Ныкъуэдыкъуэхэм зэрепсэлъэнум теухуа курсхэм фрагъэблагъэ

ПщIэ зыхуэтщI ныбжьэгъухэ! ЩIалэгъуалэм папщIэ епархием и "Этика и  культура общения с инвалидами" курсым щеджэнухэр ятх. Ар сыхьэт 30-кIэ екIуэкIынущ: теорием сыхьэтитху; практикэм 25-рэ хухахынущ. Илъэс 14-м щыщIэдзауэ 30 хъухэр фрагъэблагъэ (еджакIуэхэр, колледжым щеджэхэр, студентхэр). Курсхэр пщIэншэщ! Япэ дерсыр щэкIуэгъуэм и 11-м сыхьэт 13-м ирагъэжьэнущ. Курс нэужьым сертификат ят. Зезыгъэтхынухэр мы телефонымкIэ фыпсалъэ хъунущ: 8-962-492-86-16 – Екатеринэ Алексей ипхъу. ЦIыху бжыгъэр убзыхуащ!

Просмотров: 819

Поделиться

VK:39834