Адыгэбзэ

Адыгэбзэ (5290)

Минводы къалэм и курыт еджпIэ №3-м и гъэсэнхэм махуэшхуэ концерт ятащ, Христос и махуэшхуэм теухуауэ, класс нэхъыщIэхэм щеджэхэм папщIэ. НыбжьыщIэхэм спектаклхэр ягъэлъэгъуащ, махуэшхуэм и тхыдэм теухуауэ. Апхуэдэу махуэшхуэ уэрэдхэр жаIащ, усэхэм къеджащ. Концерт нэужьым еджакIуэхэм захуигъэзащ щоджэн Шныров Александр. Абы ныбжьыщIэхэм фIыщIэ яхуищIащ икIи Христос лIахэм къазэрыхэтэджыкIыжам и мыхьэнэм яхутепсэлъыхьащ.

2017 гъэм мэлыжьыхьым и 22-м, тхьэмахуэ нэхум и щэбэтым, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Железноводск и Ольгинскэ члисэм тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ: Псыхуабэ епархием и Административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, Минераловодскэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексей, къалэм и члисэхэм я унафэщIхэм. Къардэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ щоджэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. ТхьэлъэIу нэужьым Пастыр нэхъыщхьэм тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ. ИужькIэ щихънагъ нэхъыщхьэм зэгъусэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIа нэужь фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Щоджэн нэхъыщхьэм екIуэлIапIэм къэкIуахэм жорыр яритащ гъэнэхуа артосыр щIыгъуу. А махуэм и пщыхьэщхьэм щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. ТхьэлъэIу уэрэдхэр жиIащ члисэ зэхуэхьэсам и хор регент Кубэ Аннэ зэригъакIуэм. Щихънагъ нэхъыщхьэм и гъусэу тхьэлъэIум хэтыну къызэхуэсащ Псыхуабэ щыпсэухэр, зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэр. Пастыр нэхъыщхьэр ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм къеджащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм дагъэ лъапIэм щыщ ящихуащ.

IутIыж нэхум и махуэхэм Прохладнэ къалэм и «Лира» ДК-м и концерт залым отчет концерт щатащ ГъуазджэхэмкIэ сабий школым щапхъэу къалъыта и «Родничок» IуэрыIуатэ ансамблым хэтхэм. Концертым хэтахэмрэ абы еплъахэмрэ ехъуэхъуащ къалэм и Никольскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Маршалкин Андрей. Щоджэным залым щIэсхэмрэ концертым хэтхэмрэ захуигъэзащ IутIыж хъуэхъукIэ. Урыс уэрэдхэм я концертыр псоми гунэс ящыхъуащ.

2017 гъэм мэлыжьыхьым и 21-м, тхьэмахуэ нэхум и мэремым, тхьэлъэIу литургие нэужьым, Черкесск телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ и члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIу щрагъэкIуэкIащ ар зэрагъэнэхурэ илъэситху щрикъум ирихьэлIэу. Зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьым, Свято-Сергиевскэ гимназием и япэ классым щIэсхэр хэтащ. Члисэ зэхуэхьэсам и ключарь щоджэн нэхъыжь Кузнецов Сергий екIуэлIапIэм кIуэ псори иригъэблэгъащ шэджэгъуашхэм, Никольскэ члисэ зэхуэхьэсар зэрагъэнэхуам и щIыхькIэ. ЕкIуэлIапIэм кIуэ куэдыр я гукъэкIыжхэмкIэ ядэгуэшащ. Апхуэдэщ 1999 гъэм Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и ухуэныгъэр зэрырагъэжьар. Ставрополь, Владикавказ я митрополит Гедеон и цIэ ираIуащ, ухуэныгъэм и япэ мывэр гъэтIылъыным арэзы техъуам, щоджэн нэхъыжьхэу Афонин Василийрэ Корнеевэ Валентинрэ. УхуакIуэхэр, псапащIэхэр, Черкесск телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсар къэгъэщIэрэщIэжыным, ар гъэдэхэным, гъэнэхуным хэта псори ягу къагъэкIыжащ. Псом хуэмыдэу гъэщIэгъуэнт лъахэхутэ Твердохлебов Сергей теухуа хъыбарыр. Черкесск теухуа тхылъищыр зи Iэдакъэ къыщIэкIар къытеувыIащ члисэ зэхуэхьэсам и тхыдэм икIи гупыж зыщIахэм папщIэ Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам зыщрагъэплъыхьащ.

2017 гъэм мэлыжьыхьым и 21-м, тхьэмахуэ нэхум и мэремым, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Нежинскэ къуажэм Тхьэм и Анэм и «Живоносный источник» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ и члисэм и IутIыж гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр иригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Кисловодск члисэ округым и члисэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн, члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Украинцев Александр. Къардэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ щоджэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуну къызэхуэсащ къуажэдэсхэр, гъунэгъу къалэхэмрэ къуажэхэмрэ щыщхэр. Литургиемрэ зэгъусэ тхьэлъэIу нэужьымрэ щихънагъ нэхъыщхьэм фIыщIэкIэ зыхуигъэзащ члисэм и унафэщIым. Щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ зыхуигъэзащ. Махуэшхуэр щиухым псори зэдэшхащ.

2017 гъэм мэлыжьыхьым и 20-м Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам и ЩIалэгъуалэ советым щоджэнымрэ Псыхуабэ КЦСОН-м и зи ныбжь хэкIуэта, ныкъуэдыкъуэ пенсионерхэмрэ щызэIущIащ. Щоджэн Пимичев Дмитрий Христос и IутIыжымкIэ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт къыбгъэдэкI хъуэхъур яжриIащ. Щоджэныр къызэхуэсахэм махуэшхуэм хутепсэлъыхьащ. Щоджэн нэхъыщхьэм и хорым Христос и IутIыжым теухуа уэрэдхэр жиIащ. Къызэхуэсахэм я пащхьэм зыкъыщигъэлъэгъуащ «Псыхуабэ КЦСОН» и хорым. «Молитва», «Светлый праздник» лэжьыгъэхэр ягъэзэщIащ гупым.

Воскресенье, 23 Апрель 2017 08:19

«Вера» радиор Ставрополь щылажьэ хъуащ

Автор

2017 гъэм мэлыжьыхьым и 21-м, сыхьэт 12.00-м, «Ставрополье» ГТРК-м и пресс- IуэхущIапIэм пресс-конференцэ щекIуэкIащ, Кавказым и Минводхэм «Вера» радиор щылажьэ зэрыхъуам теухуауэ. Иджыпсту, 89,2 частотам, радиор щызэхэпхынущ Псыхуабэ, ЕссэнтIыгу, Минводы, Лермонтовэ, Железноводск. Зэман дэкIмэ, къызэгъэпэщакIуэхэм Кисловодск частота 95,5 FM-м щылажьэу яутIыпщынущ. Урысейпсо станцыр Псыхуабэ, Черкесск епархием щегъэлажьэ, абы папщIэ щхьэзакъуэ федеральнэ СМИ къызэзыгъэпэщам. 2015 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м Черкесск къыщызэIуахащ, 2016 гъэм ныкъыгъэм и 15-м Патриарх Кирилл лэжьыгъэр зэрырагъажьэм арэзы техъуащ, Налшык къыщыкIуам. Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт журналистхэм яIущIащ, «Вера» радиом и унафэщI Торгашин Роман, «Ставрополье» ГТРК-м и унафэщI Канавин Илья. Щихънагъыр тепсэлъыхьащ проектыр зэрызэфIагъэувам икIи Патриарх Кирилл фIыщIэ хуищIащ «Чристэн жэрдэм» зэпеуэр къызэрызэригъэпэщам папщIэ. «Ди щIыналъэм ар мыхьэнэ зиIэ и узэщIыныгъэ лэжьыгъэщ. ИлъэситIым зэрыщылэжьам къыдэкIуэу, КъБР-мрэ КъШР-мрэ щыпсэухэм къыхагъэщащ Чристэн диным, щэнхабзэм, хабзэм теухуахэр нэхъыфIу къызэрыгурыIуар», - къыхигъэщащ щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт. Торгашин Роман станцием и лэжьыгъэм, эфирым ягъэкIуэну программэхэм, гуапагъэм, щIыналъэм и лъапIэныгъэхэм я гугъу зэращIынум къытеувыIащ. Апхуэдэу щоджэн нэхъыщхьэм и узэщIыныгъэхэр къызэратынум тепсэлъыхьащ. «Ставрополье» ГТРК-м и унафэщIым къыхилъхьащ зэгъусэу проектхэр зэдащIэну, литературэм теухуауэ. «Вера» радиор – Урысейм иджыпсту щыпсэухэр Чристэн фIэщхъуныгъэм хэзыгъэгъуазэ радиощ.

Воскресенье, 23 Апрель 2017 08:17

Щоджэныр КъБР-м и интернатым щыIащ

Автор

IутIыж гуфIэгъуэ зэхыхьэхэм ирихьэлIэу, Прохладнэ къалэм и Никольскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Маршалкин Андрей сабий унэ интернатым щыIащ. Щоджэныр Христос и IутIыжымкIэ псоми ехъуэхъуащ, махуэшхуэм тепсэлъыхьащ икIи IутIыж шхыныгъуэхэр яхуигуэшащ. Республикэм и «Прохладнэ сабий унэ-интернат» къэрал IуэхущIапIэ нэхъ жьы дыдэхэм ящыщщ. Ар 1939 гъэм НКВД-м и сабийхэм я хэщIапIэу къызэIуахащ. 1944 гъэм къыщыщIэдзауэ – сабий ныкъуэдыкъуэхэм я унэ-интернатщ. Интернатыр къызэIуахащ илъэси 4-м щыщIэдзауэ 40 хъухэм медицино-социальнэ Iуэхутхьэбзэхэр хуащIэн, психоневрологие узыфэ зиIэ сабийхэр щыпсэун папщIэ. Иджыпсту интернатым сабий ныкъуэдыкъуэу 90-м щIигъу щопсэу.

2017 гъэм мэлыжьыхьым и 19-м Къэзакъхэмрэ Кавказым щыпсэу лъэпкъхэмрэ я Ипщэ-Урысей лицейм, Дьяков Анатолий и цIэр зезыхьэм семинар щекIуэкIащ «Успешный опыт воспитания казачьей молодежи. Новации казачьего образования» темэмкIэ. Семинарыр къызэрагъэпэщащ Тэрчыдзэ къэзакъ зэгухьэныгъэм Кавказ Ищхъэрэм и «Мэшыкъуэ-2016» щIалэгъуалэ зэхуэсыр и дэIэпыкъуэгъуу. Семинарым и лэжьыгъэм хэтащ щоджэнхэр – епархием и Iэгъуэблагъэм и къэзакъ зэгухьэныгъэхэм зи нэIэ тетхэр, епархием и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Фещенкэ Стефан я пашэу, къэзакъхэм я егъэджакIуэхэр, атаманхэр, къэзакъхэр, властым и органхэм я лIыкIуэхэр къэпсэлъащ. Программэм хагъэхьащ пленарнэ зэIущIэр, секциплIым я лэжьыгъэр. Апхуэдэхэщ «Создание системы непрерывного казачьего образования», «Духовно-нравственное окормление и воцерковление казачества», «Просветительская функция средств массовой информации в репрезентации темы казачества», «Казачий компонент в системе дополнительного образования».

2017 гъэм мэлыжьыхьым и 19-м, тхьэмахуэ нэхум и бэрэжьейм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Тхьэм и Анэм и "Не рыдай Мене, Мати" тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ члисэм и Успенксэ Второафонскэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым и игумен корпусым IутIыж махуэшхуэр щригъэкIуэкIащ. Щихънагъ нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ епархием и Административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, къулъшырыфым щыIэхэм. Къардэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Махуэшхуэ уэрэдхэр жиIащ иеромонах Елевферий (Казаков). Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу тхьэлъэIум хэтыну къызэхуэсащ гъунэгъу къалэхэмрэ къуажэхэмрэ къикIыу щIыналъэ лъапIэм къэкIуахэр. IутIыж тхьэлъэIу уэрэдхэр Георгиевскэ члисэм и къулъшырыфым щыжаIащ. ИужькIэ псори игумен корпусым кIуащ, зэгъусэ тхьэлъэIум хэтынухэр. Абдеж тхьэлъэIу литургие щрагъэкIуэкIащ. Щихънагъ нэхъыщхьэр фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. ТхьэлъэIу нэужьым IутIыж зэгъусэ тхьэлъэIур Георгиевскэ члисэм къахьыжащ. Махуэшхуэм хэтахэм зэгъусэу сурэт зытрагъэхащ.