэгъэнущ зи узыншагъэм къимыхь сабийхэм я адэ-анэхэр.

Псыхуабэ и члисэхэм зи узыншагъэм къимыхь сабийхэр ирагъэкIуэлIэну зэгурыIуащ икIи япэ зыхэтыну фIыщIэ зыпылъ къулыкъур яубзыхуащ.

Апхуэдэу, щихънагъ Феофилакт зэхыхьэм кърихьэлIахэр къыхуриджащ социальнэ мыхьэнэ зиIэ Iуэхухэр Спасскэ кафедральнэ члисэм и щIалэгъуалэ центрым щрагъэкIуэкIыну.

Зэхыхьэм хэтхэм къыхагъэщащ Псыхуабэ и члисэхэм экскурсоводхэр щылэжьэн зэрыхуейр. А проектыр къызэгъэпэщыным хэтынущ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм и дин IуэхущIапIэр, ЩIыналъэ ЛъапIэм Тхьэ елъэIуну ежьэнухэр.

ЯгъэзэщIэну проектхэм ящыщщ «Социальная гостиница» зыфIащар. Ар хуэунэтIауэ щытынущ щытыкIэ гугъу къихута, унагъуэм лей къыщызытехьа бзылъхугъэхэм ядэIэпыкъуным. 

2013 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м Усть-Джегуты и район администрацэм (Къэрэшей-Шэрджэс Республикэ) и хэщIапIэм щекIуэкIащ террорым пэщIэтынымкIэ район комиссэмрэ хабзэр къызэпемыгъэудынымкIэ щыIэ межведомственнэ комиссэмрэ я зэIущIэ.

Зэхыхьэм хэтащ Усть-Джегуты  и Михайловскэ члисэм и унафэщI, щоджэн Петров Александр.

Комиссэм и унафэщI, район администрацэм и Iэтащхьэ Лайпанов Мурати нэгъуэщI къэпсэлъахэми къыхагъэщащ районым Хъуромэм и махуэ лъапIэхэм ирихьэлIэу шынагъуэншагъэр къызэрызэрагъэпэщынум зыхуагъэхьэзырыным гулъытэ хуащIын зэрыхуейр.

Сабийхэм я узыншагъэм зэран хуэхъу, лицензэ зимыIэ лагъым лIэужьыгъуэхэр ящэныр къызэтегъэувыIэным теухуа упщIэм нэхъыбэу тепсэлъыхьащ.

4-5 классхэм щIэс еджакIуэхэм «чристэн диным хэзыгъэгъуазэ» дерсхэр къыхузэрагъэпэщащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я дин IуэхущIапIэм.

Апхуэдэ япэ зэхыхьэр 2013 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м Псыхуабэ и школ №6-м и гъэсэнхэм ядригъэкIуэкIащ фIыщIэ зыпылъ къулыкъу зезыхьэм миссионер лэжьыгъэмкIэ и дэIэпыкъуэгъу Шныров Александр.