Адыгэбзэ

Адыгэбзэ (5166)

2017 гъэм гъатхэпэм и 22-м сабийхэм зэрызаукIыжымрэ «ажалым и гупхэм» уазэрыпэщIэтынумрэ щытепсэлъыхьащ «ГъащIэр лъапIэныгъэщ» зэIущIэм хэтхэр. Ар щекIуэкIащ Байрамуков Х. и цIэр зезыхьэ Къэрэшей-Шэрджэс къэрал библиотекэм. Зэхыхьэм хэтащ Алиевым и цIэр зезыхьэ университетым психологиемкIэ и кафедрэм и егъэджакIуэхэр, библиотекэм и лэжьакIуэхэр, щоджэнхэр, республикэм и еджапIэ нэхъыщхьэхэм щеджэхэр. ЗэIущIэм нэхъыщхьэу щытепсэлъыхьащ Интернетым «ажалым и гуп» къыщыунэхуахэм. Абыхэм хэт ныбжьыщIэхэм зрагъэукIыж. «Синий кит», «Разбуди меня в 4.20», «Тихий дом» фIэщыгъэцIэхэр зиIэ а гупхэм хэтхэр ажалым хуашэ. Зи псантхуэхэр махэ ныбжьыщIэхэм зэман кIыхькIэ йолэжь. Зэхыхьэм хэтащ Псыхуабэ, Черкесск епархием Къэрэшей-Шэрджэсым дин щIэныгъэмкIэ щиIэ къудамэм и унафэщI щоджэн Якушев Александр. Щоджэным къызэхуэсахэм гу лъаригъэтащ ныбжьыщIэхэм гулъытэ нэхъыбэ яхуэщIын зэрыхуейм. Абы ягу къигъэкIыжащ сабийхэр щыцIыкIум щыщIэдзауэ лъапIэныгъэхэм гу лърагъэтэн зэрыхуейр. Университетым педагогикэ психологиемкIэ и кафедрэм и унафэщI, психологие щIэныгъэхэм я кандидат Шыдакъ ФатIимэ и фIэщ мэхъу адэ-анэхэр, егъэджакIуэхэр, жылагъуэр зэдэлажьэу щытмэ ныбжыьщIэхэр ажалым къызэрырагъэлыфынур. Психологым къызэрилъытэмкIэ, ныбжьыщIэм и дежкIэ псом нэхърэ нэхъыщхьэр ар фIыуэ къызэралъагъур зыхрагъэщIэнырщ, сабийхэм я Iуэху еплъыкIэр адэ-анэм яфIэгъэщIэгъуэну зэрыщытыр, абыхэм зэрыщIэдэIур зыхрагъэщIэн хуейщ.

2017 гъэм гъатхэпэм и 17-19- хэм диным ехьэлIа щIалэгъуалэ зэхуэс, лъэпкъ IуэхухэмкIэ Федеральнэ агенствэм, Псыхуабэ и къэрал университетым, Муслъымэнхэм я дунейпсо миссием зэгъусэу къызэрагъэпэща зэхуэсыр Псыхуабэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ Урысеймрэ хамэ къэралхэмрэ щыщ къэпщытакIуэ 30-м щIигъу, властымрэ щоджэнхэмрэ я лIыкIуэхэр. Псыхуабэ епархием щыщу абы хэтащ миссионер къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Самохин Михаил. Пленарнэ зэIущIэмрэ иджырей лъапIэныгъэхэр хъумэным и IуэхукIэ диным игъэзащIэ мыхьэнэм теухуа зэпсэлъэныгъэмрэ хэта епархием и лIыкIуэм къыхигъэщащ Кавказым щыпсэухэм нэхъыжьым пщIэ хуэщIыныр, зыр зым лъытэныр, хьэщIэр гъэлъэпIэныр лъапIэныгъэм ящыщу къызэралъытэр, ахэр иджыри яхъумэжыну зэрамурадыр. «Щоджэнхэми я зэфIэкI хэлъщ Кавказым ис лъэпкъхэм а лъапIэныгъэхэр зэрахъумэм», - къыхигъэщащ щоджэным.

2017 гъэм дыгъэгъазэм и 19-м Кисловодск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Гливенко Димитрий и цIэр зезыхьэ и тхьэмахуэ школым дерс щекIуэкIащ, чристэн тхылъым и махуэм теухуауэ. Члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн Поддубный Михаил сабийхэр махуэшхуэм яхутепсэлъыхьащ. Синявская Татьянэ махуэшхуэ викторинэ иригъэкIуэкIащ. Сабийхэv яфIэфIу упщIэхэм жэуап иратащ икIи щIэ, гъэщIэгъуэн куэд къащIащ. Дерс нэужьым тхьэмахуэ школым и еджакIуэхэм тхылърэ чристэн махуэгъэпсрэ иратащ. Гъатхэпэм и 17-м, чристэн тхылъыр щагъэлъапIэм ирихьэлIэу, Псыхуабэ епархием щэнхабзэмкIэ и къудамэм и унафэщI Стацюк Михаил Красный Пахарь къуажэм и школ №14-м лекцэ къащыхуеджащ. Михаил махуэшхуэм и тхыдэм, члисэславяныбзэм къытеувыIащ. Лекцэ нэужьым ныбжьыщIэхэм упщIэхэр ятащ. Зыгуэрым ухуэпсэлъэныр зэрыгуэныхьым тепсэлъыхьащ. 2017 гъэм гъатхэпэм и 16-м Дзэлыкъуэ станицэм и школ №4-м и кадет классым усэ къеджэнымкIэ зэпеуэ щекIуэкIащ, чристэн тхылъым и махуэм теухуауэ. Зэхьэзэхуэр унэтIыныгъищым теухуауэ щытащ: «Красота души», «Поступай по законам доброты», «Православные праздники». КъэпщытакIуэ гупым хагъэхьащ телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ члисэм и щоджэн нэхъыжь Гичко Николай, станицэм и къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаманым и дэIэпыкъуэгъу Кузнецов Е. Н., къуажэ библиотекэм и унафэщI Ерохинэ В. Ф., школ унафэщIым и къуэдзэхэу Мисюрэ А. А., Ковалевэ С. В., школ библиотекэм и лэжьакIуэ Кургаевэ Е. В. КъэпщытакIуэхэм къыхагъэщащ сабийхэм екIуу зэрызыкъагъэлъэгъуар. Члисэм и унафэщIхэм къызэхуэсахэм чристэн тхылъым и махуэмкIэ ехъуэхъуащ, текIуахэм щIыхь тхылъхэмрэ тхьэнапэхэмрэ яритащ икIи еджэным дяпэкIи ехъулIэныгъэхэр щызыIэрагъэхьэну ехъуэхъуащ. Усть-Джегуты район библиотекэм зэхыхьэхэр щекIуэкIащ, чристэн тхылъым и махуэм теухуауэ. Къалэм и курыт еджапIэхэм я еджакIуэхэм махуэшхуэм и тхыдэм теухуа щIэ куэд къащIащ, тхылъыр къыдэгъэкIын щыщIадзам, япэ тхылъхэм теухуахэм зыщагъэгъуэзащ. А махуэм ныбжььщIэхэм щIэ куэд къащIащ, я къэухьым зрагъэужьащ. Библиотекэм и лэжьакIуэ, Усть-Джегуты и Михайловскэ екIуэлIапIэм и тхьэмахуэ школым и егъэджакIуэ Бережнэ Ольгэ и фIыгъэкIэ тхыдэм куууэ зыщагъэгъуэзащ. А махуэм Михайловскэ екIуэлIапIэм библиотекэм тыгъэ хуищIащ Псыхуабэ епархием и «Благословенный журнал», «Журнал Московской Патриархии» къыдэкIыгъуэм. Школ №14, №25-нэхэм я библиотекэхэм, Пятигорскэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм чристэн литературэмкIэ гъэлъэгъуэныгъэхэр щагъэуващ: «Книги, дарящие тепло», «Читаем всей семьей». Курыт еджапIэ №14-м, Аущ Саровский Серафим и цIэр зезыхьэ члисэм и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэр и гъусэу, школ №14-м и библиотекэм и лэжьакIуэм еджакIуэхэр тхылъым и тхыдэм хигъэгъуэзащ. ЕджакIуэхэм папщIэ экскурсие къызэрагъэпэщащ – чристэн литературэхэм хагъэгъуэзащ. Сабий библиотекэм и «ЗэIущIэ гукъинэжхэр» зыфIаща дерсым иригъэблэгъащ Аущ Саровский Серафим и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Дементьев Григорий, тхьэмахуэ школым и егъэджакIуэ Гончаров Ася. Библиотекэм и лэжьакIуэ Морозовэ Нинэ сабийхэр махуэшхуэм и тхыдэм хигъэгъуэзащ. Григорий сабийхэм яхутепсэлъыхьащ тхылъхэм, я упщIэхэм жэуап иритащ. Саровский Серафим и цIэр зезыхьэ члисэм и тхьэмахуэ школми чристэн тхылъым и махуэр щагъэлъэпIащ. НыбжьыщIэхэр хэтащ сурэт щIынымкIэ «ФIыуэ слъагъу чристэн тхылъ» зэпеуэм икIи абы пашэ щыхъуахэр къагъэлъэгъуащ. КъыхэжаныкIахэм тхылъхэр тыгъэ хуащIащ. Тхьэмахуэ школым и еджакIуэхэм папщIэ къызэрагъэпэщащ «Иван Москвитин – первопечатник на Руси» дерсыр. Махуэшхуэр щиухым «Вместе с Богом мы растем» джэгур ирагъэкIуэкIащ.

Унагъуэ клубым хыхьэу, сабийхэр гъэшхэнымрэ абыхэм якIэлъыплъынымрэ теухуа зэпсэлъэныгъэ «Анэхэм папщIэ унэм» щригъэкIуэкIащ Сабийхэр гъэшхэнымкIэ консультантхэм я зэгухьэныгъэм (АКЕВ) хэт анэ Нартовэ Еленэ. ЦIыхубзыр уэндэгъу щыхъум щегъэжьауэ сабийр дунейм къыщытехьа дакъикъэм епха Iуэхугъуэхэм къытеувыIащ. Бзылъхугъэхэм сабийр гъэшхэным ехьэлIа упщIэхэр ятащ. Анэхэм къащIащ сабийр япэу дунейм къыщытехьам щыщIэдзауэ ар щыбгъашхэкIэ щыуагъэхэр зэрыпIэщIэмыкIынум, абы узэрыкIэлъыплъынум, нэхъ мащIэу зэрыгъыну Iэмалхэм, нэгъуэщIхэми. Анэхэм яфIэгъэщIэгъуэнт илъэс нэужьым сабийхэр зэрагъэшхэнум, къыкIэлъыкIуэу сабий щаIэкIэ зэрагъэшхэнум зэрызыхуагъэхьэзырынум теухуахэр… Бын куэд зиIэ анэхэр Iуэхум теухуа я еплъыкIэхэмкIэ, щэхухэмкIэ къызэхуэсахэм ядэгуэшащ икIи щыуагъэ яIэщIэкIынкIэ хъунухэм ехьэлIа чэнджэщхэр иратащ. Мыгувэу анагъэм теухуа упщIэхэр къыщаIэтыну зэхыхьэ къызэрагъэпэщынущ. ЗэIущIэр ирагъэкIуэкIащ ВК сайтым и «ЕссэнтIыгу и анэхэр» гупыр хэту икIи абыхэм я дэIэпыкъуэгъукIэ.

2017 гъэм гъатхэпэм и 20-м Черкесск къалэм и Свято-Сергиевскэ гимназием ОПК-мкIэ дерс щIэщыгъуэ щекIуэкIащ, Псыхуабэ, Черкесск епархием Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча и Аущхэм я щIыхькIэ. Гъатхэпэмрэ мэлыжьыхьымрэ ирихьэлIэу ягу къыагъэкIыж Псыхуабэ, Черкесск епархием щыщу Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча и цIыхуу ягъэкIуэдахэр: Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Гливенко Димитрий (гъатхэпэм и 22), щоджэн Русаков Никандр (гъатхэпэм и 14), архиепископ Вильковский Павел (мэлыжьыхьым и 2), щоджэн Курлеев Петр (мэлыжьыхьым и 30). Абыхэми нэгъуэщIхэми я лIыгъэхэм теухуа куэд, зи фIэщхъуныгъэм папщIэ бэлыхь зрагъэшэча епархием и цIыхухэр еджакIуэхэм яригъэцIыхуащ Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр. Щоджэным и псалъэм пищащ Члисэм игъэлъэпIа цIыхухэм я теплъэхэр игъэлъэгъуащ, абыхэм ятеухуа и псалъэхэр дыщIигъужауэ. Сабийхэм гъэщIэгъуэн ящыхъуащ Тхьэм къулыкъу хуэзыщIэу псэуа Аущхэм я цIэхэмрэ абыхэм ятеухуахэмрэ. ЕджакIуэхэм апхуэдэу зыхагъэгъуэзащ презентацэм зыщрихьэлIа члисэ псалъэхэм – «панагия», «Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча», «гуэныхьхэр зыпшыныжа», нэгъуэщIхэми. Щоджэным еджакIуэхэр къыхуриджащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэмрэ гуэныхьхэр зыпшыныжахэмрэ я щапхъэм ирикIуэну икIи ахэр къыхуриджащ я тхьэлъэIухэм ахэр къадэIэпыкъуну щелъэIуну.

ЕссэнтIыгу МВД-м и Жылагъуэ советым хэт, Тхьэм и Анэм и «Щыгъуэ псоми гуфIэгъуэ» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Стацюк Алексий, Урысей МВД-м и къудамэу ЕссэнтIыгу къалэм щыIэм и унафэщIым и лъэIукIэ, къудамэм и ухуэныгъэщIэм кIуэри игъэнэхуащ. Щоджэныр апхуэдэу тезырхэр щрагъэпшын IуэхущIапIэми щыIащ, абы щыIэхэм епслъылIащ, хуэныкъуэхэм папщIэ Тхьэ елъэIуащ.

2017 гъэм гъатхэпэм и 15-м Кисловодск и Крестовоздвиженскэ члисэм и клирик щоджэн нэхъыжь Моничев Дмитрий зи чэзу зэIущIэр Кисловодск цIыхухэм социальнэ Iуэхутхьэбзэхэр щыхуащIэ и зэзыгъэуIу центрым и ГБУСО-м и пенсионерхэм ядригъэкIуэкIащ. Щоджэным IуэхущIапIэм и нэIэм щIэтхэм яхутепсэлъыхьащ нэщIымрэ гуэныхьыр Iуэтэжынымрэ, упщIэхэм жэуап яритащ. Къызэхуэсахэм зэIущIэ гъэщIэгъуэнхэм папщIэ фIыщIэ ящIащ.

2017 гъэм гъатхэпэм и 18-м Налшык къалэм и щоджэнхэм округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентинрэ КъБР-м и «Мир всем» чристэн щIалэгъуалэ Центрым хэт жыджэрхэр хэтащ пэкIу-концертым, Кърым республикэмрэ Севастополь къалэмрэ Урысейм зэрыгухьэрэ илъэсищ зэрырикъум теухуауэ къызэрагъэпэщам. ГуфIэгъуэ зэхыхьэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ, дин, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм, политикэ партым, егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм, профсоюзхэм я лIыкIуэхэр. Къызэхуэсахэм я пащхьэм къыщыпсэлъащ республикэм и творческэ гупхэр, артистхэр.

2017 гъэм гъатхэпэм и 16-м, Псыхуабэ епархием и унэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънгаъ нэхъыщхьэ Феофилакт зэIущIэ щригъэкIуэкIащ, Урыс Чристэн Члисэм и екIуэлIапIэхэм я Патриаршэ благочиниеу Тыркуменистан Республикэм хъыбарегъащIэ лэжьыгъэхэр щыщIагъэхуэбжьэным теухуауэ. ЗэIущIэм хэтащ Патриаршэ благочинием и члисэ округхэм я унафэщIхэр, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм епархием и хъыбарегъащIэ-тхылъ тедзапIэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Самохин Михаил. Зэхыхьэм Тыркуменистаным и екIуэлIапIэхэм я хъыбарегъащIэ лэжьыгъэхэр зэрырагъэфIэкIуэнум щытепсэлъыхьащ.

2017 гъэм гъатхэпэм и 16-м Кисловодск и Чристэн Свято-Никольскэ классическэ гимназием филолог-бзэ щIэныгъэлI цIэрыIуэ Ирзабеков Василий урысыбзэм теухуа зэпсэлъэныгъэхэм пищащ. ЗэIущIэр теухуауэ щытащ тхакIуэ, этнограф, лексикограф цIэрыIуэ Даль Владимир и гъащIэм. Гимназием и гъэсэнхэм Василий яхутепсэлъыхьащ урысыбзэ псалъалъэм псалъэ 200 000, псалъэжьрэ жыIэгъуэу 37 800 зэритыр. Апхуэдэу лекторыр еджакIуэхэм ядэгуэшащ Даль и псалъалъэр къызэрыунэхуам и тхыдэм теухуахэмкIэ. «1819 гъэм, Даль илъэс 17 щыхъум, Петербург и Хы кадет корпусым къыщIэкIащ ар. Николаев щыкIуэ махуэ гуэрым щIыIэм исащ. ГъуэгурыкIуэм зыхуэза гуэрым, ар тригъэун папщIэ жиIащ: Дунейр мыгувэу зэрызэIыхьэнужиIащ. Владимир блокнотым иритхащ псалъэщIэр. Псалъалъэр итхыным щIэдзапIэ хуэхъуари аращ».