Суворовскэ станицэм и члисэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм щыIущIащ

2018 гъэм фокIадэм и 30-м Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэчахэу Верэ, Надеждэ, Любовь, абыхэм я анэ Софие и цIэр зезыхьэу Суворовскэ станицэм щыIэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм щыIущIащ.
Хабзэ зэрыхъуауэ тхьэлъэIур уэрэдкIэ ирагъэжьащ, члисэм и хъумакIуэхэм елъэIуу. Махуэшхуэ литургиер ирагъэкIуэкIащ Кисловодск члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоаннрэ благочинием и духовник щоджэн нэхъыжь Иванилов Романрэ. ТхьэлъэIум хыхьэу гуэныхьхэр яIуэтэжащ цIыху 250-м. Зэхыхьэр зэгъусэ тхьэлъэIурэ махуэшхуэ IэнэкIэ зэхуащIыжащ.

Просмотров: 508

Поделиться

VK:39834