Адыгэбзэ

Адыгэбзэ (5075)

2017 гъэм мазаем и 22-м, Хэкум и хъумакIуэхэм я махуэшхуэм ирихьэлIэу, Кисловодск и «Дружба» щэнхабзэ-узэщIыныгъэ центрым дзэм къулыкъу щызыщIа ветеранхэр щагъэлъэпIащ. Зэхыхьэм хэтащ Кисловодск и Свято-Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн нэхъыжь Чеканов Дмитрий, Свято-Никольскэ классическэ гимназием и гъэсэнхэр. Махуэшхуэ программэм хыхьащ концертрэ Хэку зауэшхуэмрэ IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэмрэ я ветеранхэр гъэлъэпIэнымрэ. Махуэшхуэм хэтхэм захуигъэзащ щоджэн нэхъыжь Чеканов Дмитрий. Щоджэным ягу къигъэкIыжащ члисэхэм махуэ къэс зауэлIхэм папщIэ тхьэлъэIу зэрыщрагъэкIуэкIыр. Хэкум и хъумакIуэхэм я хъуэхъум щыпащащ Кисловодск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам. И унафэщI, щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэм и ветеранхэм, екIуэлIапIэм кIуэхэм, члисэ зэхуэхьэсам и лэжьакIуэ Арутюнов Валерийрэ подполковник Иващенкэ Викторрэ Патриаршэ махуэгъэпсыр тыгъэ яхуищIащ. Ди къэралым и тхыдэр къулейщ лIыхъужьыгъэкIэ, хахуагъэкIэ, лIыгъэкIэ. Апхуэдэщ архимандрит Кирилл (Павлов), махуитI и пэкIэ дунейм ехыжар. Ар Троицэ-Сергиевэ лаврым и лэжьакIуэу, Сталинград зауэм хэтауэ щытащ. Абы и гъащIэр дэркIэ щапхъэщ, - жиIащ Иоанн.

2014 гъэм щыщIэдзауэ Новоблагодарнэ къуажэм дэт Тхьэм и Анэм и Покров члисэмрэ курыт еджапIэ №5-мрэ ОПК-мкIэ дерсхэр ирагъэкIуэкIыну зэгурыIуащ. А дерсхэр курыт еджапIэхэми члисэми къыщызэрагъэпэщ. «Чроистэн члисэм и зэхэлъыкIэр» дерсыр иригъэкIуэкIащ члисэм и унафэщI щоджэн Углов Сергий. ЕджакIуэхэр яфIэщIэщыгъуэу едэIуащ щоджэным Тхьэм и унэм теухуауэ к\ъиIуэтэжахэм. АдэкIэ еджакIуэхэм унафэщIым упщIэ зыбжанэкIэ зыхуагъэзащ, члисэм и щытыкIэм, члисэ хабзэхэм теухуауэ. Щоджэным упщIэхэм жэуап иритащ.

2017 гъэм мазаем и 22-м Тхьэм и Анэм и «Скоропослушница» тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ чристэн сабий гъэсапIэ Кисловодск къалэм и Крестовоздвиженскэ члисэм хэтым Хэкур хъумэным теухуа «Служу Отечеству» спорт зэхьэзэхуэр щекIуэкIащ. Сабийхэр спорт зэхьэзэхуэхэм хэтащ. Хэкум и хъумакIуэ пэж хъуа я благъэхэм, Iыхьлыхэм теухуа хъыбархэмкIэ зэхъуэжащ. Махуэшхуэ нэужьым щоджэн нэхъыжь Лиманов Гермоген спорт зэхьэзэхуэхэм къыхэжаныкIа дэтхэнэми щIыхь тхылъхэр яритащ.

Мы махуэхэм Горнозаводскэ къуажэм щекIуэкIащ «Казачьему роду нет переводу» къэзакъ щIалэгъалэ джэгухэр. Кировскэ районым и щIалэгъуалэр гуп 11-м я гъусэу я щIэныгъэр, къэзакъхэм я къарумрэ лъагъуныгъэмрэ къагъэлъэгъуэну зэхуэсащ. Къэзакъхэм я псэукIэм, чристэн фIэщхъуныгъэм теухуа упщIэхэм ныбжьыщIэхэм жэуап иратащ, фочыр зэпкъырыхынымкIэ, зэпкъырылъхьэнымкIэ, нэгъуэщI къэзакъ IэпщIэлъапщIагъэхэмкIэ зэхьэзэхуащ. Къэзакъхэм фIэхъус ярихащ икIи махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ Павловскэ районым и къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Роговой В. П., Свято- Георгиевскэ къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Радионов Д. Н. Къэзакъхэм захуигъэзащ Новопавловскэ члисэ округым и благочиннэм къэзакъхэм ядэлэжьэнымкIэ и дэIэпыкъуэгъу, Горнозаводскэ къуажэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и цIэр зезыхьэ и члисэм и унафэщI Федюнин Дионисий. Щоджэныр псоми махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ икIи къэзакъхэр къыхуриджащ зы унагъуэшхуэм хуэдэу сыт щыгъуи зэкъуэтыну, Хэкум, лъэпкъым, чристэн фIэщхъуныгъэм хуэпэжыну. Джэгухэр щиухым абы хэтахэр зэдэшхащ.

2017 гъэм мазаем и 22-м Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием и 1 классым щызэхалъхьэжащ щIышылэм и 23-м щыщIэдзауэ Урысейм и школ псоми щекIуэкIа спорт, зыхъумэжыныгъэ лэжьыгъэхэм кърикIуахэр. Зэхыхьэм жыджэру хэта дэтхэнэми, абы пашэ щыхъуахэми щIыхь тхылъхэр иратащ. Гимназием и гъэсэнхэм щIыхь тхылъхэр яритащ МЧС ГИМС-м суд IуэхухэмкIэ и къэрал инспектор нэхъыщхьэм КъШР-м щиIэ Денисенкэ Виктор. А махуэ дыдэм гимназием и 2 классым кIуэхэм «Моё имя» проектыр пхагъэкIащ. НыбжьыщIэхэм ирагъэкIуэкIа къэхутэныгъэхэм иужькIэ я цIэр къызытекIам зыхагъэгъуэзащ, я унагъуэхэм исхэм я цIэхэм я тхыдэм кIэлъыплъащ. ИужькIэ 2-3 классхэм щеджэхэр хэтащ «А ну-ка, мальчики!» зэпеуэм. Гимназием и щIалэ цIыкIухэр дэджэгуащ школым и 3 классым щIэсхэм. Зэныбжьэгъугъэр текIуащ.

2-017 гъэм мазаем и 22-м Псыхуабэ Администрацэм щекIуэкIащ «Северо- Кавказский межрегиональный ресурсный центр поддержки некоммерческих неправительственных организаций инвалидов» проектым и презентацэ. Мы проектыр КИФЩI-м и щIыналъэ псоми щагъэзащIэ. Ставрополь крайм проектым и координатор къалэныр пщэрылъ зыщищIыжащ «МелыIыч» псапащIэ фондым и унафэщIым и къуэдзэ Хенкинэ Любовь. КИФЩI-м проектым и унафэщIу щыIэ Гуппоев Тимур проектым и къалэн нэхъыщхьэхэм, абы зэрызрагъэужьыну щIыкIэм тепсэлъыхьащ. ЩIыналъэм и НКО-м и дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ ресурс центр къызэбгъэпэщыным. Апхуэдэу IуэхущIапIэхэр я Iуэху бгъэдыхьэкIэхэмкIэ зэхъуэжэнми мыхьэнэшхуэ иIэщ. Зэхыхьэм хэтхэм я Iуэху еплъыкIэхэр утыку кърахьащ. УпщIэ куэд къаIэтащ. Псыхуабэ епархием и лIыкIуэу хэтащ сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ щыдэIэпыкъу «ДыгъафIэ къалэ» центрым и унафэщI Земцевэ Екатеринэ. Ар центрым и лэжьыгъэм къытеувыIащ. Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ, Земцевэ Екатеринэ зэIущIэм хэтхэр иригъэблэгъащ члисэ социальнэ Iуэхутхьэбзэ ныкъуэдыкъуэхэм яхуэщIэным теухуауэ ЕссэнтIыгу гъатхэпэм и 15-м щекIуэкIыну конференцым.

2017 гъэм мазаем и 20-м опереттэмкIэ щIыналъэ театрым щекIуэкIащ Псыхуабэ, Черкесск епархием и члисэ хорхэм я «Пою богу моему» IV фестивалым и кIэух концерт. УэрэджыIакIуэхэм я зэхуэсыр къыщызэIуихым, архиепископ Феофилакт жиIащ: «Хуабжьу си гуапэщ уэрэд жыIэным нобэ зэрызрагъэужьыр, ар куэдым хабзэ зэрахуэхъуар. Нобэрей фестивалым и фIыгъэкIэ, члисэ уэрэдхэр жыIэныр ди зэгухьэныгъэхэм я мызакъуэу, чристэнхэм я дежи зэрызыщиубгъур». Щихънагъ нэхъыщхьэм жиIащ фIэщхъуныгъэ зиIэ къызэрыгуэкI цIыхухэри уэрэд жыIэныр зи лэжьыгъэхэри макъамэм зэрызэкъуигъэувэр. Пастыр нэхъыщхьэм къыхигъэщащ фестивалым и хьэщIэхэр урыс члисэ макъамэм зэрыхтигъэгъуэзэнур. КIэух концертым хэтащ епархием и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэхэм щыщ гупибгъу. Духовнэ, цIыхубэ макъамэхэр композитор-классикхэм я лэжьыгъэхэр ягъэзэщIащ. Концертыр фестивалым хэтхэм зэгъусэу жаIа уэрэдымкIэ зэхуащIыжащ, регент Кубэ Аннэ зэригъакIуэу.

2017 гъэм мазаем и 20-м Псыхуабэ зэхыхьэ щекIуэкIащ Комсомольскэ паркыр егъэфIэкIуэным теухуауэ. Абы къалэдэсхэр, жылагъуэр, къалащхьэм и унафэщIхэр куэд щIауэ егъэгузавэ. Гулъытэ нэхъыбэ хуащI паркым и ищхъэрэ Iыхьэр зэгъэпэщыжыным, абдеж чристэн члисэ щыухуэным. 2000 гъэхэм а Iэгъуэблагъэм хеящIэ зэхэгъэкIыныгъэхэр щекIуэкIащ мызэ-мытIэу. Илъэс пщIы бжыгъэхэм щIигъуауэ къалэм и унафэщIхэр, жылагъуэр хущIэкъуащ хьэрычэтыщIэхэм а щIыпIэр ирамыгъэубыдыну. 2010 гъэм щIыпIэм унафэ тращIыхьащ: Комсомольскэ паркыр зыгъэпсэхупIэу къэнэжын хуейщ. Ауэ, абы щыгъуэм гурыIуэгъуэт Iэгъуэблагъэр зэгъэпэщыжын зэрыхуейр. Мылъку хъарзынэ, къару зэрытекIуэдэнур нэрылъагъут. Псыхуабэдэсхэмрэ къалэм зыгъэпсэхуакIуэ къакIуэхэм фIыуэ ялъэгъуа щIыпIэр зыхуей нэхъ псынщIэу хуагъэзэжмэ нэхъ къащтэ. Бетон блокхэм, пхъэнкIий идзыпIэхэм я пIэкIэ удз гъэгъахэр гъэтIысын, тетIысхьэпIэхэр гъэхьэзырын, лъэс лъагъуэхэр къызэгъэпэщын, пщыхьэщхьэм щIыпIэр къэзыгъэнэху уэздыгъэхэр фIадзэн хуейуэ къалъытэ. Псыхуабэ и архитектор нэхъыщхьэ Шолтышев Никитэ утыку кърихьащ зэрызэрагъэпэщыжыну проектыр. Абы и псалъэм къыхигъэщащ щIыпIэр зэман дэкIмэ спорт зэхьэзэхуэхэр щрагъэкIуэкI, псыхуабэдэсхэмрэ къалэм и хьэщIэхэмрэ зыщагъэпсэху щIыналъэ зэрыхъунур. Проектым ипкъ иткIэ, лъэс зекIуапIэхэр яухуэнущ, сабийхэр щыджэгу ут, волейбол, бадминтон щыджэгуну, лъакъуэрыгъажэ, скейтборд къыщажыжьыну щIыпIэхэр къызэрагъэпэщынущ. Комсомолхэм я фэеплъыр, дзэ щIыхьым и фэеплъыр зэрагъэпэщыжынущ, алеехэр яухуэнущ, тетIысхьэпIэхэр къызэрагъэпэщынущ, Iэгъуэблагъуэм щхъуантIагъэхэр щагъэтIысынущ, ягъэнэхунущ, чристэн члисэ щаухуэнущ. Проектыр къыхэзылъхьахэм ящыщ зы, Ставрополь крайм дизайнымкIэ и училищэм и унафэщI, Псыхуабэ къалэм ухуэныгъэмкIэ, жылагъуэмкIэ и советхэм хэт, Урысейм и цIыхубэ сурэтыщI Арзуманов Валерий къыхигъэщащ Комсомольскэ паркыр фIыуэ зэгъэпэщыжын зэрыхуейр: «Архитектурэр – есэпым, физикэм, медицинэм хуэдэ щIэныгъэщ. Абы езым и хабзэ иIэжщ. Архитектурэ канонхэм тету Комсомольскэ паркыр нэмыщIыса лэжьыгъэщ. Нобэ ар зыхуей хуагъэзэжыну и чэзущ. Къалэдэсхэм, жылагъуэм я Iуэху бгъэдыхьэкIэр къалэ ухуэныгъэм и политикэм хохьэ». Псыхуабэ и жылагъуэм быдэу я фIэщ мэхъу члисэ ухуэныгъэм къалэдэсхэр зэрыхуэныкъуэр. Къапщтэмэ, а члисэр щаухуэну щIыпIэр Псыхуабэ цIыху нэхъыбэ щыпсэу и районхэм ящыщщ.Зэхыхьэм къыщыхалъхьа Iуэху еплъыкIэхэр унафэ къыщащтэкIэ къалъытэнущ. Псыхуабэ и жылагъуэм члисэ ухэуныгъэр даIыгъщ.

2017 гъэм мазаем и 21-м Кавказ Ищхъэрэм и окружной комиссэм и зэIущIэ екIуэкIащ, УФ-м и Президентым и деж къэзакъхэм я IуэхухэмкIэ щыIэ Советыр хэту. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Тэрч къэзакъыдзэм и зэгухьэныгъэм и экономикэ щытыкIэмрэ юстицэмкIэ органыр къэзакъ жылагъуэмрэ къэзакъ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ зэрыдэлажьэм. Комиссэм и зэIущIэм Псыхуабэ епархием и лIыкIуэу хэтащ къэзакъхэм ядэлэжьэнымкIэ къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Фещенкэ Стефан. ЗэIущIэр къыщызэIуихым, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Ведерников Михаил ягу къигъэкIыжащ тхьэмахуитI и пэкIэ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Белавенцев Олег лэжьыгъэ IуэхукIэ Ставрополь крайм щыщыIам, ТКВО-м и унафэщIым зэIущIэ зэрыдригъэкIуэкIар. Полпредым и унафэхэр ягъэзэщIэн папщIэ, комиссэм пщэрылъ щащIащ Тэрч-Малкэ, Алан республикэ округым и къэзакъ зэгухьэныгъэм я еплъыныгъэхэр къызэрагъэпэщыну. Апхуэдэу къыхагъэщащ Къэбэрдей-Балъкъэр, Осетие Ищхъэрэ-Алание республикэхэм къэзакъхэм дэIэпыкъуэгъу яхуэхъуным теухуа нормативно-правовой упщIэхэр зэрырагъэфIэкIуэну чэнджэщхэр. ТКВО-м и экономикэ щытыкIэм теухуа доклад ищIащ атаман Журавский Александр. Абы жиIащ иджыпсту къэзакъхэм нэхъыбэу плъырыпIэхэмрэ мэкъумэш хозяйствэмрэ IэнатIэ зэрахуэхъуар.

2017 гъэм мазаем и 20-м Новопавловск къалэм и школ №2-м VI школпсо къэзакъ джэгухэр щекIуэкIащ. Хабзэ дахэ хъуауэ кадет къэзакъ классхэм я деж апхуэдэ зэхьэзэхуэхэр щрагъэкIуэкI. Ар я фIыгъэщ администрацэм и лэжьакIуэхэм, школым и егъэджакIуэхэм, Павловскэ къэзакъ зэгухьэныгъэм. ХеящIэм хэтыну ирагъэблэгъащ Павловскэ члисэм и щоджэн Цапко Владислав. Спортым и унэтIыныгъэ зэмылIыужьыгъуэхэм я зэфIэкI щеплъыжащ: къэзакъхэм я псэукIэм теухуа къуажэхьхэр къэщIэнымкIэ, къэзакъхэм я тхыдэм, театр теплъэгъуэхэр къэгъэлъэгъуэнымкIэ, цIыхубэ IэпщIэлъапщIагъэмкIэ, спортым щаIэ зэфIэкIымкIэ. НыбжьыщIэхэр я гупхэм я текIуэныгъэм хущIэкъуащ. Гупым хэтхэм ягъэлъэгъуащ къэзакъхэр зыр зым зэрыдэIэпыкъур, Зэпеуэм пашэ щыхъуахэр ягъэлъэпIащ, щIыхь тхылъхэр иратащ. Къэзакъ зэгухьэныгъэм и Павловскэ къудамэм и атаман Роговой Владимир кадетхэм тыгъэ яхуищIащ къэзакъхэм я хъыбархэр зэрыт тхылъхэмрэ тортхэмрэ.