Архиепископ Феофилакт екIуэлIапIэм кIуэхэм я упщIэхэм жэуап иритащ

2018 гъэм бадзэуэгъуэм и 1-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. Литургие уэрэдхэр жиIащ регент Кубэ Аннэ зригъакIуэ архиерей хорым. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуну къызэхуэсащ Псыхуабэ щыпсэухэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ. ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм къеджа нэужь щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ.
ТхьэлъэIу нэужьым архиепископ Феофилактрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ я зэпсэлъэныгъэм Спасскэ члисэ зэхуэхьэсам и ЩIалэгъуалэ центрым щыпащащ. Пастыр нэхъыщхьэм екIуэлIапIэм кIуэхэм я упщIэхэм жэуап иритащ. КъыкIэлъыкIуэ зэпсэлъэныгъэр траухуэну я мурадщ щхьэгъусэ зэрагъэпэщмэ нэхъыфIрэ мынэхъыфIрэ. Унагъуэм ехьэлIа нэгъуэщI упщIэхэми жэуап иратынущ.

Просмотров: 695

Поделиться

VK:39834