Адыгэбзэ

Адыгэбзэ (5410)

2017 гъэм накъыгъэм и 3-м, Аущ, Кавказскрэ Черноморскрэ я щихънагъ Брянчанинов Игнатий и къулыкъум зэрыпагъэувэрэ илъэси 150-рэ щрикъум ирихьэлIэу, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт щоджэнхэм я гъусэу, хэтащ Ставрополь и Казанскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам щекIуэкIа тхьэлъэIу литургием. Ар иригъэкIуэкIащ Ставропольскрэ Невинномыскрэ я митрополит Кирилл. ТхьэлъэIум хэтащ: Зихнскрэ Неврокопийскрэ я митрополит Иерофей (Элладскэ Чристэн Члисэ), Элистинскрэ Калмыцкрэ я щихънагъ нэхъыщхьэ Юстиниан, Георгиевскрэ Прасковейскрэ я щихънагъ Гедеон, Магнитогорскрэ Верхнеуральскрэ я щихънагъ Иннокентий, Владикавказскрэ Аланскрэ я щихънагъ Леонид, Ставрополь и духовнэ семинарием и егъэджакIуэхэр. ТхьэлъэIум хэтхэм я щхьэр хуагъэщхъын папщIэ лъапIэныгъэхэр къыщIахащ, иджыблагъэ Зихнскрэ Неврокопийскрэ я митрополит Иерофей Ставрополь иша Аущ Иоанн и къарум щыщ Iыхьэхэр зэрылъ ковчегыр, Тхьэм и Анэм телъыджэ къэзыгъэхъу и Зихнскэ тхьэнапэр. Зэхыхьэм хэтхэр Тхьэ елъэIуащ Аущ Игнатий и къулыкъум зэрыпагъэувэрэ илъэси 150-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ. ТхьэлъэIу уэрэдхэр жиIащ Ставрополь митрополием и хорым. Литургие нэужьым пастыр нэхъыщхьэм и псалъэкIэ къызэхуэсахэм захуигъэзащ Ставропольскрэ Невинномыскрэ я митрополит Кирилл, Зихнскрэ Неврокопийскрэ я митрополит Иерофий, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт. ИужькIэ щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилактрэ щихънагъ Леонидрэ Ставропольск, Невинномыск епархиехэм къабгъэдэкIыу къыхуагъэфэщащ «Ставроль Жор» медалхэр. А махуэм щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт хэтащ Ставрополь митрополием и Щоджэн нэхъыщхьэм и советым и зэIущIэм. Абы хыхьэу щоджэн нэхъыщхьэхэр тепсэлъыхьащ зыхуэкIуэ зэман гъунэгъум зэдагъэзэщIэну Iуэхугъуэхэм, къыкIэлъыкIуэ я зэхуэсыр щрагъэкIуэкIынури яубзыхуащ. «Урыс Чристэн Члисэм и Митрополиехэм я Положенэ» хабзэм тету, Щоджэн нэхъыщхьэхэм я советыр хуей щыхъукIэ зэхуос, епархие псоми я щоджэн нэхъыщхьэхэр, Советым и секретарыр хыхьэу, ауэ илъэсым тIо нэхърэ мынэхъыбэрэ.

2017 гъэм накъыгъэм и 12-м щоджэн Пронь Алексей хэтащ Железноводск и ОВД-м и Жылагъуэ советым и зи чэзу зэIущIэм. Ахэр тепсэлъыхьащ илъэсым и япэ мазищым кърикIуахэм, зэфIагъэкIыну къапэщылъхэм. Щоджэнхэр, жылагъуэ советым хэтхэм я гъусэу фIэщхъуныгъэ зиIэхэм ядоIэпыкъу, хабзэр ягъэзэщIэну къыхураджэ.

2017 гъэм накъыгъэм и 10-м, КъШР-м и Адыгэ-Хьэблэ районым и Спартэ къуажэм зэгъусэ тхьэлъэIу щекIуэкIащ. Свято-Троицкэ къуажэ члисэм и унафэщIымрэ абы екIуалIэхэмрэ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэмрэ Урыс Члисэм и гуэныхь IуэтэжакIуэхэмрэ тхьэлъэIукIэ зыхуагъэзащ Украинэм мамырыгъэр щызэтеувэжын папщIэ. Щоджэн Иманов Алексей фIэщхъуныгъэ зиIэхэр къыхуриджащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэм я фIэщхъуныгъэр зэрахъумам щапхъэ трахыну.

Накъыгъэм и блэкIа зыгъэпсэхугъуэхэм Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и члисэхэм щыщхэр щIыналъэ лъапIэхэм щыIащ. ЗекIуэр Задонск и цIыхухъу, цIыхубз къулъшырыфхэм щрагъэжьащ. Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и махуэшхуэм ирихьэлIэу тхьэлъэIу литургием хыхьэу Свято-Троицкэ Сергиевэ лаврым, Переславль-Залеесск, Годеновэ, Кострома, Владимир, Боголюбово, Суздаль Тхьэ щелъэIуащ. ЩIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэм я щхьэр лъапIэныгъэхэм хуагъэлъэхъшащ, тхьэлъэIухэм хэтащ, здэщыIа щIыпIэхэм я тхыдэм, щэнхабзэм зыхагъэгъуэзащ. ЩIыналъэ лъапIэм кIуахэр къыщыкIуэжым здэщыIахэр къазэрыщыхъуам теухуа я Iуэху еплъыкIэхэмкIэ зэхъуэжащ, зытрагъэха сурэтхэм, видеонэтынхэм еплъыжащ.

2017 гъэм накъыгъэм и 10-м, Аущ Игнатий (Брянчанинов) дунейм зэрехыжрэ илъэси 150-рэ щрикъум и пэ къихуэу, Кавказскрэ Черноморскрэ я щихънагъ, Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием и 3-4 классым щIэсхэм папщIэ дерс къызэIуахащ, Аущым и фэеплъым теухуауэ. Никольскэ члисэм и унафэщI щоджэн Гурин Александр еджакIуэхэм Аущ Игнатий и гъащIэм, и гуащIэм яхутепсэлъыхьащ. Абы и псалъэхэр щIигъэбыдэжащ гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэнкIэ.

2017 гъэм накъыгъэм и 9-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ епархием и унэм и Иверскэ члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Псыхуабэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис, Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым и благочиннэ иеромонах Елевферий (Казаков), къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Пастыр нэхъыщхьэр тхьэ елъэIуащ ТекIуэныгъэ Иныр къызэрахьамкIэ икIи хэкIуэда зауэлIхэм я псэр зэгъэну. ТхьэлъэIу нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIынгыъэкIэ захуигъэзащ. Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт а махуэм хэтащ ТекIуэныгъэ иным теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм. Псыхуабэ и дзэ къалэкхъэм щекIуэкIащ «Мы из бессмертия» пэкIур. Пастыр нэхъыщхьэм тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ хэкIуэда зауэлIхэм папщIэ икIи къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ, дзэ фэеплъым удз гъэгъахэр трилъхьащ.

2017 гъэм накъыгъэм и 9-м Хэку заэушхуэм и ветеранхэм екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ Кавказскэ къуажэм и Георгиевскэ члисэм (КъШР) и унафэщIымрэ къабгъэдэкI хъуэхъухэр, удз гъэгъахэр, ерыскъыхэкIхэр Iэрагъэхьащ. Ревенков Николай илъэс 91-рэ мэхъу. Ар ипхъумрэ и малъхъэмрэ я гъусэу мэпсэу. Ветераным щIагъуэу зэхихыркъым, псэлъэнуи къогугъуэкI. Апхуэдэу хъуми, къэхъугъэхэр гъэщIэгъуэн щохъу. Орлов Иван и илъэс 92-м техьащ. Ар шахмат джэгуным дехьэх икIи гъэ къэс хьэщIэхэм яхуеIуэтэж зауэм зэрыхэтам теухуа хъыбархэм, и унагъуэм, и гъащIэм къыщыхъуа IуэхуфIхэм. Иголкин Сергей и ныбжьыр мы гъэм илъэс 95-рэ ирокъу. И щхьэгъусэмрэ абырэ илъэс 55-рэ Кавказскэ къуажэм лъагъуныгъэрэ зэгурыIуэныгъэрэ я зэхуаку дэлъу къыщызэдагъэщIащ. Лэжьащ, я бынхэр, абыхэм я быныжхэр япIащ, щIэблэм я щапхъэщ, пщIэ яIэщ. Ахэр иджыпсту я пхъум и гъусэу мэпсэу. ЕкIуэлIапIэм кIуэхэр ветеранхэм ехъуэхъуащ икIи зэрахьа лIыгъэм папщIэ фIыщIэ хуащIащ.

2017 гъэм накъыгъэм и 10-м Псыхуабэ, Черкесск епархием IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэм, хабзэхъумэ IуэхущIапIэхэм, пенитенциарнэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымкIэ и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сорокин Константин кIуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ дзэ часть 31681-м. Щоджэныр IущIащ частым и командирым и къуэдзэ, полковник Калинин Олег. ЗэIущIэм хэтащ фIэщхъуныгъэ зиIэ зауэлIхэм ядэлэжьэнымкIэ унафэщIым и дэIэпыкъуэгъу щоджэн Андреев Евгений, дзэ частым зи нэIэ тетыр. Къудамэм и унафэщIыр частым щыIэ дзэ члисэм, Дзэ щIыхьым и пэшым щыIащ. Ар тепсэлъыхьащ пастыр лэжьыгъэхэм, дзэ часть 31681-м зэрыдэлэжьэнум.

2017 гъэм накъыгъэм и 9-м Железноводск щыпсэухэм ТекIуэныгъэм и махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ къалэм и Iэтащхьэ Моисеев Евгений, ветеранхэр, депутатхэр, жылагъуэм я лIыкIуэхэр. Щоджэнхэм я цIэкIэ къэпсэлъащ Железноводск и Покров члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Бондарчук Андрей. Абы ягу къигъэкIыжащ хэкIуэдахэм папщIэ тхьэлъэIу ебгъэкIуэкIыныр абыхэм я фэеплъыр зэрымыкIуэдым и нэщэнэу зэрыщытыр. Махуэм и пщыхьэщхьэм Железноводск махуэшхуэр щызэхуащIыжащ «Синий платочек» IуэхумкIэ. ХэкIуэда зауэлIхэм я цIэхэр зытет IэлъэщIхэр ядащ. Къалэ- зыгъэпсэхупIэм и паркым деж щыт Пушкин и галереем щагъэлъэгъуащ IэлъэщI щIэщыгъуэр.

2017 гъэм накъыгъэм и 9-м Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн хэтащ «Навечно в памяти народной» пэкIум. Ар щекIуэкIащ «Дзэ щIыхь» фэеплъ Кисловодск къалэм дэтым. Махуэшхуэр гъэлъэпIэным и пэ къихуэу, Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам хэкIуэда зауэлIхэр ягу къыщагъэкIыжащ икIи абыхэм папщIэ фIыщIэ тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ. ПэкIум къыщыпсалъэм, благочиннэм псоми фIэхъус ярихащ икIи ТекIуэныгъэ Иным и махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ. Псом хуэмыдэу щоджэным ветеранхэм фIыщIэ яхуищIащ Хэку зауэшхуэм щыгъуэ зэрахьа лIыгъэм папщIэ. Благочиннэм жиIащ зауэм хэкIуэдахэр зэращымыгъупщэнур. ПэкIум хэтащ Кисловодск къалэ-зыгъэпсэхупIэм и Iэтащхьэ Курбатов Александр, Ставрополь крайм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Петрашов Р. Я, къалэ думэм и унафэщI Волошин Л. Н, нэгъуэщI хьэщIэ лъапIэхэр. Псори ветеранхэм, кисловодскдэсхэм, къалэм и хьэщIэхэм гуапэу ехъуэхъуащ ТекIуэныгъэ ИнымкIэ. Зауэ зэманым къалэдэс минипщIым щIигъум хахуагъэ, лIыхъужьыгъэ Хэку зауэшхуэм къыщагъэлъэгъуащ. Сэлэт, офицер мин 600 зауэм Iухьэжащ Кисловодск и сымаджэщхэм я узыншагъэр щызэфIагъэувэжа нэужь. Совет Союзым и лIыхъужь 24-м, щIыхь орденым и кавалеритIым я цIэр къалэм зэи зыщагъэгъупщэнукъым. 1980 гъэм Кисловодск къалэм къыхуагъэфэщащ Хэку зауэшхуэ орденым и япэ нагъыщэр.