Суворовскэ станицэм къыщызэIуахащ Ильинскэ члисэ цIыкIур

2018 гъэм шыщхьэуIум и 1-м Псыхуабэ къуажэмкIэ Суворовскэ станицэм и дэлъэдапIэм члисэ цIыкIу къыщызэIуахащ, бегъымбар Илья теухуауэ. Верэ, Надеждэ, Любовь, абыхэм я анэ Софие сымэ я цIэр зезыхьэу станицэм щыIэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Иванилов Роман фIыщIэ тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ, члисэ цIыкIум и блынхэр псыкIэ игъэнэхуащ. Члисэ цIыкIур Куржым и Хандо Цалкскэ къуажэм щыпсэухэм я ахъшэ зэхэдзэмкIэ яухуащ. СССР-р къутэжа нэужь алыджхэм я хэкущIэ хъуащ
Суворовскэ станицэр. Куржым къыщагъэна къуажэмрэ члисэмрэ я фэеплъу, апхуэдэу бегъымбар Илья теухуа члисэ цIыкIу абыхэм яухуащ. Махуэшхуэм ирихьэлIэу станицэм къахуеблэгъащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт. Щихънагъым ухуакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ икIи къыхилъхьащ члисэ цIыкIум тхьэлъэIухэр щрагъэкIуэкIын хуэдэу къызэрагъэпэщыну.

Просмотров: 623

Поделиться

VK:39834