Архиепископ Феофилакт Сунжэ къуажэм махуэшхуэр щригъэкIуэкIащ

2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 7-м, Бегъымбар, Предтечи, УмэхъакIуэ Иоанн b и махуэшхуэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Сунжэ къуажэм и Иоанно-Предтечинскэ члисэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм хэтащ. ТхьэлъэIу литургием щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Минераловодскэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я щоджэнхэм благочиннэ щоджэн  нэхъыжь Кубэ Димитрий я пашэу. Къардэн къулыкъур иригъэкIуэкIащ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий. Щихънагъым къулыкъур драгъэкIуэкIыну къызэхуэсащ къуажэдэсхэр, къэзакъхэр, гъунэгъу къуажэхэмрэ къалэхэмрэ щыщхэр. ТхьэлъэIу нэужьым Пастыр нэхъыщхьэм зэгъусэ тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Къызэхуэсахэм папщIэ махуэшхуэ концерт ирагъэкIуэкIащ.

Просмотров: 698

Поделиться

VK:39834