Адыгэбзэ

Адыгэбзэ (5180)

2017 гъэм мазаем и 11-м, хабзэ зэрыхъуауэ, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам тхьэмахуэ тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ. Пастыр нэхъыщхьэм члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм къулыкъу дащIащ. ТхьэлъэIу уэрэдхэр жиIащ Кубэ Аннэ зэригъакIуэ щоджэн нэхъыщхьэм и хорым. Щихънагъ нэхъыщхьэм Аущ Василий Иным, Богослов Григорий, Иоанн Дыщэ Iупэ сымэ я фэеплъыр игъэлъэпIащ. Уставым ипкъ иткIэ япэ дыдэу тхьэлъэIум щыжаIащ "На реках Вавилонских" псаломыр. Щоджэнхэмрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ щоджэн нэхъыщхьэм я гъусэу тхьэлъэIу уэрэд жаIащ, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм нэщI иным зыщыхуагъэхьэзырым ирихьэлIэу. Хабзэ зэрыхъуауэ Пастыр нэхъыщхьэм екIуэлIапIэм кIуахэм Инджыл къеджэныгъэ нэужьым дагъэ лъапIэм щыщ ящихуащ.

Зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм Коммаяк къуажэм и тхьэмахуэ школым и еджакIуэхэр щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэщ. Ахэр гъунэгъу Георгиевскэ епархием щыIащ. Щоджэн нэхъыжь Кручев Михаилрэ егъэджакIуэ 14-мрэ я гъусэу ахэр зыплъыхьакIуэ кIуахэщ, телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и акафистым къеджэу. Краснокумскэ къуажэм щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр Тхьэнапищ члисэм кIуахэщ. Зеленокумск къалэм Тхьэм и Анэм и Къэзан тхьэнапэм и члисэм тхьэлъэIум хэтхэм къыщыIущIащ тхьэмахуэ школым и егъэджакIуэ Свирковэ Иринэ. Ар гъэщIэгъуэну тепсэлъыхьащ члисэм и тхьэнапэ гъэщIэгъуэнхэм. Шэджэгъуашхэм ирихьэлIэу ахэр тепсэлъыхьащ фIэщхъуныгъэ зиIэхэу джыназ Муромскхэ Пётррэ Февронийрэ я фэеплъ иджыблагъэ къалэм щагъэувам. ЩIыналъэ лъапIэм Тхьэм елъэIуну кIуахэр Зеленокумск щыIащ, Аущ апостолхэу Пётррэ Павелрэ я цIэр зезыхьэ члисэмрэ «Ковчег» щэнхабзэ-узэщIыныгъэ центрымрэ. Монах Александр щыщIалъхьа кхъэм кIуахэщ. КъыщыкIуэжым, щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэр Отказнэ къуажэм дыхьэри Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ члисэм Тхьэ щелъэIуащ. ТхьэлъэIум хэтхэм гукъыдэж яIэу къагъэзэжащ, гъунэгъу къалэхэмрэ къуажэхэмрэ я члисэхэм я лъапIэныгъэхэм лъэIэсыну хуитыныгъэ зэраIам папщIэ Тхьэм фIыщIэ хуащIу.

Орджоникидзевскэ къуажэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Варварэ и цIэр зезыхьэ члисэм гъэ къэс екIуэлIапIэм и зэIущIэ щокIуэкI. Абы хэтхэр едэIуащ члисэм и унафэщIым и дэIэпыкъуэгъум, казначейм, финанс-ревизэ комиссэм и унафэщIым я докладхэм. 2016 гъэм ЕкIуэлIапIэм и советым и лэжьыгъэр къехъулIауэ къалъытащ. Зэхыхьэм 2016 гъэм къэхъуа мыхьэнэ зиIэ Iуэхугъуэхэм щытепсэлъыхьащ. Апхуэдэхэщ члисэм щоджэн нэхъыщхьэм и япэ тхьэлъэIу щекIуэкIар, етIанэгъэ зэфIагъэкIынухэри хыхьэу. ЕкIуэлIапIэм кIуэхэм ЕкIуэлIапIэм и советым хэтхэм елъэIуащ члисэм и Iэгъуэблагъуэр зэхуэзыщI куабжэр зыхуей хуагъэзэжыну, Сентинскэ, Шаонинскэ члисэхэм кIуэхэм ар нэхъ ялъагъун папщIэ. ТхьэлъэIу литургие нэужьым, Преграднэ станицэм и Кирилломефодиевскэ члисэм екIуалIэхэм екIуэлIапIэм и зэIущIэ ирагъэкIуэкIащ. Ар щIидзэным и пэ къихуэу, щоджэн Соловьев Алексий члисэм и япэ унафэщI икIи ар зыухуауэ щыта архимандрит Исихие (Дремлюженко). ЕкIуэлIапIэм кIуэхэм я пащхьэм къыщыпсэлъащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и члисэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений, екIуэлIапIэм и зэIущIэр зэрекIуэкIыну хабзэм къытеувыIар, абы и лэжьыгъэм хыхьэу зытепсэлъыхьын хуей Iуэхугъуэхэр. ЕкIуэлIапIэм и зэIущIэм хэтхэм ЕкIуэлIапIэм и советымрэ финанс-ревизионнэ комиссэмрэ 2016 гъэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэр къалъытащ. 2016 гъэм ЕкIуэлIапIэм и советымрэ финанс- ревизионнэ комиссэмрэ зэрылэжьэну пIалъэр икIащ. А органхэм хэтынухэр щIэрыщIэу хахыжащ. ЗэIущIэм унафэщIым Преграднэ станицэм и къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Кондратов Алексий и щIыхь тхылъыр иритащ.икIи Тхьэм и Анэм и Покров тхьэнапэмкIэ хуэупсащ члисэм илъэс зыбжанэ хъуауэ екIуалIэ унагъуэхэм.

2017 гъэм мазаем и 8-10- хэм епархием и «Солнечный городок», «Иппотерапия КМВ» центрхэм я унафэщIхэу Земцевэ Екатеринэрэ щоджэн Тростинский Сергийрэ хэтащ унагъуэхэм я зэIущIэхэм, Суворовскэ, Ессентукскэ станицэхэмрэ Юцэ къуажэмрэ щыщу зи узыншагъэм къимыхь сабийхэр щапIым. ЗэIущIэхэр къызэрагъэпэщащ Предгорнэ къуажэм и администрацэм цIыхухэм Iуэхутхьэбзэхэр хуэзыщIэ и комплекснэ центрым. УнафэщIхэр зыубгъуауэ къытеувыIащ епархием и центрхэм я лэжьыгъэхэм икIи унагъуэ хуэмыщIахэм пщIэншэу дэIэпыкъуну хуагъэлъэгъуащ.

2017 гъэм мазаем и 9-м, Псыхуабэ округым и члисэхэм я благочиннэ, щоджэн нэхъыжь Дубинский Борисрэ Псыхуабэ къалэм и егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм я унафэщI гупхэмрэ, Псыхуабэ егъэджэныгъэмкIэ и Управленэм и унафэщI Васютинэ Наталье и пашэу, Черкесск, Свято-Сергиевскэ гимназием и Iуэху бгъэдыхьэкIэхэм зыхагъэгъуэзэну кIуащ. Гимназием щынэсым, Черкесск егъэджэныгъэмкIэ и Центр №11-м и унафэщI Ляшовэ Еленэ Псыхуабэ икIа хьэщIэхэм гимназием защригъэплъыхьащ, IэщIагъэлIхэр чристэн егъэджэныгъэм теухуа я Iуэху бгъэдыхьэкIэхэмкIэ зэхъуэжащ. Зэпсэлъэныгъэм хыхьэу къыхагъэщащ Псыхуабэ а унэтIыныгъэм хыхьэу Iуэху бгъэдыхьэкIэ ин зэрыщыIэр. IэщIагъэлIхэр я Iуэху еплъкIэхэмкIэ зэхъуэжащ.

2017 гъэм мазаем и 11-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Бекешевскэ станицэм Тхьэм и Анэм и Хъуромэ члисэм тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ: Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн, члисэм и унафэщI игумен Вассиан (Рабков), къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Ектении нэужьым Пастыр нэхъыщхьэр Тхьэ елъэIуащ Украинэмрэ КъуэкIыпIэ Гъунэгъумрэ мамырыгъэ щыIэн папщIэ. Къызэхуэсахэм абы узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. ТхьэлъэIу нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт станицэм и члисэм зыщиплъыхьащ станицэ члисэмрэ тхьэмахуэ школымрэ я ухуэныгъэр зыхуэдэм еплъащ. Иджыри къыздэсым, сабий куэд  зэкIуалIэ екIуэлIапIэр тхьэлъэIупIэм хухаха щIыпIэм щызэхуос. Щихънагъ нэхъыщхьэм щIыгъуащ ухуэныгъэмкIэ и дэIэпыкъуэгъу Музенитов Павел.

2017 гъэм мазаем и 6-м, Петербургская Ксение и фэеплъ махуэм, Кисловодск и Пантелеимоновскэ члисэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щагъэлъэпIащ. ТхьэлъэIу литургиер иригъэкIуэкIащ Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн. Абы къулыкъур драгъэкIуэкIащ Кисловодск и Крестовоздвиженскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Лиманов Гермоген, Пантелеимоновскэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Акименкэ Сергий, члисэм и клирик щоджэн нэхъыжь Лагутин Андрей. Къардэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ къардэн Лиманов Гермоген. Ектении нэужьым Тхьэ елъэIуащ Украинэм мамырыгъэ щыIэн папщIэ. ТхьэлъэIум хэтхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ щоджэн нэхъыжь Лиманов Гермоген. Щоджэнхэм Аущыр ягъэлъэпIащ. Округым и благочиннэм тхьэлъэIум хэтхэм пастыр нэхъыщхьэ, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт къыбгъэдэкI хъуэхъур яжриIащ пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм теухуауэ. Иоанн члисэм тыгъэ хуищIащ апостол пэлъытэ Нинэ и цIэр зезыхьэ тхьэнапэр. Ар Куржым щагъэхьэзыращ дунейм ехыжа унафэщIымрэ щоджэн нэхъыжь Величко Вячеславрэ я лъэIукIэ. ТхьэлъэIу нэужьым псоми ехъуэхъуащ куэдрэ псэуну.

Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм щыпащэ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэмрэ гуэныхь зрагъэIуэтэжахэмрэ я фэеплъ зэхыхьэхэм. 2017 гъэм мазаем и 6-м Чристэн Свято-Никольскэ классическэ гимназием и гъэсэнхэм утыку кърахьащ "Эхо истории: Русская Голгофа ХХ века" тхыдэ-литературно- композицэр. ЕджакIуэхэр зыубгъуауэ тепсэлъыхьащ 1917 гъэм къэхъуа Октябрь зэхъуэкIыныгъэхэм кърикIуахэм. Зэхыхьэм хэтхэм зыхагъэгъуэзащ Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Тихон зэразыхуигъазэм, Христос и фIэщхъуныгъэм тетыну ахэр къызэрыхуриджам. Къэпсалъэхэм къыхагъэщащ Пащтыхь унагъуэм и гъащIэм и иужьрей махуэхэм, фIэщхъуныгъэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча щоджэн нэхъыжь Кочуров Иоанн. Соловецкэ лагерымрэ Бутовскэ полигонымрэ ятеухуа хъыбар утыку кърахьащ. Ар хъуащ «Русской Голгофой ХХ века». Фигу къэдгъэкIыжынщи, мазаем и 5-м Урыс Чристэн Члисэм егъэлъапIэ Урыс Члисэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэмрэ гуэныхь зыIуэтэжахэмрэ я фэеплъыр. Кисловодск члисэ округым и щоджэнхэм я зэхуэс мазаем и 1-м щекIуэкIам, къыщыхалъхьащ округым и члисэхэм тхьэмахуэ псом фэеплъым теухуа зэхыхьэхэр щекIуэкIыну. Мазаем и 12-м Кисловодск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам конференцэ щекIуэкIынущ, Урыс Члисэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, гуэныхьхэр зрагъэIуэтэжахэм я фэеплъым теухуауэ. Доклад нэхъыщхьэр абы щищIащ Аущ Лукэ (Войно-Ясенецкэ) и цIэр зезыхьэ Чристэн центрым и унафэщI, филолог-языковед, тхакIуэ Ирзабеков Василий. Мазаем и 13-м иеросхимонах Стефан (Игнатенкэ) и къулыкъум щытрагъэува махуэм, Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам конференцэ щекIуэкIынущ, епархием Аущхэр канонизацэ щIынымкIэ и комиссэм и унафэщI иеромонах Елевферий (Казаков) хэту. Иеросхимонах Елевферий щыщIалъхьа щIыпIэм деж щоджэнхэр щыплъырынущ икIи тхьэлъэIухэр щрагъэкIуэкIынущ.

2017 гъэм мазаем и 8-м, Псыхуабэ члисэ зэхуэхьэсам и Михаило-Архангельскэ члисэ зэхуэхьэсам и тхьэмахуэ школым щоджэнхэм я зэIущIэ щекIуэкIащ, дунейпсо хъуромэ къеджэныгъэхэм теухуауэ. Къызэхуэсахэм я пащхьэм къыщыпсэлъащ епархием къэзакъхэм ядэлэжьэнымкIэ и къудамэм и щоджэн нэхъыжь Фещенкэ Стефан, епархием IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэм ядэлэжьэнымкIэ и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сорокин Константин. Къеджэныгъэхэм хыхьэу къэзакъхэм я Iуэху зэIумыбзхэр къагъэлъэгъуащ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, иджыпсту экстремизмым узэрыпэщIэтыну Iэщэ щыIэкъым. IэщIагъэлIхэм члисэпсо зэхуэсым къыщыхагъэщащ пастырхэм лэжьыгъэ жылагъуэм драгъэкIуэкIыну, щоджэн нэхъыжь Сорокин Константин жиIащ къэмыхъупхъэ къызэрыхъум цIыхухэм занщIэу гу зэрылъамытэр. Къеджэныгъэхэм и лэжьыгъэм зэрыхэтам тепсэлъыхьащ Псыхуабэ благочинием социальнэ къулыкъу щIэнымкIэ и къудамэм и лIыкIуэхэу щоджэн нэхъыжь Гриценкэ Виталий, Климовэ Г.М.. Щоджэнхэм я зэIущIэр щиухым егъэджакIуэхэу Ендовицкая Н. А. Шаповаловэ Н.Б. къызэхуэсахэм чристэн егъэджэныгъэм теухуа чэнджэщхэмкIэ дэгуэшащ икIи къыкIэлъыкIуэ хъуромэ къеджэныгъэхэм ирихьэлIэу я Iуэху бгъэдыхьэкIэхэмкIэ щызэдэгуашэ тхыгъэхэр ягъэхьэзырыну къыхалъхьащ. ДызыхуэкIуэ зэманым чристэн егъэджакIуэхэм я зэIущIэ ирагъэкIуэкIыну унафэ ящIащ.

Суббота, 11 Февраль 2017 13:55

МыкIуэдыжыну фэеплъ

Автор

Псыхуабэ, Черкесск епархием хъыбар фегъащIэ 2017 гъэм мазаем и 8-м, и ныбжьыр илъэс 76-м иту, хьэлъэу сымэджа нэужь, дунейм ехыжащ Прохладнэ къалэм (КъБР) Телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI, щоджэн нэхъыжь Кубэ Иоанн. Кубэ Иоанн 1942 гъэм Украинэм и Черновицкэ областым и Сторожец къалэм къыщалъхуащ. 1962 гъэм ар Кавказ Ищхъэрэм Iэпхъуащ икIи Мэхъэчкъалэ и Успенскэ члисэм пономару щылажьэу щIидзащ. 1963 гъэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и екIуэлIапIэхэм псаломщикыу щылэжьащ. 1974 гъэм щихънагъ Ионэ (Зырянов) къардэн къулыкъур къыхуигъэфэщащ. 1975 гъэм щихънагъ Антоний (Загородний) щоджэн къулыкъур къыхуигъэфэщащ. Иоанн Къэбэрдей- Балъкъэрым и екIуэлIапIэхэм къулыкъу щищIащ. 1983 гъэм къыщыщIэдзауэ и иужьрей махуэ пщIондэ Иоанн Прохладнэ къалэм телъыджэ къэзыгъэхъу Николай и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщIу лэжьащ. Абы щоджэн дамыгъэхэр къыхуагъэфэщащ, тхьэлъэIу литургиехэр егъэкIуэкIынри хыхьэу. 2000 гъэм Иоанн къэрал дамыгъэ къыхуагъэфэщащ – Зэныбжьэгъугъэм и орденрэ Урыс Чристэн Члисэм и Аущ Радонижский Сергий и орденым и III нагъыщэмрэ. Илъэс куэдкIэ Иоанн Къэбэрдей-Балъкъэрым и щоджэн къулыкъур ирихьэкIащ. Абы и Iущагъымрэ гъащIэм зэрыхищIыкIымрэ къыпэкIуащ щоджэнхэм я лъагъуныгъэмрэ пщIэмрэ. Щоджэн куэдым залъытэж Иоанн и деж куэдым щеджауэ. Абы къуэрэ пхъуитIрэ къыщIэхъуащ, Члисэм хуэлажьэхэу. Прохладнэм щыпсэу куэдым я члисэ гъащIэр Иоанн епхащ. Дунейм ехыжам и Iыхьлыхэмрэ и благъэхэмрэ хуэгузэващ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт: «Илъэс куэдкIэ Иоанн сцIыхуащ фIэщхъуныгъэ зиIэ цIыхуу, зи унагъуэр фIыуэ зылъагъу щоджэну. И благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ я гъусэу Тхьэ солъэIу и псэр зэгъэну, икIи псори къыхузоджэ Иоанн я тхьэлъэIухэм ягу къыщагъэкIыжыну». Щоджэн нэхъыжь Иоанн (Кубэ) мазаем и 10-м щIалъхьэнущ. А къулыкъумрэ тхьэлъэIу литургиемрэ иригъэкIуэкIынущ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт. Иоанн Никольскэ члисэм и Iэгъуэблагъэм щыщIалъхьэнущ