Адыгэбзэ

Адыгэбзэ (4978)

2017 гъэм щIышылэм и 17-м махуэ 40 ирикъуащ щоджэн Николаис Анастас дунейм зэрехыжрэ. А махуэм благочинием и щоджэнхэр Минводы къалэм и Покров члисэ зэхуэхьэсам и псэр тыншын папщIэ Тхьэ щелъэIуащ. Абы и кхъащхьэм пэгъунэгъуу, тхьэлъэIуи щрагъэкIуэкIащ. Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ, округым и екIуэлIапIэхэм я благочинием и дэIэпыкъуэгъу щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексий ар иригъэкIуэкIащ.

Май къалэм (КъБР) ЩэнхабзэмкIэ и «Россия» унэм щызэхуэсащ къалэм и курыт еджапIэхэм я еджакIуэхэр. НыбжьыщIэхэм IущIащ Псыхуабэ, Черкесск епархием щэнхабзэмкIэ и къудамэм и унафэщIхэр. Хорым и концерт нэужьым Тхьэм и Уэхьий Михаил и цIэр зезыхьэ члисэм ахэр щыхэтащ «12 праздников» щэнхабзэ-узэщIыныгъэ программэм щыщ зэхыхьэм. Члисэм и унафэщIым къыбгъэдэкI саугъэтхэр, IэфIыкIэхэр, тхылъхэр нэхъ жыджэрхэм ялъысащ. Программэ нэужьым тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэм къызэхуэсахэм я пащхьэм теплъэгъуэ щагъэлъэгъуащ.

2017 гъэм щIышылэм и 18-м, махуэшхуэм и пэ къихуэу, Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн Великородный Дмитрий «Кораблик» сабий гъэсапIэм щыIащ. Сабийхэм ар яхутепсэлъыхьащ Тхьэр умэхъын щIын махуэшхуэм. ХьэщIэр махуэшхуэм и тхыдэм цIыкIухэм яхутепсэлъыхьащ. Сабийхэр джэгуащ «Что такое хорошо, и что такое плохо?» джэгукIэм. Хабзэ зэрыхъуауэ, зэIущIэр щиухым, сурэт зытрагъэхащ, Тхьэ елъэIуащ, псы лъапIэм щыщ ялъигъэIэсащ. Апхуэдэу щоджэным пэшхэми сабий гъэсапIэм и Iэгъуэблагъэхэми псы лъапIэм щыщ ялъигъэIэсащ.

2017 гъэм щIышылэм и 17-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Тхьэм и Анэм и Иверскэ тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ члисэм тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ щоджэн Гриценкэ Виталийрэ къардэн Ендовицкий Сергийрэ. Ектении нэужьым Щихънагъ нэхъыщхьэм узэщIыныгъэ иригъэкIуэкIащ фыгъуэм къихь гуэныхьым теухуауэ. ИужькIэ, хабзэ зэрыхъуауэ, Щихънагъ нэхъыщхьэр екIуэлIапIэм къэкIуахэм я гъусэу шей ефащ.

2017 гъэм щIышылэм и 18-м, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт Иноземцевэ къуажэм и Успенскэ члисэм тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Минераловодскэ члисэ округым и члисэхэм я щоджэнхэм, благочиннэ щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексий я пашэу. Къардэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Инджыл къеджэныгъэ нэужьым Щоджэн нэхъыщхьэм къызэхуэсахэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Ектении нэужьым Щихънагъ нэхъыщхьэр Тхьэ елъэIуащ Украинэмрэ КъуэкIыпIэ Гъунэгъумрэ мамырыгъэ щыIэн папщIэ. Литургие нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэ Феофилакт члисэм и Iэгъуэблагъэм купелым ит псыр щигъэнэхуащ. А махуэм Пастыр нэхъыщхьэм игъэнэхуащ Московская Матронэ и цIэр зезыхьэ тхьэлъэIу пэш психиатрие сымаджэщ №3-нэр. Медицинэ IуэхущIапIэр илъэс зыбжанэ хъуауэ Иноземцевэ къуажэм и щоджэнхэм я нэIэм щIэтщ. Абы и лэжьакIуэхэмрэ зи узыншагъэр щезыгъэфIакIуэхэмрэ Тхьэ елъэIун папщIэ зыхуэныкъуэхэр къыхузэрагъэпэщащ.

2017 гъэм щIышылэм и 16-м Кисловодск социальнэ Iуэхутхьэбзэхэр щIэнымкIэ и зэзыгъэуIу центрым хабзэ зэрыхъуауэ пенсионерхэм щоджэн нэхъыжь Моничев Дмитрий щекIуэкIащ яIущIащ. Щоджэныр яхутепсэлъыхьащ Тхьэр умэхъын зэращIам теухуа тхыдэ, библие, богословскэ Iуэху еплъыкIэхэм, къызэхуэсахэм я упщIэхэм жэуап иритащ.

Махуэшхуэхэм ирихьэлIэу, Екатериноградскэ станицэм (КъБР) щекIуэкIащ «Хъуромэ мелыIыч» V фестивалыр. Абы хэтащ тхьэмахуэ школибгъум, музыкэ школым щыщхэр, Екатериноградскэ станицэм и хорым хэтхэр. ХьэщIэхэмрэ бысымхэмрэ программэ гъэщIэгъуэн ягъэхьэзыращ: теплъэгъуэхэр, усэхэр, хъуромэ уэрэдхэр, колядкэхэр. Фестивалым хэт псоми саугъэтхэр хуащIащ. Фестивалым хыхьэу хъуромэ псапэ насыпырыхьыр къызэрагъэпэщащ. Зэхыхьэм махуэшхуэ Iэнэ щагъэуващ.

2017 гъэм щIышылэм и 17-м Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэм тхыдэр фIыуэ зылъагъухэм я хэщIапIэу Зеленчукскэ станицэм и школ №1-м зи чэзу зэIущIэр щригъэкIуэкIащ. Щоджэныр 11 классым щIэсхэм я пащхьэм къыщыпсэлъащ Хэку зауэшхуэ зэманым Урыс Чристэн Члисэм и щытыкIам теухуауэ. Зэхыхьэм хэтхэм къахутащ совет властымрэ Сталинымрэ Совет Союзым члисэм хуаIэ щытыкIэм зэхъуэкIыныгъэ щIыхалъхьар. «Политикэ Iуэхугъуэхэр зэфIэхынымкIэ Члисэр сэбэп зэрымыхъужу – абы хуэмыныкъуэж хъуащ», - а Iуэху еплъыкIэмкIэ зэдэарэзыуэ клубым хэтхэр зэбгырыкIыжащ.

«ДыгъафIэ къалэ» центрым щызэхалъхьэжащ епархием и «Хъуромэ хуабэ» псапэ Iуэхум кърикIуахэр. 2016 гъэм дыгъэгъазэм и 30-м къыщыщIэдзауэ 2017 гъэм щIышылэм и 13 пщIондэ саугъэт 700-м щIигъу ятащ. КъищынэмыщIауэ, ерыскъыкIэ дэIэпыкъуащ «ДыгъафIэ къалэ» IуэхущIапIэм и нэIэм щIэтхэм, волонтёрхэмрэ чристэн инклюзивнэ гупжьейм и гъэсэнхэм я гъусэу, хъуромэ пщэдджыжьыр ягъэхьэзыращ, сабии 100 ирагъэблагъэри. Хъуромэ махуэхэм ирихьэлIэу волонтёрхэмрэ епархием и «ДыгъафIэ къалэ» центрым и унафэщIымрэ щыIащ ЕссэнтIыгу къалэм и сабий, сымаджэщ нэхъыщхьэхэм, зи узыншагъэр абы щезыгъэфIакIуэ сабийхэм саугъэтхэр хуащIащ. Щихънагъ нэхъыщхьэм къыбгъэдэкIыу IэфIыкIэхэр, саугъэтхэр хуашащ ЕссэнтIыгу къалэм зи узыншагъэм къимыхьхэм папщIэ щыIэ школым, Хуса-Кардоник къуажэм и школ- интернатым, Юцэ къуажэм и коррекционнэ школ-интернатым. КъищынэмыщIауэ, зэрытхэну Iэмэпсымэхэр зэхуахьэсащ, тхылъхэр, зэрыдэ хьэпшыпхэр, нэгъуэщIхэри. «Хъуромэ хуабэ» Iуэхум хэта псапащIэхэм центрым фIыщIэ хуещI.

2017 гъэм щIышылэм и 15-м, Саровский Серафим и фэеплъ махуэм, екIуэлIапIэм и зэIущIэ щекIуэкIащ Курджиновэ къуажэм Аущ Тихон и цIэр зезыхьэ и члисэм. Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и члисэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений, члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Кудлай Георгий и гъусэу, тхьэлъэIу литургие иригъэкIуэкIащ. Ар и кIэм нэблэгъа нэужь, екIуэлIапIэ члисэм ирагъэблэгъащ зэIущIэм хэтыну. ЕкIуэлIапIэм кIуэхэм благочиннэм ягу къигъэкIыжащ екIуэлIапIэм и зэIущIэр къыщIызэрагъэпэщым и мыхьэнэр, абы зытепсэлъыхьыну Iуэхугъуэхэр зыхуэдэр, ар зэрырагъэкIуэкI хабзэми къытеувыIащ. Члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Кудлай Георгий доклад нэхъыщхьэр ищIащ. 2016 гъэм зэфIагъэкIахэм теухуауэ къэпсэлъащ унафэщIым и къуэдзэ, финанс-ревизэ комиссэм и унафэщIыр, казначейр. ЗэIущIэм къыщыпсэлъахэм жаIар зэхалъхьэжа нэужь, ЕкIуэлIапIэм и советымрэ ревизэ комиссэмрэ я лэжьыгъэхэр къалъытащ. ЕкIуэлIапIэм и управленэм щыщхэм я пIалъэр зэрикIам къыхэкIыу абыхэм я пIэм нэгъуэщIхэр ирагъэуващ. ЗэIущIэ нэужьым щоджэн нэхъыжь Кудлай Георгийрэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгенийрэ екIуэлIапIэм къэкIуахэм я упщIэхэм жэуап иратащ.