Острогоркэ къикIыу щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну къэкIуахэр Свято-Троицкэ къулъшырыфым щыIащ

Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и цIэр зезыхьэ члисэм екIуалIэ гупыр Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIащ. Члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Холодный Александр и гъусэу, ахэр Свято-Троицкэ Серафимовскэ цIыхубз къулъшырыфым щыIащ, Совхознэ къуажэм щыIэм. ЩIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну кIуахэм къулъшырыфым зыщаплъыхьащ, унафэщI, игумение Антоние (Бобылевэ) епсэлъащ, фIыщIэ тхьэлъэIум хэтащ. Монаххэм псапэмрэ зэхуахьэса ерыскъыпхъэхэмрэ иратри, щIыналъэ лъапIэм кIуахэм къагъэзэжащ.

Просмотров: 642

Поделиться

VK:39834