Адыгэбзэ

Адыгэбзэ (5410)

IутIыж нэхум и махуэхэм Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием и япэ классым кIуэхэм Iэмал яIащ тхьэмахуэ нэхум ирихьэлIэу уэзджынэхэр ягъэзууну. Щоджэн Гурин Александр и гъусэу, ныбжьыщIэхэр Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам уэзджынэр щагъэзууащ щоджэн нэхъыщхьэм и пщIантIэм икIи а лэжьыгъэм зэрехъулIэм кIэлъыплъащ. Сабийхэм я гур IутIыж гуфIэгъуэкIэ гъэнщIат.

2017 гъэм мэлыжьыхьым и 22-м Краснодар щекIуэкIащ Кубань къэзакъыдзэм и парад, хэкум ирагъэIэпхъукIахэм ираха лейр гъэзэкIуэжыным теухуа унафэр къызэращтэрэ илъэс 26-рэ щрикъум ирихьэлIэу. Зэхыхьэм хэтащ УФ-м и Президентым и полпреду Ипщэ федеральнэ округым щыIэ, Краснодар крайм и губернатор Кондратьев Вениамин, Къэрэшей-Шэрджэс республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рашид, Екатеринодар, Кубань и митрополит Исидор, Кубань къэзакъыдзэм и атаман Долудэ Николай, щоджэнхэр, депутатхэр. Псыхуабэ епархием и лIыкIуэу зэхыхьэм хэтащ къэзакъхэм ядэлэжьэнымкIэ къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Фещенкэ Стефан. ГуфIэгъуэ зэхыхьэхэр тхьэлъэIукIэ щрагъэжьащ Невский Александр и цIэр зезыхьэ члисэ зэхуэхьэсам. Парадыр и нэIэм щIэтащ къэзакъ генерал Долудэ Николай. Абы къэзакъ миниблым щIигъу хэтащ.

Тхьэмахуэ нэхум и махуэхэм Минводы къалэм Сабий творчествэмкIэ и унэм щекIуэкIащ «IутIыж лъапIэ» зэпеуэ-фестивалыр. Зэпеуэм утыку къыщрахьащ къалэм и школхэм я еджакIуэхэм я лэжьыгъэхэр. Зэхьэзэхуэм щытекIуахэр щагъэлъапIэм хэтащ къалэм и Никольскэ члисэм и унафэщI щоджэн Чемодуров Кирилл. Щоджэныр къызэхуэсахэм махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ икIи зэпеуэм къыхэжаныкIахэм щIыхь тхылъхэр яритащ.

2017 гъэм мэлыжьыхьым и 23-м, Суворовскэ станицэм, апостол Фомэ и тхьэмахуэм, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Верэ, надеждэ, Любовь, абыхэм я анэ Софие я цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Иванилов Роман махуэшхуэ, зэгъусэ тхьэлъэIухэр иригъэкIуэкIащ. Щоджэным Христос и IутIыжымкIэ ехъуэхъуащ алыджхэм я зэгухьэныгъэм и лIыкIуэу члисэ цIыкIум щызэхуэсахэм.

2017 гъэм мэлыжьыхьым и 21-м Прохладнэ къалэм и школ №11-м и 4-нэ классым щеджэхэм я адэ-анэхэм я зэхуэс щекIуэкIащ ОРКСЭ модулыр къыхэхыным теухуауэ. Щоджэныр хэту япэу а зэIущIэр екIуэкIащ. Адэ-анэхэм я зэIущIэр щоджэнхэр ирагъэблагъэу зэрырагъэкIуэкIынум и графикыр къыхалъхьащ «Чристэн щэнхабзэм и лъабжьэр» модулыр къызэрыхахынум теухуа зэIущIэ зыубгъуам, ОРКСЭ курсым хыхьэу. Прохладнэ къалэм и бизнес инкубаторым мы махуэхэм щекIуэкIа зэIущIэм хэтащ къалэм и школхэм я унафэщIхэр, егъэджэныгъэмкIэ къудамэм и лэжьакIуэхэр, егъэджакIуэхэр. Прохладнэм и Никольскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Маршалкин Андрей Iуэхур къыхилъхьащ. ЗэIущIэм хыхьэу къызэгъэпэщыныгъэ Iуэхухэм щыхэплъащ, Iуэху зэIумыбзхэр къагъэлъэгъуащ, ахэр зэрызэфIахынум къытеувыIащ. Курыт еджапIэ №8-м егъэджакIуэхэм я щIэныгъэм зэрыщыхагъэхъуэнум тепсэлъыхьащ.

Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием и 2-нэ классым щIэсхэм IутIыжымкIэ ехъуэхъуащ къалэм и Сабий унэм щыIэхэм. Гимназием и гъэсэнхэм я гъусэу кIуащ Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн Гурин Александр, класс унафэщI Поповэ Иринэ. Щоджэныр ныбжьыщIэхэм яхутепсэлъыхьащ махуэшхуэм икIи дэтхэнэми IутIыж джэдыкIэхэр яритащ. Гимназием и гъэсэнхэм IутIыж программэ ягъэлъэгъуащ, уэрэдхэр, усэхэр жаIэу. Сабий унэм и гъэсэнхэр лъагъуныгъэм, гуапагъэм, насыпым теухуа усэхэм къеджащ. НыбжьыщIэхэр нэхъ гъунэгъуу зэрыцIыхуащ, гимназием и гъэсэнхэм ныбжьыщIэхэм IэфIыкIэхэр хуагуэшащ, езыхэм хьэщIэхэм иратащ езыхэм я IэкIэ ящIа хьэпшыпхэр. Сабий унэм и гъэсэнхэмрэ гъэсакIуэхэмрэ къазэрыхуеблэгъам, саугъэтхэр къызэрыхуахьам папщIэ фIыщIэ хуащIащ икIи иджыри ирагъэблэгъащ.

ЕссэнтIыгу и курыт еджапIэ №1-м и класс нэхъыжьым щIэсхэм щIыуэпсыр хъумэным и илъэсым хыхьэу, къыхалъхьащ пщIантIэр теннис сквер ящIыну. ШколакIуэхэм къыхалъхьа Iуэхур спонсорхэм даIыгъащ, жыгыщIи 100 хасэну хухэзыхахэм. А Iуэхум арэзы техъуащ къалэм и Пантелеимоновскэ члисэм и унафэщI щоджэн Журавлёв Михаил. Абы ныбжьыщIэхэм псалъэ гуапэхэр яжриIащ, щIыуэпсым и илъэсым ирихьэлIэу абыхэм къалэнышхуэ я пщэ зэрыдэлъыр къыхигъэщу. Щоджэным и гъусэу, егъэджакIуэхэм, спонсорхэм еджакIуэхэм жыгыщIэхэр ягъэтIысащ. Илъэс зыбжанэ дэкIмэ, а щIыпIэр мэз хъунущ. Класс нэхъыщIэхэм щIэсхэм къагъэгугъащ жыгхэм кIэлъыплъыну.

2017 гъэм мэлыжьыхьым и 21-м Кисловодск и Крестовоздвиженскэ члисэм и щоджэн Воробьев Андрей Кисловодск къалэм и школ-интернат №18-м щыIащ. Щоджэныр сабийхэм яхутепсэлъыхьащ Христос и махуэшхуэм. Абы Тхьэм и Анэм и «Живоносный источник» тхьэнапэм и тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ икIи псы лъапIэм щыщ псоми ялъигъэIэсащ. Сабийхэм Iуэхур щIэщыгъуэ ящыхъуащ. Андрей упщIэхэм жэуап иритащ икIи тхьэнапэр тыгъэ яхуищIащ.

Минводы къалэм и курыт еджпIэ №3-м и гъэсэнхэм махуэшхуэ концерт ятащ, Христос и махуэшхуэм теухуауэ, класс нэхъыщIэхэм щеджэхэм папщIэ. НыбжьыщIэхэм спектаклхэр ягъэлъэгъуащ, махуэшхуэм и тхыдэм теухуауэ. Апхуэдэу махуэшхуэ уэрэдхэр жаIащ, усэхэм къеджащ. Концерт нэужьым еджакIуэхэм захуигъэзащ щоджэн Шныров Александр. Абы ныбжьыщIэхэм фIыщIэ яхуищIащ икIи Христос лIахэм къазэрыхэтэджыкIыжам и мыхьэнэм яхутепсэлъыхьащ.

2017 гъэм мэлыжьыхьым и 22-м, тхьэмахуэ нэхум и щэбэтым, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Железноводск и Ольгинскэ члисэм тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ: Псыхуабэ епархием и Административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, Минераловодскэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексей, къалэм и члисэхэм я унафэщIхэм. Къардэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ щоджэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. ТхьэлъэIу нэужьым Пастыр нэхъыщхьэм тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ. ИужькIэ щихънагъ нэхъыщхьэм зэгъусэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIа нэужь фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Щоджэн нэхъыщхьэм екIуэлIапIэм къэкIуахэм жорыр яритащ гъэнэхуа артосыр щIыгъуу. А махуэм и пщыхьэщхьэм щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. ТхьэлъэIу уэрэдхэр жиIащ члисэ зэхуэхьэсам и хор регент Кубэ Аннэ зэригъакIуэм. Щихънагъ нэхъыщхьэм и гъусэу тхьэлъэIум хэтыну къызэхуэсащ Псыхуабэ щыпсэухэр, зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэр. Пастыр нэхъыщхьэр ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм къеджащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм дагъэ лъапIэм щыщ ящихуащ.