Адыгэбзэ

Адыгэбзэ (5410)

2017 гъэм Псыхуабэ, Черкесск епархием и Архитектурно-ухуэныгъэ къудамэм и зэIущIэ екIуэкIащ. Абы хэтащ епархием и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Бондарчук Андрей, архитектор нэхъыщхьэ Чечин Олег, члисэ округхэм я благочиннэхэм ухуэныгъэмкIэ и къудамэм и дэIэпыкъуэгъухэр. Къудамэм и унафэщIым и псалъэм къыхигъэщащ къудамэм мы гъэм и лэжьыгъэр зыхуэдэнур. ЗэIущIэм и кIэм къыхахащ гъэ къэс сурэт щIынымкIэ къызэрагъэпэщ «Летопись Благословенного Кавказа» зэпеуэм и темэхэр. Члисэ округхэм я благочиннэхэм я дэIэпыкъуэгъухэм члисэ ухуэныгъэхэм я реестрыр иратащ. КъыкIэлъыкIуэ Iыхьэ хъунущ къаIэрыхьа хъыбарыр яджыныр. А лэжьыгъэм и мурад нэхъыщхьэр а объектхэр хъумэнырщ, абыхэм кIэлъыплъынырщ. Члисэ округхэм я благочиннэхэм я дэIэпыкъуэгъухэм утыку кърахьащ 2017 гъэм епархием и екIуэлIапIэхэм щрагъэкIуэкIыну я мурад зэгъэпэщыныгъэ-ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр. Къудамэм и къэпщытакIуэхэр епархием и екIуэлIапIэхэм мы гъэм и етIуанэ, ещанэ мазищхэм лэжьыгъэхэр зэрагъэзэщIам кIэлъыплъынущ.

2017 гъэм накъыгъэм и 16-м Зеленчукскэ библиотекэ нэхъыщхьэм щекIуэкIащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений, Зеленчукскэ муниципальнэ районым щэнхабзэмкIэ и къудамэм и унафэщI Карпинцов Владимир, библиотекэм и унафэщI Чотчаевэ Любовь сымэ я зэIущIэ. Зэхыхьэм хыхьэу тепсэлъыхьащ Петропавловскэ члисэр, Зеленчукскэ станицэр, библиотекэ нэхъыщхьэр зэдэлэжьэну зэрызэгурыIуам теухуахэм, славян тхыбзэм и махуэм теухуауэ зэгъусэу къызэрагъэпэщыну Iуэхухэм.

2017 гъэм накъыгъэм и 16-м Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием и япэ классым щIэсхэм дыкъэзыухъуреихь дунейм теухуа дерсыр я егъэджакIуэ Салащенкэ Татьянэ и гъусэу иригъэкIуэкIащ классым и куратор, МЧС-м и ГИМС-м суд IуэхухэмкIэ и къэрал инспектор нэхъыщхьэм КъШР-м щиIэ къудамэм и унафэщI Денисенкэ Виктор. Дерсым хыхьэу ныбжьыщIэхэм жэуап иратащ «Сыт кхъухьхэр щIаухуэр?» упщIэм. Гимназием и гъэсэнхэр къытеувыIащ кхъухьхэр зэраухуам и тхыдэм, урыс флотым и кхъухьхэм ящыщхэм. НыбжьыщIэхэм зыIэрагъэхьа щIэныгъэр щIагъэбыдэжащ, къегъэлакIуэ псы щIагъ Iэмалхэм къытеувыIащ. Гимназием и гъэсэнхэм кхъухьхэр тхылъымпIэ напэхэм къыхащIыкIащ икIи абыхэм цIэхэр къыхуагупсысыжащ.

2017 гъэм накъыгъэм и 16-м, Зеленчукскэ станицэм и Петропавловскэ члисэм (КъШР), Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений хэту ЕкIуэлIапIэм и советым и япэ зэIущIэр щекIуэкIащ КъШР-м и Урупскэ районым и Медногорскэ къуажэм Аущ Радонижский Сергий и цIэр зрихьэу яухуэ члисэм. 2016 гъэм жэпуэгъуэм и 22-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт яухуэ члисэм и япэ мывэр игъэтIылъащ. Благочиннэр Сергиевскэ члисэм и ЕкIуэлIапIэм и советым и унафэщIымрэ щоджэн Соловьев Алексийрэ ЕкIуэлIапIэм и советым хэтхэмрэ я гъусэу тепсэлъыхьащ проект лэжьыгъэхэр щIынымрэ экспертизэхэр егъэкIуэкIынымрэ ятеухуауэ къапэщылъ лэжьыгъэхэм.

2017 гъэм накъыгъэм и 15-м, епархием и «Дыгъэпс къалэ» центрым щызэхуащIыжащ «IутIыж гуфIэгъуэ» псапэ Iуэхур. Ар Псыхуабэ епархием IутIыж Нэхум и пэ къихуэу гъэ къэс къыщызэрагъэпэщ. Iуэхур къыхэзылъхьахэм я мурад нэхъыщхьэр – зи узыншагъэм къимыхь сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ ядэIэпыкъунырщ. Iуэхур даIыгъащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилактрэ ЕссэнтIыгу къалэм и мэр Некристов Александррэ, щоджэнхэр, епархием и члисэхэм екIуалIэхэр, ЕссэнтIыгу къалэ администрацэр. «IутIыж гуфIэгъуэр» егъэкIуэкIынымкIэ къэщхьэпащ къалэм и школхэм я еджакIуэхэр, сабий гъэсапIэхэм я гъэсэнхэр, ПГУ-м и студентхэр, КЭСП-м и гъэсэнхэр. НыбжьыщIэхэм я закъуэу е я адэ-анэхэр, егъэджакIуэхэр, гъэсакIуэхэр я гъусэу ерыскъыпхъэхэр, зэрыджэгу хьэпшыпхэр, IэфIыкIэхэр, щыгъынхэр, IутIыж нэхум ирихьэлIэу зи узыншагъэм къимыхьхэм ядэIэпыкъун папщIэ. Класс нэхъыжьхэм щIэсхэр волонтерхэм я гъусэу гуманитар дэIэпыкъуныгъэхэр зыхуей хуагъэзащ. Ерыскъыпхъэхэм я пIалъэр икIарэ имыкIарэ зэхагъэкIащ. ДэIэпыкъуныгъэр ныбжьыщIэ 913-м хуащIащ, епархием и къалэ, къуажэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщхэм, апхуэдэу сабий сымаджэхэм, епархием и школ-интернатхэм щеджэхэм, къалэм и сабий гъэсапIэхэм щеджэхэм. Iуэхум хэтащ ЕссэнтIыгу благочинием гуапагъэ щызыщIэхэр, «ЩIэинхэр» чристэн щIалэгъуалэ центрым жыджэру хэтхэр. МазитIым къриубыдэу «ДыгъафIэ къалэм» плъырхэр щыIащ. «IутIыж гуфIэгъуэм» хыхьэу ахъшэхэр зэхуахьэсащ. «Дыгъэпс къалэм» абы ирихьэлIэу кондиционеритIрэ зы проекторрэ къащэхуащ. Iуэхум сабийхэр къыпэджэжащ. Класс нэхъыжьхэм щIэсхэр гуманитар дэIэпыкъуныгъэхэр я пIэ игъэзэгъэнымкIэ дэIэпыкъуэгъу хъуащ. Балигъхэм хуэдэу абыхэми гугъу зргъэхьащ. КъызэгъэпэщакIуэхэм фIыщIэ хуащIащ.

КъБР-м и Прохладнэ районым экстремизмым пэщIэтыным теухуауэ щекIуэкIа зэIущIэм хэтащ Екатериноградскэ, Приближнэ, Прималкинскэ, Ново-Полтавскэ къуажэхэм и 8-9 классхэм щеджэхэр. ЗэIущIэм хэтащ район администрацэм и лIыкIуэхэр, муслъымэнхэр, Солдатскэ станицэм и Михайловскэ члисэм и унафэщI щоджэн Молдованов Евгений. ЩIэблэм къапэщылъ мыхъумыщIагъэхэм къытеувыIащ: экстремизмым, терроризмым. ЗэIущIэм хэтхэм щIэпхъэджагъэхэр къызэремызэгъыр зэдыжаIащ.

2017 гъэм накъыгъэм и 14-м, Псыхуабэ епархием и ЩIалэгъуалэ къудамэм и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илья лъэпкъ щэнхабзэхэм я махуэшхуэм хэтащ, Псыхуабэ и медико-фармацевтикэ институтым «Зэкъуэтыныгъэрщ ди къарур» къыхуеджэныгъэм щIэту къыщызэрагъэпэщам. Махуэшхуэр къызэрагъэпэщащ инстиуттым и Лъэпкъ советым и жэрдэмкIэ. ХьэщIэхэр лъэпкъ шхыныгъуэхэм, щэнхабзэхэм, хабзэхэм хагъэгъуэзащ. Махуэшхуэр концерткIэ зэхуащIыжащ. Пэшым цIыхушхуэ къыщызэхуэсащ, студентхэр зыр адрейм дэIэпыкъуащ. Псом хуэмыдэу Марокко, Африкэ Ипщэ къэралхэм къикIахэм концерт программэр щIэщыгъуэ ящIащ.

Зеленчукскэ станицэм и Петропавловскэ члисэм Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений Саратов областым ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэм и Жылагъуэ советым и унафэщI Саратовск Сергей IущIащ. Саратовск Сергей и «Родословие семьи Саратовских» тхылъ 2008 гъэм къыдигъэкIам Кардоникскэ станицэм и тхыдэр щызэпкърех, ар 1968 гъэм зэхакъутэху къикIуа гъуэгуанэр щIипщытыкIыу. Абы къигъэлъэгъуащ члисэр 1917 гъэм къэхъуа Октябрь зэхъуэкIыныгъэхэм иужькIэ зэрызэхакъутар. Благочиннэм Саратовск Сергей фIыщIэ хуищIащ и лэжьыгъэм папщIэ икIи тыгъэ хуиIщащ Къэрэшей-Шэрджэсым и чристэн лъапIэныгъэхэм теухуауэ иджы дыдэ къыдэкIа тхылъхэм ящыщ зы. Сергей щоджэным иритащ «Лъэпкъ щэнхабзэхэр хъумэным хуищIа хэлъхьэныгъэхэм папщIэ» медалыр.

2017 гъэм накъыгъэм и 13-м, Аущ, Кавказск и епископ Брянчанинов Игнатий и фэеплъ махуэм, Кисловодск благочинием и щIалэгъуалэмрэ Нежинскэ къуажэм Тхьэм и Анэм и «Живоносный источник» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ и члисэм екIуалIэхэр Шоан бгым тет члисэм щыIащ, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и цIэкIэ ягъэнэхуар. ТхьэлъэIу литургиер иригъэкIуэкIащ щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэм и щоджэн нэхъыжь Украинцев Александр. ТхьэлъэIум хыхьэу абы хэтхэм зыхагъэгъуэзащ Христос и щэхухэм. ТхьэлъэIу нэужьым псори зэдэшхащ, зэпсэлъылIащ. Колосовский Иван къызэрыхигъэщамкIэ, «Сретение» щIалэгъуалэ центрым жыджэру хэтым зэрыжиIэмкIэ, ныбжьэгъухэм я гъусэу зэманыр бгъэкIуэным нэхъыфI зыри щыIэкъым. Кисловодск благочинием и щIалэгъуалэм папщIэ апхуэдэ зекIуэхэр куэдрэ къызэрагъэпэщ. Абы щызэхуэс щIалэгъуалэм Iэмал яIэщ нэхъ гъунэгъуу зэрыцIыхуну, ди къэралым и члисэ нэхъ жьы дыдэхэм ящыщ зым Тхьэ щелъэIуну, Кавказ Ищхъэрэм и щIыуэпсым и дахагъэм гу щахуэну.

Псыхуабэ и лъахэхутэ музейм и лэжьакIуэхэм зэпеуэ-зекIуэ гъэщIэгъуэн къызэрагъэпэщащ, Аущ Игнатий (Брянчанинов) и фэеплъыр илъэси 150-рэ зэрырикъум теухуауэ. А Iуэхум хэтыну ирагъэблэгъащ Чристэн Пятигорьем и и тхьэмахуэ школхэм я егъэджакIуэхэмрэ гъэсэнхэмрэ. ЗекIуэхэм и пэ къихуэу музейм и щIэныгъэ къудамэм и унафэщI Семендяев Михаил къыхигъэщащ 1858 гъэм шыщхьэуIум и 23-м, тхьэлъэIу литургие нэужьым, Псыхуабэ и Скорбященскэ члисэм зэгъусэ тхьэлъэIу зэрыщрагъэкIуэкIар. Абы иужькIэ Кавказскрэ Черноморскрэ я епископ Игнатий (Брянчанинов) «провальскэ» гуэлыр зэригъэнэхуар. Зэхыхьэм хэтхэри а лъагъуэм ирикIуэну къыхураджащ, 1858 гъэм къызэрызэрагъэпэщам хуэдэу. Псыхуабэ и псы галереем деж зекIуэр щрагъэжьащ, Псыхуабэ и Скорбященскэ члисэ пащтыхь Николай I- р, усакIуэ Лермонтов Михаил Тхьэ щелъэIуу щытам. ЗекIуэм хэтхэр Кировэ уэрамым (1913 гъэ пщIондэ пащтыхь уэраму щытам) тету кIуащ, нэхъапэIуэкIэ Николаевск, Академическэ галереекIэ зэджэу щытам. ЗыплъыхьакIуэм хэтхэр гъэщIэгъуэн куэд ирагъэдэIуащ ухуэныгъэхэм, Псыхуабэ и архитектурэ фэеплъхэм теухуауэ. Семендяев Михаил псоми ягу къигъэкIыжащ щIы щIагъ гуэлыр къызэрыунэхуам и тхыдэр, ар 1858 гъэм шыщхьэуIум и 23-м ягъэнэхуауэ зэрыщытар. А Iуэхугъуэм щыхьэт техъуэрт Тхьэм  и Анэм и «Щыгъуэ псоми гуфIэгъуэ» тхьэнапэ, Провал зэгъусэ тхьэлъэIум хэтхэм яхьауэ щытар. Ар иужькIэ зэрахъуэкIащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Пантелеимон и тхьэнапэмкIэ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2012 гъэм къыщыщIэдзауэ зэгъусэ тхьэлъэIур Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт къигъэщIэрэщIэжащ. Мы гъэм зэгъусэ тхьэлъэIур Провал деж мэкъуауэгъуэм и 3-м щекIуэкIынущ. ЩыщIидзэнур сыхьэт 12.00-рщ.