Махуэшхуэр Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам деж щрагъэкIуэкIынущ

Лермонтов и пшыхьым, нэчыхь езыгъэтхыгъащIэхэмрэ унагъуэ быдэ зыухуахэмрэ медалхэр иратащ. Хабзэ зэрыхъуауэ, псыхуабэдэсхэм а махуэм ягъэлъэпIэнущ илъэс зыбжанэ хъуауэ къызэдэгъуэгурыкIуэ зэщхьэгъусэ насыпыфIэхэр, щIалэгъуалэм я дежкIэ щапхъэхэр. Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам и утыкум, «Лъагъуныгъэмрэ зэхуэпэжыныгъэмрэ папщIэ» медалыр иратащ унагъуэ зэгурыIуэхэм, быдэхэм, лэжьыгъэ фIыуэ зылъагъухэм, къалащхьэм и жылагъуэ гъащIэм жыджэру хэтхэм.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, а медалыр – урыс жылагъуэ дамыгъэщ, абы лъэныкъуэмкIэ къытощ махуэшхуэм и дамыгъэр – шынэ-шынэр, адрей лъэныкъуэмкIэ – Муромскхэ Пётррэ Февронийрэ я нэкIухэр, унагъуэм, нэчыхьым я хъумакIуэу къалъытэхэм. Медалым къыдэкIуэу апхуэдэхэм «Веселуха», «Терек», «Исток» ансамблхэм удз гъэгъахэр, музыкэ хъуэхъухэр хуагъэфэщащ, ныбжьэгъухэм, щоджэнхэм я лIыкIуэхэм, цIыхубзхэм я советхэм къабгъэдэкIыу псалъэ гуапэхэр жраIащ. Махуэшхуэм кърихьэлIа дэтхэнэми Iэмал яIащ хъуэхъухэм пащэну. Программэм хыхьэу бынунагъуэшхуэхэри ягъэлъэпIащ, Псыхуабэ и лъахэхутэ музейм и Дыщэ тхылъым ихуахэр. Махуэшхуэм къриубыдэу ягъэлъэпIащ лъэпощхьэпохэм зэгъусэу пхыкIахэр. Саугъэт хуагъэхьэзырат Унагъуэм, лъагъуныгъэм, зэхуэпэжыныгъэм ирихьэлIэу зи нэчыхь езыгъэтхахэм.
Лермонтовым и пшыхьхэм ящыщ зымкIэ хабзэ хъуауэ зэхуащIыжащ (ар Псыхуабэ епархиемрэ Ставрополь опереттэмкIэ и къэрал Театрымрэ Лермонтов Михаил и Музей-заповедникымрэ я проектщ) – ар, дауи, зытеухуар лъагъуныгъэмрэ унагъуэм и лъапIэныгъэхэмрэщ. Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам и кафедральнэ махуэшхуэр сыхьэт 18.00-м бадзэуэгъуэм и 8-м ирагъэжьэнущ. Фыкъеблагъэ, ар гуапэу къызэрагъэпэщынущ!

Просмотров: 829

Поделиться

VK:39834