Адыгэбзэ

Адыгэбзэ (5180)

2017 гъэм гъатхэпэм и 13-м Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым и щоджэнархимандрит, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт къулъшырыфым и шхапIэм и росписыр игъэннэхуащ. Пастыр нэхъыщхьэм къулыкъур иригъэкIуэкIащ щоджэнхэм я гъусэу Георгиевскэ члисэм Тхьэ щелъэIуа нэужь. Афон бгы лъапIэм и къулъшырыфхэм и блынхэм Аущхэм я сурэтхэр хабзэ хъуауэ тетщ. Бештаурскэ къулъшырыфым а хабзэхэм щыпащэ.

2017 гъэм гъатхэпэм и 14-15-хэм Псыхуабэ, Черкесск епархием и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сорокин Константин я пашэу, Урыс Чристэн Члисэм и лIыкIуэхэм я семинарым хэтщ. Ставрополь щекIуэкI семинарым и темэхэм ящыщщ правовой, психологие зыхуэгъэхьэзырыныгъэр, гъэсэныгъэ лэжьыгъэр, радикализмым земыгъэубгъуныр. Тезыр зрагъэпшынхэр гъащIэм хэзэгъэжыным ехьэлIа Iуэхугъуэхэри абыхэм я а IуэхущIапIэхэм щыIэ щоджэнхэм я шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщынри хохьэ. Дерсхэр ирагъэкIуэкI Москва и духовнэ Академиемрэ Урысей ФСИН-м и Академиемрэ я профессорхэм, доцентхэм. Нобэ пленарнэ зэIущIэр зэхуащIыж. Псыхуабэ епархием и лIыкIуэхэм къаIэрыхьэнущ зэреджам щыхьэт техъуэ сертификатхэр.

2017 гъэм гъатхэпэм и 14-м Псыхуабэ епархием и унэм щекIуэкIащ «Благословенный Кавказ» V чристэн гъэлъэгъуэныгъэм зыхуэгъэхьэзырынымрэ ар егъэкIуэкIынымрэ. Абы и лэжьыгъэм хэтащ щоджэн Яковенкэ Илья, епархием социальнэ къулыкъу щIэнымкIэ и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Еланцев Сергий, Члисэмрэ жылагъуэмрэ я зэхущытыкIэхэмкIэ къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Нартов Александр, "Православная Южная Русь".къэрал комитетым и лIыкIуэхэр. ЗэIущIэм хэтхэр тепсэлъыхьащ Кавказым и Минводы щыпсэухэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ я духовно-узэщIыныгъэ, щэнхабзэ программэхэм. Гъэлъэгъуэныгъэр 2017 гъэм бадзэуэгъуэм и 1-9-хэм ЕссэнIтыгу къалэм и утым щекIуэкIынущ.

2017 гъэм гъатхэпэм и 14-м, Чристэн тхылъым и махуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт яIущIащ къалэ, школ библиотекэхэм я унафэщIхэм. КИФЩI-м и къалащхьэм и библиотекэхэм я лIыкIуэ 50-м нэблагъэ Iуэхум хэтащ. Апхуэдэу абы зыкъригъэхьэлIащ Псыхуабэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис, епархием и богословскэ-катехизатор курсхэм я унафэщI щоджэн нэхъыжь Симанович Олег. ЗэIущIэр теухуауэ щытащ екIуэлIапIэхэмрэ библиотекэхэмрэ унэтIыныгъэ зэхуэмыдэхэмкIэ зэрызэдэлэжьэнум. Щихънагъ нэхъыщхьэм къыхилъхьауэ, Псыхуабэ цIыхубэ чристэн библиотекэ – Чристэн тхылъхэмкIэ зэхъуэжэныр къызэрагъэпэщынущ. Тхылъхэм я фондхэр здэщыIэну библиотекэхэм я къудамэхэр къагъэлъэгъуэнущ. Псыхуабэ епархием и лIыкIуэхэр урысыбзэмрэ урыс литературэмрэ ятеухуауэ библиотекэм щекIуэкIыну зэпсэлъэныгъэхэм хэтынущ. Щоджэн нэхъыщхьэм къыхигъэщащ тхакIуэ Губин Андрей и щIэинхэр хэIущIыIу щIыным теухуа лэжьыгъэхэм. Библиотекэхэм къыхагъэщащ литературэ зэпеуэм хэтыну гупыж зэращIар, епархием гъэ къэс къыщызэрагъэпэщ Губин и къеджэныгъэхэм хыхьэу. Зэхыхьэм я Iуэху еплъыкIэхэмкIэ щызэхъуэжащ. Пастыр нэхъыщхьэм къата упщIэхэм я жэуапхэр иритыжащ. Епархиемрэ библиотекэхэмрэ зэрызэдэлэжьэнур яубзыхуащ. Апхуэдэ хъуащ щоджэн нэхъыжь Симанович Олег. Щоджэн нэхъыщхьэм саугъэтхэр тынным пищащ. Дэтхэнэ библиотекэми чристэн литературэ тхылъ 11-у зэхэтыр тыгъэ хуащIащ, епархием и «Благословенный Кавказ» журналым и илъэс къыдэкIыгъуэр, «Лик Кавказа» газетыр иратащ, экземпляр пщIырыпщI хъу Инджыл ЛъапIэр щIыгъуу.

2017 гъэм гъатхэпэм и 12-м, ЕссэнтIгыу къалэм Маршак С. Я. и цIэр зезыхьэ Сабий библиотекэ нэхъыщхьэм чристэн тхылъым и махуэм ирихьэлIэу «В начале было слово» зэIущIэр щрагъэкIуэкIащ. Абы хэтащ Тхьэнапищым и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн Букарев Андрей. Ар еджакIуэхэм яхутепсэлъыхьащ фIэщхъуныгъэм и мыхьэнэмрэ чристэн литературэм иджырей ныбжьыщIэхэм я гъащIэм щиIэ мыхьэнэмрэ. Зэхыхьэм хыхьэу ныбжьыщIэхэм къащIащ Урысейм япэ тхылъыр къызэрыщыунэхуар, ар къыдэзыгъэкIа Фёдоров Иван теухуа куэд. НыбжьыщIэхэм чристэн литературэхэм зыхагъэгъуэзащ, «Русь книжная, Русь православная». Щоджэным ныбжьыщIэхэм захуигъэзащ ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм нэхъ щIэх-щIэхыурэ зыхуагъэзэну, цIыхухэр зэпымыууэ зэджэу щыта икIи зэджэ тхылъхэм зэращыщым папщIэ. 2017 гъэм гъатхэпэм и 10-м Кисловодск и Чристэн Свято-Никольскэ классическэ гимназием зэIущIэ щекIуэкIащ, чристэн тхылъым и махуэм теухуауэ. Абы хэтащ тхакIуэ цIэрыIуэ, телевиденэм и лэжьакIуэ, публицист, Аущ Лукэ (Войно-Ясенецкэ) и цIэр зезыхьэ псапащIэ фондым и редактор нэхъыщхьэ, «Живое слово» художественнэ, духовнэ-узэщIыныгъэ интернет-журналым и редактор нэхъыщхьэр. Зэхыхьэм хэтащ Черкесск къалэм и Свято- Сергиевскэ Чристэн гимназием и щоджэн нэхъыжь Кузнецов Сергий, Псыхуабэ, Черкесск епархием щэнхабзэмкIэ и къудамэм и унафэщI Стацюк Михаил, Кисловодск къалэ- зыгъэпсэхупIэм и администрацэм щэнхабзэмкIэ и комитетым и унафэщI Сквиренкэ Иннэ, Солженицын А. И. и цIэр зезыхьэ къалэ библиотекэ нэхъыщхьэм и унафэщI Демченкэ Еленэ, къалэ школым и унафэщIым гъэсэныгъэ IуэхухэмкIэ и къуэдзэхэр, урысыбзэмрэ урыс литературэмкIэ егъэджакIуэхэр, къалэм и еджапIэ нэхъыщхьэхэм я бибилиотекэхэм я лэжьакIуэхэр. Къызэхуэсахэм фIэхъускIэ зыхуагъэзащ Свято-Никольскэ гимназием и унафэщI щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн. Къызэхуэсахэм ар ехъуэхъуащ чристэн тхылъым и махуэмкIэ икIи «Апостол» тхылъыр яригъэлъэгъуащ. Ар 1964 гъэм гъатхэпэм и 14-м Урысейм тхылъ тедзэныр щрагъэжьащ. ИужькIэ гимназием и еджакIуэхэм зыкъагъэлъэгъуащ литературно-макъамэ композицэ махуэшхуэм теухуар утыку кърахьэу. Ирзабеков Василий чристэн тхылъымрэ урысыбзэмрэ жылагъуэ гъащIэм щаубыд увыпIэм къытеувыIащ. Василий къыхигъэщащ Псалъэм мыхьэнэшхуэ зэриIэр, ар тхъумэн, жэуаплыныгъэ пылъу дыбгъэдыхьэн зэрыхуейр. ЗэIущIэр щиухым абы хэтахэм зыхуагъэзащ Кисловодск къалэ-зыгъэпсэхупIэм и администрацэм щэнхабзэмкIэ и комитетым и унафэщI Сквиренкэ Иннэрэ Солженицын А. И. и цIэр зезыхьэ къалэ библиотекэ нэхъыщхьэм и унафэщI Демченкэ Еленэрэ. Зэхыхьэр къызэзыгъэпэщахэм абыхэм фIыщIэ хуащIащ. Иоанн хьэщIэхэм тыгъэ яхуищIащ архимандрит (иджы епископ Егорьевскэ, Патриарх ЛъапIэм и викарий) Тихон (Шевкунов) и «Несвятые святые» тхылъыр. Къалэм и библиотекэ нэхъыщхьэм иратащ «Закон Божий» тхылъитI, епархием и «Благословенный Кавказ» журналым и экземпляр. 2017 гъэм гъатхэпэм и 12-м, Чристэн тхылъым и махуэм ирихьэлIэу Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэса Черкесск дэтым хабзэ зэрыхъуауэ цIыхушхуэ щызэхуэсащ. Хабзэ зэрыхъуауэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ щоджэн Гурин Александррэ зэIущIащ. Щоджэныр къызэхуэсахэм махуэшхуэмрэ абы и тхыдэмрэ, тхылъым цIыху гъащIэм щиIэ мыхьэнэм, Инджылымрэ Псалтырымрэ я мыхьэнэм яхутепсэлъыхьащ. Апхуэдэу къызэхуэсахэм я упщIэхэм жэуап иритащ.

Школым и «Тэрч» тхыдэ клубым и лэжьыгъэм хыхьэу Лермонтовэ къалэм и курыт школ №1-м ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI Холодный Александр тхыдэмкIэ лекцэ къахуеджащ. Темэхэм ящыщщ – мэжусий диным и унэтIыныгъэм къихь шынагъуэр, чристэн диным и тхыдэр, Члисэм и щэхухэр. Зэхыхьэм хэтхэр езыхэр щIэлъэIуащ апхуэдэ зэхыхьэхэр къызэрагъэпэщыну. Дэтхэнэ зы апхуэдэ зэхыхьэри щIэныгъэм хэзыгъахъуэщ. Лекцэм едэIуа еджакIуэхэм сертификатхэр иратынущ икIи умэхъын щIыным и щэхухэм хэт хъунущ.

2017 гъэм гъатхэпэм и 10-м Лермонтовскэ члисэ округым и благочиннэм и щIалэгъуалэм ядэлэжьэнымкIэ и дэIэпыкъуэгъумрэ «Общее дело» IуэхущIапIэм и лIыкIуэхэрэ класс нэхъыжьым щIэсхэмрэ я гъусэу, Лермонтовэ къалэм и япэ, етIуанэ школхэм я класс нэхъыжьхэм щеджэхэм щыIущIащ. ХьэщIэхэр документальнэ фильмхэм тепсэлъыхьащ, жылагъуэ зэгухьэныгъэм къызэригъэпэщхэр. «Общее дело» IуэхущIапIэм роликхэр трех, тутынымрэ фадэмрэ зэрызэрахьэлIэм, гъэсэныгъэм теухуауэ.

2017 гъэм гъатхэпэм и 13-м Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием щекIуэкIащ «Ди щIэинхэр» олимпиадэм и щIыналъэ Iыхьэр. Абы хэтащ муниципальнэ Iыхьэм пашэ щыхъуахэр. Iыхьэр IэщIагъэхэм теухуауэ щытащ. Гимназием и 3-4 классым щIэсхэу Григенкэ Татьянэ, Гриталовэ Анастасие, Назаренкэ Марк, Каламойцев Никитэ, Яковенкэ Данил сымэ. НыбжьыщIэхэр я къалэнхэм фIыуэ ехъулIащ. Гъатхэпэм и 12-м, Москва щызэхуащIыжащ 2 классым щIэсхэм я зэпеуэр. Свято-Сергиевскэ гимназием и еджакIуэхэу Максимов Глеб, Яроль Артемий, Камышан Тимофей, курыт еджапIэ №6-м и еджакIуэхэу Сикалиевэ Алинэ сымэ олимпиадэм Къэрэшей-Шэрджэсым и лIыкIуэу хэтащ. «Ди щIэинхэр» урысейпсо акъылыфIагъэ олимпиадэ зэIухар (ОВИО) зэфIэкI зиIэ сабийхэр утыку кърашэн папщIэ къызэрагъэпэщащ, зыщыщ унэтIыныгъэми емылъытауэ.

2017 гъэм гъатхэпэм и 13-м Столпник Симеон и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам зэIущIэ щекIуэкIащ икIи Налшык округым и щоджэнхэм я гуэныхьхэр яIуэтэжащ. ЗэIущIэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин щоджэнхэм я гъусэу щытепсэлъыхьащ, тхьэлъэIухэр зэрырагъэкIуэкIынум, екIуэлIапIэхэм къакIуэхэм я нэIэ зэрытрагъэтынум. Щоджэнхэм округым и щоджэныр ирагъэцIыхуащ. Республикэм и щоджэнхэм илъэс зыбжанэкIэ къулыкъу яхуищIащ дунейм ехыжа щоджэн нэхъыжь Кубэ Иоанн. Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ, щоджэным и къалэнхэр Псыхуабэ и Лазаревскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Дьячков Александр и пщэ иралъхьащ. Абы и къуэшхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ икIи гуэныхьхэр Iуэтэжыным и щэхухэр иригъэкIуэкIащ.

 2017 гъэм гъатхэпэм и 11-м, НэщI Иным и етIуанэ тхьэмахуэм и щэбэтым, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Ленинскэ къуажэм (Красный Узел) и Михайловскэ члисэм тхьэлъэIу литургиер щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ: епархием и Административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, Минераловодскэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэм и дэIэпыкъуэгъу щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексий, члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Беляев Сергий, Минводы и Покров члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн Бунтин Вадим. Къардэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ щоджэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Ектении нэужьым Пастыр нэхъыщхьэр Тхьэ елъэIуащ Украинэмрэ КъуэкIыпIэ Гъунэгъумрэ мамырыгъэ щыIэн папщIэ. Литургие нэужьым Щихънагъ нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. ИужькIэ Щихънагъ нэхъыщхьэм къулыкъур иригъэкIуэкIащ. А махуэм, Минводы и Покров члисэ зэхуэхьэсам, щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI дунейм ехыжа, Минводы члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Агеев Илия и тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ. Пастыр нэхъыщхьэм дунейм ехыжар иужьрей гъуэгуанэ тригъэувэжащ. А махуэм и пщыхьэщхьэм щоджэн нэхъыщхьэм Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ. Хабзэ зэрыхъуауэ Пастыр нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм дагъэ лъапIэм щыщ ящихуащ.