Архиепископ Феофилакт Нэчыхьым и Щэхухэр иригъэкIуэкIащ

2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 29-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм итхэм къеджа нэужь фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Литургие нэужьым щихънагъ нэхъыщхьэм иригъэкIуэкIащ иподиакон Нестеренкэ Сергийрэ Сорокинэ Ксениерэ я нэчыхьыр тхыным и Щэхухэр. Сергий Ставрополь духовнэ семинарием щIэтIысхьэну зегъэхьэзыр, Ксения – Псыхуабэ епархием. Архиепископ Феофилакт ныбжьыщIитIым ехъуэхъуащ унагъуэ насыпыфIэ хъунхэу.

Просмотров: 1122

Поделиться

VK:39834