«Зелёный Афон» зэхуэсым щоджэныр щэхухэм щытепсэлъыхьащ

2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 2-м «Зелёный Афон» сабий-ныбжьыщIэ зэхуэсым щекIуэкIащ япэ Iыхьэм щыщ ныбжьыщIэхэмрэ Епархием и богословскэ- катехизатор курсхэм я унафэщI щоджэн нэхъыжь Симанович Олегрэ я зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ Члисэм и литургие гъащIэм. ЗэIущIэм хыхьэу щоджэным гулъытэ хуищIащ Умэхъын щIынымрэ Евхрастиемрэ. Апхуэдэ зэIущIэхэр хабзэ хъуауэ зэхуэсым хэтхэм ирагъэкIуэкI.

Просмотров: 721

Поделиться

VK:39834