Станицэм и члисэм и уэзджынэр зэрагъэпэщыжащ

Зеленчукскэ станицэм (КъШР) Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Тирон Феодор и цIэр зезыхьэ и члисэм и Iэгъуэблагъэр зэгъэпэщыжыным пащэ. Къэрэшей-Шэрджэсым и ЦIыхубэ зэхуэсым (Парламентым) и депутат Власенкэ Наталье и нэIэм щIэту члисэм и щIыхьэпIэр лъэс лъагъуэ плиткэкIэ къращIыкIащ. Уэзджынэр зэрагъэпэщыжри щIэрыщIэу палъхьащ, члисэм екIуалIэхэм я ахъшэ зэхэдзэмкIэ. Члисэм и унафэщI щоджэн Касмицкий Алексий иджыблагъэ уэзджынэр игъэнэхуащ.

Просмотров: 499

Поделиться

VK:39834