Адыгэбзэ

Адыгэбзэ (5166)

Мы махуэхэм Псыхуабэ, Черкесск епархием псапэ щIэнымрэ социальнэ IуэхутхьэбзэхэмкIэ и къудамэм и «София» псапащIэ фондымрэ Предгорнэ районым цIыхухэм социальнэ IуэхутхьэбзэхэмкIэ щыдэIэпыкъу и центрымрэ я гъусэу, зи закъуэу псэу нэхъыжьхэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ папщIэ Iыхьэ 60 ягъэхьэзыращ. Ахэр Предгорнэ районым и къуажэхэмрэ станицэхэмрэ щызэбграшащ. Дэтхэнэ зы жылэми дэIэпыкъуныгъэр хуэныкъуэхэм щратыжащ щоджэнхэмрэ социальнэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэмрэ. Хуэныкъуэ адэшхуэхэмрэ анэшхуэхэмрэ папщIэ яша ерыскъыпхъэхэр саугъэтыфI яхуэхъуащ.

2017 гъэм гъатхэпэм и 20-м Къэрэшей-Шэрджэсым егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и Министерствэм зэIущIэ щекIуэкIащ Псыхуабэ епархием дин щIэныгъэмрэ катехизацэмкIэ и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Фаустов Константинрэ КъШР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министр Кравченкэ Иннэрэ я зэIущIэ. Зэхыхьэм хэтащ Ищхъэрэ, Ипщэ члисэ округхэм я члисэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Нартов Александррэ Субтельный Евгенийрэ, Псыхуабэ епархием катехизацэмрэ егъэджэныгъэмкIэ и къудамэу Къэрэшей-Шэрджэсым щиIэм и унафэщI щоджэн Якушев Александр, КъШР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Бугаев Дмитрий, министерствэм и IэIщагъэлI Галыгинэ Татьянэ. ЗэIущIэр щIидзэным и пэ къихуэу, епархием и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Фаустов Константин КъШР-м егъэджэныгъэмкIэ и министр Кравченкэ Иннэ, Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений, Ищхъэрэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Нартов Александр, министерствэм и IэщIагъэлI Голыгинэ Татьянэ сымэ фIыщIэ тхылъхэр иритащ, Къэрэшей-Шэрджэс республикэм 2016- 2017 гъэ еджэгъуэм чристэн щэнхабзэм и лъабжьэмкIэ еджакIуэхэм я урысейпсо олимпиадэр къызэрыщызэрагъэпэщам, зэрырагъэкIуэкIам папщIэ. ЗэIущIэм нэхъыщхьэу щытепсэлъыхьащ КъШР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэмрэ Псыхуабэ, Черкесск епархием нэхъ жыджэру зэрызэдэлэжьэну Iэмалхэр къэгъуэтыным. Абы Iэ щIадзащ Псыхуабэ, Черкесск епархием и щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилактрэ КъШР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министр Кравченкэ Иннэрэ, Парламент Хъуромэ зэIущIэ 2016 гъэм дыгъэгъазэм и 21-м ЦIыхубэ Зэхуэс (Парламентым) щекIуэкIам. Псыхуабэ епархием дин щIэныгъэмрэ катехизацэмкIэ и унафэщI щоджэн нэхъыжь Фаустов Константин егъэджакIуэхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ Институтым чристэн щэнхабзэм и лъабжьэмрэ къызэрыгуэкI дуней тетыкIэмкIэ езыгъаджэхэмрэ щоджэнхэмрэ я зэIущIэхэр зэпымыууэ къыщызэрагъэпэщыну. А дерсыр езыгъэдж егъэджакIуэхэм Iэмал яIэнущ щоджэнхэм упщIэхэр иратыну. Ищхъэрэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и члисэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Нартов Александр еджакIуэхэм папщIэ экскурсиехэр республикэм и члисэхэм къыщызэгъэпэщынми дерсыр нэхъыфIу гурагъэIуэнымкIэ, гъунэгъу щIыналъэхэм щыпсэухэр зэрыт динми хагъэгъуэзэнымкIэ мыхьэнэ зэраIэр. Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и члисэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений министрым елъэIуащ чристэн щэнхабзэм и лъабжьэмкIэ дерсыр езыгъэджхэм я методикэ зэгухьэныгъэм Зеленчукскэ, Урупскэ районхэм щоджэнхэм я зэIущIэхэр зэпымыууэ къыщызэгъэпэщыныр хагъэхьэну. ЗэIущIэр и кIэм щынэблагъэм, къызэхуэсахэр я Iуэху еплъыкIэхэмкIэ зэдэгуэшащ, Къэрэшей-Шэрджэсым «За нравственный подвиг учителя» зэпеуэр къыщызэгъэпэщыным теухуа я Iуэху еплъыкIэхэмкIэ.

Кисловодск и Воздвижения члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Лиманов Гермоген члисэм екIуалIэхэм я гъусэу, къалэм и психиатрие сымаджэщым кIуащ. Сымаджэхэм пыченэхэр, IэфIыкIэхэр, шхыныгъуэхэр иратащ. Сымаджэщым зи узыншагъэр щезыгъэфIакIуэ куэдым щоджэныр епсэлъылIащ, Тхьэм и псалъэхэмкIэ тригъэууэ.

2017 гъэм гъатхэпэм и 21-м Минводы и гимназие №103-м и актовэ пэшым щекIуэкIащ Тхьэм и Анэм и Благовещения члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Бабенкэ Дмитрийрэ класс нэхъыжьхэм щеджэхэмрэ я зи чэзу зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ духовнэ гъащIэм и Iуэху зэIумыбзхэм. ЕджакIуэхэм щоджэным зыхуагъэзащ яфIэгъэщIэгъуэн упщIэхэмкIэ, гъащIэм и мыхьэнэм, фIэщхъуныгъэм теухуауэ. Класс нэхъыжьхэм щIэсхэм я упщIэхэм я жэуапхэр къаIэрыхьащ.

Гъэ къэс къызэрагъэпэщ, Маруха къуажэм и Къэзан члисэм зи лэжьыгъэр бадзэуэгъуэм и 18-м ирихьэлIэу ирагъэжьэну «Маруха 2017» щIалэгъуалэ зэхуэсым зыхуэгъэхьэзырыным хыхьэу, Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгенийрэ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Шаманов Казимрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ зэIущIащ. Благочиннэм Шаманов Казим фIыщIэ хуищIащ министерствэм зэхуэсыр щекIуэкIыну щIыпIэм и деж фельдшер пунктрэ медицинэм и лэжьакIуэхэмрэ зэрыхухихам папщIэ икIи елъэIуащ Маруха къуажэм и Къэзан члисэм и Iэгъуэблагъуэр хьэпIацIэхэмрэ нэгъуэщI къэзылъэтыхьхэмрэ щымыIэн хуэдэу ягъэкъэбзэну.

Мазэм зэ, зыгъэпсэхугъуэ махуэм, Анэхэм папщIэ унэ IуэхущIапIэм хэт «Псори дызэгъусэщ» унагъуэ клубым адэ-анэхэмрэ я бынхэмрэ зэхуешэс, зрагъэузэщIын, зрагъэгъэпсэхун папщIэ. Проектыр щIэщыгъуэ зыщIыр анэхэмрэ адэхэмрэ зэпсэлъэху, я бынхэр зэрагъэджэгурщ. Сабийхэр трагъэу, IэпщIэлъэпщIэным хуагъасэ. Прикладной гъуазджэхэмкIэ щыIэ «IэпщIэлъапщIэхэм я унэ» IуэхущIапIэм и дэIэпыкъуныгъэкIэ, сабийхэм я зыгъэпсэхугъуэр щIэщыгъуэ хъуащ. Анэхэм сабий цIынэхэр зэрагъэшхэным теухуауэ консультантым депсэлъэхункIэ, адэхэр зыщIыгъу сабийхэмрэ, цIыкIухэр тезыгъэуну гупыж зыщIахэм художникхэр я пашэу, псапэ бэзэр къэблагъэм папщIэ хьэпшыпхэр ягъэхьэзыращ. Лапинэ Янэрэ абы и гъэсэнхэмрэ фIыщIэ яхудощI!.

2017 гъэм гъатхэпэм и 22-м Рахманиновым и цIэр зезыхьэу Кисловодск къалэм дэт Сабий музыкэ школым зэIущIэ щекIуэкIащ. Абы ирагъэблэгъащ Кисловодск члисэ округым и благочинием егъэджэныгъэмкIэ и дэIэпыкъуэгъу щоджэн нэхъыжь Моничев Дмитрий. ЗэIущIэр теухуауэ щытащ гуэныхьхэр Iуэтэжынымрэ сабийхэм я гъэсэныгъэмрэ. ЗэIущIэр сыхьэтитIым щIигъукIэ екIуэкIащ. КърихьэлIахэм иджыри зэхуэзэну гупыж ящIащ.

Епархием узыншагъэр щрагъэфIакIуэ Гамидовхэ я центрым хьэрыпыш тыгъэ хуащIащ, «Музыкальная» цIэр зэрихьэу. Шыр зей Гамидов Анатолий и узыншагъэр зыхуэдэр къищIа нэужь, сабий ныкъуэдыкъуэхэмрэ зи узыншагъэм къимыхьхэмрэ иппотерапиемкIэ дерс драгъэкIуэкIын папщIэ и шыр центрым иритыну гупыж ищIащ. Гамидов Анатолий дунейм ехыжа нэужь, и щхьэгъусэм ар игъэзэщIащ. Анатолий папщIэ Тхьэ фелъэIуну дыныволъэIу.

2017 гъэм гъатхэпэм и 21-м, Литургие нэужьым, Георгиевскэ члисэм гуэныхьхэр Iуэтэжыным и щэхухэр щрагъэкIуэкIащ. Хабзэ зэрыхъуауэ, IутIыж махуэхэм ирихьэлIэу, къулъшырыфым и щоджэнхэм зыхуагъэхьэзыр гуэныхьхэр зэраIуэтэжынум. Щоджэн нэхъыжь, Кисловодск и Крестовоздвиженскэ члисэм и унафэщI Лиманов Гермоген монаххэм гуэныхьхэр яригъэIуэтэжащ. Къулъшырыфым апхуэдэу ягу къыщагъэкIыжащ Ставрополрэ Владикавказскрэ я митпрополит Гедеон (Докунин) и фэеплъыр, илъэс 14 и пэкIэ дунейм ехыжар. Щихънагъ Гедеон Второафонскэ къулъшырыфым и лэжьыгъэр илъэсипщIкIэ зэпыуауэ екIуэкIа нэужь къызэрагъэщIэрэщIэжам папщIэ фIыщIэ яхуещI.

2017 гъэм гъатхэпэм и 22-м Лермонтовэ къалэм Аущ Радонижский Сергий и цIэр зезыхьэ и члисэм Лермонтовскэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я щоджэнхэм гуэныхьхэр щаIуэтэжащ. Литургиер иригъэкIуэкIащ щоджэн нэхъыжь Дьячков Александр, благочинием и щоджэнхэм я гъусэу. Литургие нэужьым щоджэным къызэхуэсахэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Псом хуэмыдэу абы къыхигъэщащ Христос пщIэ зэрыхуащIыр. АдэкIэ зэпсэлъэныгъэм шей ефэу пащащ, благочинием и къудамэхэм къапэщылъ лэжьыгъэхэм тепсэлъыхьу. Псом хуэмыдэу гулъытэ хуащIащ щоджэнхэр благочинием «Чристэн щэнхабзэм и лъабжьэр» дерсыр школхэм щрагъэджыну къыхэхынымкIэ адэ-анэхэм я зэхуэсхэр щекIуэкIкIэ хэтыну, дунейм къытемыхьа сабийхэр мыгъэкIуэдыжыным и IуэхукIэ Москва къыщыхалъхьа «ГъащIэм хэлъхьэныгъэ» Iуэхум хэтыну.