Адыгэбзэ

Адыгэбзэ (5410)

IутIыж нэхум и махуэхэм ирихьэлIэу, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Псыхуабэ къалэм и Сабий сымаджэщым щыIащ. Щихънагъ нэхъыщхьэм IутIыж тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ пащтыхь гуащэ Анастасие и цIэкIэ, сабийхэм я узыншагъэр зэфIэувэжын папщIэ. ТхьэлъэIу нэужьым Пастыр нэхъыщхьэр IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэмрэ сабийхэмрэ Христос и IутIыжымкIэ ехъуэхъуащ. А махуэм зыри саугъэтыншэ хъуакъым.

2017 гъэм мэлыжьыхьым и 23-м Дзэлыкъуэ станицэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм Павловскэ районым и къэзакъ зэгухьэныгъэм и зэхуэс щекIуэкIащ. Нэгъабэ ягъэзэщIа лэжьыгъэм къэзакъхэм я пащхьэм щытепсэлъыхьащ атаман Роговой Владимиррэ комиссэм и унафэщIхэмрэ. Къэзакъхэм нэхъ гъэщIэгъуэн ящыхъуащ щIы Iуэхум зэрыхэплъэр, районым и зэгухьэныгъэм и утсавым зэхъуэкIыныгъэ къызэрыщыхъуар. Къэзакъ щIалэгъуалэр дзэм зэрыраджэм, хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм зэрадэлажьэм тепсэлъыхьащ. Тэрч къэзакъ зэгухьэныгъэм Ставрополь крайм щиIэ Павловскэ район къудамэм и атаман Роговой Владимир и лэжьыгъэр къехъулIауэ къалъытащ. КъыхэжаныкIа къэзакъхэм дамыгъэхэр хуагъэфэщащ. Къэзакъхэм я зэIущIэр къыщызэIуахым тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ Новопавловскэ округым и благочиннэ щоджэн Цапко Владислав.

Зеленчукскэ районым и школхэм зэIущIэхэр щокIуэкI. Абыхэм адэ-анэхэм къыщыхах чристэн щэнхабзэм и лъабжьэмрэ къызэрыгуэкI дуней тетыкIэмк1э дерсым и модулыр. Кардоникскэ станицэм и курыт еджапIэ №3-м адэ-анэхэм я пащхьэм къыщыпсэлъащ станицэм и Покров члисэм и унафэщI щоджэн Бураков Димитрий. Щоджэныр адэ-анэхэм яхутепсэлъыхьащ чристэн щэнхабзэм и лъабжьэмкIэ дерсым, курсым хигъэгъуазэу. Нэгъабэ гъэ еджэгъуэм ОПК дерсыр школым зыхуейм щрагъэджу щытащ.

2017 гъэм мэлыжьыхьым и 25-м, Радоницэ махуэшхуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым и Екатерининскэ скитым тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ. Щоджэнархимандритым къулыкъур драгъэкIуэкIащ къулъшырыфым и благочиннэ иеромонах Елевферий (Казаков), скитым и унафэщI монах нэхъыжь Максим (Лабынцев), къардэн нэхъыжь Афанасий (Сапрыкин). Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу тхьэлъэIум хэтыну къызэхуэсащ гъунэгъу къалэхэмрэ къуажэхэмрэ щыщхэр. Литургием Тхьэ щелъэIуащ члисэм и ктитор Айтов Валерэрэ и щхьэгъусэмрэ. Литургие нэужьым Пастыр нэхъыщхьэм тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ икIи къызэхуэса фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. А махуэм, щоджэнархимандритым и арэзыныгъэкIэ, къулъшырыфым щыIэхэм дунейм ехыжахэм папщIэ тхьэлъэIу ирагъэкIуэкIащ. Апхуэдэхэщ, иеросхимонах Стефан (Игнатенкэ), игумен Пафнутий, схиархимандрит Иоанн (Мирошников), игумен Евфимий (Беломестный).

Мы махуэхэм Прохладнэ къалэм и библиотекэм, Маяковский Владимир и цIэр зезыхьэм щекIуэкIащ «Библионочь» Iуэхур. Абы хыхьэу тхылъеджэхэр Никольскэ члисэм и щоджэн Еремеев Андрей IущIащ. Къызэхуэсахэм я пащхьэм щагъэлъэгъуащ Никольскэ члисэм и тхыдэм теухуа усэ тхылъитI. Зэхыхьэм щыжаIащ Томаревский Сергей, Шваенкэ Алексей, Медведевэ Аллэ сымэ ягъэзащIэ уэрэдхэр. IутIыж гуфIэгъуэкIэ зэхыхьэр гъэнщIат. Концерт нэужьым къызэхуэсахэм щоджэным фIэщхъуныгъэм теухуа упщIэхэмкIэ зыхуагъэзащ.

2017 гъэм мэлыжьыхьым и 26-м, Чернобыль АЭС-м аварэ къызэрыщыхъурэ илъэс 31-рэ щрикъум, гузэвэгъуэм и лъэужьыр зыгъэкIуэдыжахэмрэ абыхэм я унагъуэхэмрэ Минводы и Покров члисэ зэхуэхьэсам и фэеплъым деж щызэхуэсащ. Абы хэкIуэдахэм папщIэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ Минераловодскэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексей. Къулыкъу нэужьым фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ.

Тхьэмахуэ нэхум и махуэхэм, тутнакъэщхэмрэ Псыхуабэ къалэм и Следственнэ изолятор №2-м и администрацэм щыщхэмрэ IущIащ Тхьэнапищым я цIэр зезыхьэ члисэм и щоджэн нэхъыжь Роткин Анатолэ. Илъэс 14-м щIигъуауэ ар фIэщхъуныгъэ зиIэ тутнакъэщхэм якIэлъоплъ. IуэхущIапIэм щыIэ балигъ мыхъуахэмрэ бзылъхугъэхэмрэ IутIыж саугъэти 100-м щIигъу яIэрыхьащ, тхьэнапэхэр, жорхэр хыхьэу. Щоджэным IутIыж гуфIэгъуэр яхуехь икIи тутнакъэщхэм илъэсипщIым щIигъуауэ саугъэтхэр яхуегуэш.

Новоблагодарнэ къуажэм и курыт еджапIэ №5-м адэ-анэхэм я зэIущIэ щекIуэкIащ. Абы щытепсэлъыхьащ еджакIуэхэм ОРКСЭ курсыр къызэрыхахынум. Покров члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Углов Сергий «Чристэн щэнхабзэм и лъабжьэ» дерсым культурологие мыхьэнэ зэриIэр, тхьэмахуэ школхэм къащхьэщыкIыу, щэнхабзэм чристэн диным щиIыгъ увыпIэм, гъуазджэм, ди къэралым и тхыдэм топсэлъыхь.

Быйыл апрель айны 23-де Зольский стансени культура Къаласында, Павлов район къазакъ джамагъатны отчет джыйылыуу болуб етдю. Етген джылда этилген ишден къазакъланы аллында атаман Роговой Владимир бла комиссияланы башчылары отчетла этдиле. Къазакъланы эм уллу эс белгенлери, джерлени юсю бла соруугъа къарау бла къазакъ район джамагъатны уставын тюрлендириуге болду. Къазакъ джаш телюню аскер къуллукъгъа чакъырыу бла кебчюлюк информация мадарла бла байламлылыкъ тутууну да сюздюле. Терк къазакъ аскерни Ставрополь округда Павлов район къазакъ джамагъатны атаманыны этген хайырлы кердюле. Джетишимли къазакълагъа да саугъала бердиле. Къазакъ джыйылыуну ачылгъаны бла джабылгъанына этилген дуагъа Новопавлов округну джуаблы православ динчиси иерей Цапко Владислав башчылыкъ этди.

Новопавловск и къалэкхъэм мы махуэхэм Хэку зауэшхуэм и зауэлIхэу Логачев Иванрэ Дмитриев Пётррэ я къупщхьэ къагъуэтыжахэр щIалъхьэжащ мы махуэхэм. Сэлэтхэр 1941 гъэм Киев деж щыхэкIуэдащ, нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм я зэхэуэм. «Союз Народная память» ВОО-м и Обелиск АМПО-м и къэлъыхъуакIуэ гупым къагъуэтащ зауэлIхэм къащIэна къупщхьэхэр, медальонхэр. КъэлъыхъуакIуэхэм абыхэм я Iыхьлыхэр къагъуэтыжащ. Иджыпсту ахэр Новопавловск щопсэухэр. КъэлъыхъуакIуэ гупым хэтхэм, муниципальнэ властым и органхэм, къэзакъхэм, хабзэхъумэ органхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я фIыгъэкIэ абыхэм я къупщхьэхэр щIалъхьэжащ щIыхь зиIэ щIыпIэм и деж. Кировскэ районым, Новопавловск къалэм щыпсэухэр, къэзакъхэр, студентхэр, еджакIуэхэр зэхуэсри зауэлIхэр иужьрей гъуэгуанэм трагъэувэжащ. Къэзакъхэм бэныр яхьащ. ЩIалэгъуалэ патриот клубым хэтхэр, Горнозаводскэ къуажэм и школ щхьэхуэм я гъэсэнхэр Iуэхум хэтащ. ЗауэлIхэр иужьрей гъуэгуанэм трагъэувэжащ. Къызэхуэсахэм захуигъэзащ Кировскэ муниципальнэ районым и Iэтащхьэ Лукинов Владимир, Новопавловск къалэм и Iэтащхьэ Зимиевскэ Анатолэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр. ЗауэлIхэм я Iыхьлыхэм къэлъыхъуакIуэхэмрэ Iуэхур къызэзыгъэпэщахэмрэ фIыщIэ хуащIащ. КъэлъыхъуакIуэ гупым я унафэщIым хэкIуэдахэм я Iыхьлыхэм яритащ къагъуэтыжа хьэпшыпхэмрэ сэлэтхэр щыхэкIуэда щIыпIэм къыщащта щIы IэмыщIэрэ. Къалэм и Петропавловскэ члисэм и унафэщI щоджэн Цапко Владислав хэкIуэдахэм папщIэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ.